Αρχική Κλαδος Υγειας Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΟΤΕ
orange5_
Εκτύπωση

Από την 1/10/2008 ο κλάδος ασθένειας του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού ΟΤΕ εντάχθηκε στον κλάδο υγείας του ΤΑΥΤΕΚΩ με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια ως Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΟΤΕ (ΤΑΠ-ΟΤΕ). Από την 1/5/2012 οι αρμοδιότητες του ως προς την παροχή υπηρεσιών υγείας εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ.


Στο ΤΑΥΤΕΚΩ παραμένουν οι αρμοδιότητες που αφορούν στη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας (υπαγωγή στην ασφάλισης, διαγραφή κλπ) και στην έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.) στους ασφαλισμένους και στα μέλη της οικογένειας τους. Επίσης στις αρμοδιότητες του συγκαταλέγεται η χορήγηση παροχών σε χρήμα (πχ. έξοδα κηδείας κλπ), σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του Τομέα.


Οι υπηρεσίες που αφορούν την παροχή υπηρεσιών υγείας σε είδος (νοσηλεία, φάρμακα κλπ) παρέχονται στους ασφαλισμένους του ΤΑΥΤΕΚΩ από τον ΕΟΠΥΥ.