Αρχική Επιστροφή Εισφορών
lime4_
Εκτύπωση

Στους μη δικαιούχους εφάπαξ βοηθήματος, κατά την αποχώρηση τους από την υπηρεσία και με την προϋπόθεση ότι έχουν καταβάλλει τις αντίστοιχες εισφορές για τρία (3) τουλάχιστον έτη, επιστρέφονται οι ατομικές εισφορές εντόκως.

Το επιτόκιο είναι το εκάστοτε χορηγούμενο για τις καταθέσεις χρηματικών διαθεσίμων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης στην Τράπεζα της Ελλάδας.

Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου το αναλογούν ποσό καταβάλλεται στους δικαιοδόχους κατόπιν αιτήσεως τους, η οποία υποβάλλεται χωρίς χρονικό περιορισμό, εφόσον ο θανών είχε συμπληρώσει τον παραπάνω χρόνο ασφάλισης.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  • Αίτηση
  • Επιστολή της Εμπορικής Τράπεζας, οικειοθελούς αποχώρησης. 
  • Βεβαίωση από το κύριο Φορέα (ΙΚΑ-ΕΤΑΤ) για μη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος