Αρχική Γενικές Πληροφορίες
lime4_
Εκτύπωση

Από την 1/10/2008 ο κλάδος πρόνοιας του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας εντάχθηκε στο ΤΑΥΤΕΚΩ, με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια, ως Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας.

Στον Τομέα είναι ασφαλισμένοι όσοι παρέχουν κατά κύρια απασχόληση εξαρτημένη εργασία με αμοιβή από την Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδας, εκτός απ’ όσους η εργασιακή τους σύμβαση έχει εμφανή τα στοιχεία της προσωρινότητας.

Σκοπός του Τομέα είναι η χορήγηση εφάπαξ παροχής στους ασφαλισμένους του και σε περίπτωση θανάτου στα μέλη της οικογένειας τους.

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Κατηγορία ασφαλισμένου

Εισφορά εργαζόμενου

Βάση υπολογισμού της εισφοράς

Ασφαλισμένοι μέχρι την 31.12.1992

3,50 %


Η εισφορά υπολογίζεται επί του βασικού μισθού προσαυξημένου με τα επιδόματα, για οικογενειακά βάρη, πολυετή υπηρεσία, βαθμού, ανθυγιεινής εργασίας-που είναι συνέπεια του αντικειμένου της προσφερόμενης εργασίας-, κανονικής άδειας και με το επίδομα σπουδών, καθώς και τα δώρα εορτών και οι αμοιβές για υπερωριακή απασχόληση.

Ασφαλισμένοι μετά την 01.01.1993

4,00%