Αρχική Επιστροφή Εισφορών
lime3_
Εκτύπωση


Στους μη δικαιούμενους εφάπαξ βοηθήματος ασφαλισμένους, παλαιούς και νέους, κατά το χρόνο επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου (γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου) και μετά την έκδοση θετικής ή απορριπτικής συνταξιοδοτικής απόφασης του κύριου φορέα επιστρέφονται οι ατομικές τους εισφορές εφόσον έχουν χρόνο ασφάλισης τουλάχιστον τριών (3) ετών ή σε περίπτωση θανάτου αυτών τα μέλη της οικογένειας τους, εφόσον ο θανών είχε συμπληρώσει τον παραπάνω χρόνο ασφάλισης.

Οι γονείς και τα αδέρφια (ελλειπόντων συζύγου και τέκνων) θανόντος ασφαλισμένου δικαιούνται, κατόπιν αιτήσεως, την επιστροφή των ασφαλιστικών του εισφορών.

Για την επιστροφή των εισφορών απαιτείται αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται οποτεδήποτε.

Ο χρόνος για τον οποίο επιστράφηκαν οι εισφορές δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του εφάπαξ βοηθήματος ούτε και εξαγοράζεται σε περίπτωση επανόδου του ασφαλισμένου στην υπηρεσία.

 

Δικαιολογητικά

 

α. Για την επιστροφή των ατομικών εισφορών στους ασφαλισμένους

 • Αίτηση για χορήγηση επιστροφής ατομικών εισφορών
 • Φωτοαντίγραφο του δελτίου της αστυνομικής ταυτότητας
 • Βεβαίωση του εργοδότη ή πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών
 • Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι πέραν της επιστροφής των ατομικών εισφορών καμία άλλη διεκδίκηση για λήψη εφάπαξ βοηθήματος δεν θα έχουν στο μέλλον από τον Τομέα
 • Πράξη Συνταξιοδότησης Κύριου Φορέα (θετική ή απορριπτική)(αυτεπ. αναζήτηση)
 • Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου τραπέζης με αναγραφή του ΙΒΑΝ

 

β. Για την επιστροφή των ατομικών εισφορών στα μέλη της οικογένειας του θανόντος

 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου (αυτεπ. αναζήτηση)
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (αυτεπ. αναζήτηση)
 • Πιστοποιητικό πρωτοδικείου ότι δεν λύθηκε ο γάμος (αν δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης)
 • Απόφαση συνταξιοδότησης φορέα κύριας ασφάλισης (αυτεπ. αναζήτηση)
 • Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών και βεβαίωση εργοδότη αποδοχών τελευταίας διετία
 • Πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών
 • Βεβαίωση αποδέσμευσης / δέσμευσης του εφάπαξ για όσους έχουν οφειλή στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων ή στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο (στεγαστικό δάνειο)
 • Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου τραπέζης με αναγραφή του ΙΒΑΝ

 

γ. Επιπλέον της περίπτωσης β για την επιστροφή των ατομικών εισφορών σε κληρονόμους

 • Πιστοποιητικό του οικείου πρωτοδικείου για τη δημοσίευση ή μη της διαθήκης
 • Πιστοποιητικό για τη μη αποποίηση της κληρονομίας
 • Πιστοποιητικό περί μη αμφισβητήσεως του κληρονομικού δικαιώματος
 • Επικυρωμένο αντίγραφο διαθήκης(σε περίπτωση δημοσίευσης της διαθήκης εκτός των ανωτέρω απαιτείται επικυρωμένο αντίγραφο της με πρακτικό δημοσίευσης της του οικείου πρωτοδικείου κληρονομητήριο)