Αρχική Προϋποθέσεις Χορήγησης
lime4_
Εκτύπωση

Το εφάπαξ βοήθημα χορηγείται:

α. στον ασφαλισμένο του οποίου η εργασιακή σχέση με την Τράπεζα λύεται για οποιοδήποτε λόγο και αιτία.

Σε περίπτωση επαναδιορισμού στην Τράπεζα προσώπου που έλαβε εφάπαξ βοήθημα, για τον υπολογισμό της νέας εφάπαξ παροχής λαμβάνεται υπόψη μόνον ο χρόνος ασφάλισης στον Τομέα από τον επαναδιορισμό του μέχρι τη νέα λύση της εργασιακής του σχέσης.

Εάν όμως κατά την πρώτη λύση της εργασιακής του σχέσης δεν έλαβε εφάπαξ βοήθημα, τότε ο αρχικός χρόνος ασφάλισης προσμετράται σε αυτόν που θα ακολουθήσει τον επαναδιορισμό του και μέχρι τη νέα λύση της εργασιακής του σχέσης.

β. στα μέλη της οικογένειας του θανόντος.

Ως μέλη της οικογένειας ασφαλισμένου θεωρούνται :

  1. η χήρα, ο χήρος και τα παιδιά (νόμιμα, νομιμοποιηθέντα, αναγνωρισμένα, υιοθετημένα –αν η υιοθεσία έγινε δύο (2) χρόνια πριν από το θάνατο του ασφαλισμένου- και σε περίπτωση ασφαλισμένης τα φυσικά της παιδιά.
  2. οι γονείς, τα εγγόνια, οι πρόγονοι και τα αδέλφια εφόσον δεν υπάρχει χήρα, χήρος ή παιδιά.

Η ύπαρξη μελών, από εκείνα που αναφέρονται παραπάνω, τα οποία έχουν τις προϋποθέσεις για να αποκτήσουν δικαίωμα σύνταξης από το Ε.Τ.Α.Τ. αποκλείουν όλα τα άλλα μέλη που ενδεχόμενα υπάρχουν και δεν συμπληρώνουν τις παραπάνω προϋποθέσεις.

Αν υπάρχουν περισσότερα από ένα μέλη οικογένειας που ανήκουν στην ίδια κατηγορία των προαναφερόμενων 1 ή 2 περιπτώσεων και δικαιούνται βοηθήματος τότε αυτό μοιράζεται μεταξύ τους σε ίσα μέρη.

Ο ασφαλισμένος που απολύεται από την υπηρεσία για κλοπή, κατάχρηση, υπεξαίρεση, πλαστογραφία ή απάτη σε βάρος της Τράπεζας, που διαπιστώνεται με τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση ποινικού δικαστηρίου δικαιούται μόνο το μισό (1/2) του εφάπαξ βοηθήματος.

Τα μέλη της οικογένειας, όπως αυτά αναφέρονται παραπάνω, τα οποία καταδικάστηκαν με τελεσίδικη απόφαση ποινικού δικαστηρίου για πράξη που είχε σαν συνέπεια το θάνατο του ασφαλισμένου εκπίπτουν από το δικαίωμα για απόληψη του βοηθήματος.

Και στις δύο περιπτώσεις η άσκηση της ποινικής αγωγής αναστέλλει την καταβολή του βοηθήματος, μέχρι την έκδοση της τελεσίδικης απόφασης.


Τρόπος υπολογισμού του εφάπαξ βοηθήματος

Το καταβλητέο εφάπαξ βοήθημα υπολογίζεται πάνω στον τελευταίο ετήσιο μισθό του δικαιούχου, σύμφωνα με την παρακάτω κλίμακα :

  • 4% για κάθε χρόνο ασφάλισης από 1 μέχρι και 10 χρόνια
  • 8% για κάθε χρόνο ασφάλισης από 11 μέχρι και 15 χρόνια
  • 10% για κάθε χρόνο ασφάλισης από 16 μέχρι και 32 χρόνια

Η ίδια κλίμακα αποτυπώνεται και στον πίνακα που ακολουθεί:

Χρόνια

Ποσοστό %

Χρόνια

Ποσοστό %

Χρόνια

Ποσοστό %

1

4

12

56

23

160

2

8

13

64

24

170

3

12

14

72

25

180

4

16

15

80

26

190

5

20

16

90

27

200

6

24

17

100

28

210

7

28

18

110

29

220

8

32

19

120

30

230

9

36

20

130

31

240

10

40

21

140

32

250

11

48

22

150

 

 

Ετήσιος μισθός για τον υπολογισμό του εφάπαξ βοηθήματος λογίζεται το άθροισμα δεκατεσσάρων (14) βασικών μισθών, με βάση το μισθό του μήνα εξόδου του ασφαλισμένου, με τις προσαυξήσεις για οικογενειακά βάρη, πολυετή υπηρεσία, επίδομα ανθυγιεινής εργασίας (που είναι συνέπεια του αντικειμένου της προσφερόμενης εργασίας κι όχι του τόπου που αυτή προσφέρεται), επίδομα βαθμού και επίδομα σπουδών.

Δεν μπορεί να συνυπολογιστεί, για τη διαμόρφωση του παραπάνω τελευταίου μισθού, καμιά άλλη παροχή, με οποιαδήποτε μορφή κι αν χορηγείται, ανεξάρτητα αν υπόκειται σε κράτηση ή όχι υπέρ του Τομέα.

Το χορηγούμενο ποσό εφάπαξ βοηθήματος δεν μπορεί να είναι ανώτερο από δυόμισι (2 ½) ετήσιους μισθούς.

Χρόνος ασφάλισης στον Τομέα για τη συμπλήρωση των χρονικών και λοιπών προϋποθέσεων που απαιτούνται για τη θεμελίωση δικαιώματος για εφάπαξ βοήθημα καθώς και τον υπολογισμό του ποσού του νοείται :

  • ο χρόνος ασφάλισης στον Τομέα, από την ίδρυση του Ταμείου Ασφαλίσεως Προσωπικού Εμπορικής Τραπέζης της Ελλάδος και
  • ο χρόνος υπηρεσίας που αναγνωρίστηκε και εξαγοράστηκε με εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά για την αναγνώριση και εξαγορά υπηρεσίας.

Όταν αθροίζεται ο συνολικός χρόνος ασφάλισης, κλάσμα του έτους μικρότερο από έξι μήνες παραλείπεται, ενώ ίσο ή μεγαλύτερο από το εξάμηνο λογίζεται σαν ολόκληρο έτος.

Παράδειγμα υπολογισμού του εφάπαξ βοηθήματος

Έτη ασφάλισης στον Τομέα: 29 χρόνια (το ποσοστό που αντιστοιχεί είναι 220%)

Βασικός μισθός: € 1.000

Επίδομα βαθμού: € 150

Υπολογισμός ετήσιου μισθού: { (1.000 + 150) * 14} = € 16.100

Καταβλητέο εφάπαξ βοήθημα: € 16.100 * 220% = € 35.420