Αρχική Γενικές Πληροφορίες
lime3_
Εκτύπωση


Γενικές Πληροφορίες

Από την 1/10/2008 το Ταμείο Πρόνοιας Προσωπικού ΟΣΕ εντάχθηκε στο ΤΑΥΤΕΚΩ, με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια, ως Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού ΟΣΕ.

Στον Τομέα ασφαλίζεται υποχρεωτικά, από την ημέρα πρόσληψης του όλο το μόνιμο, έκτακτο και επί συμβάσει προσωπικό του Ομίλου ΟΣΕ, το προσωπικό του Τομέα καθώς και το ιατροφαρμακευτικό προσωπικό των πιο πάνω φορέων. 

Επίσης στην ασφάλιση του Τομέα εξακολουθεί να υπάγεται και το προσωπικό του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Προσωπικού ΟΣΕ, το οποίο είχε μεταφερθεί στο ΤΑΠ-ΟΤΕ, κατά τη συγχώνευση των δύο φορέων καθώς και το κατά το άρθρο 12 του ν. 2671 μεταφερόμενο προσωπικό του ΟΣΕ σε άλλους φορείς (μεταταχθέντες).

Όλοι οι ανωτέρω ασφαλίζονται υποχρεωτικά, με οποιαδήποτε νομική μορφή σχέσεως εργασίας, οποιασδήποτε διάρκειας, ορισμένου ή αορίστου χρόνου, υπηρετούν ή προσλαμβάνονται για εκτέλεση εργασίας ή οποιασδήποτε υπηρεσίας σχετιζόμενης με τη λειτουργία του ΟΣΕ και των Ταμείων, ανεξαρτήτως του είδους και της προσωρινότητας ή όχι της εκτελούμενης εργασίας, του τρόπου και του χρόνου καταβολής της μισθοδοσίας και της προέλευσης της δαπάνης από την οποία καλύπτεται αυτή.

Σκοπός του Τομέα είναι η χορήγηση εφάπαξ παροχής στους ασφαλισμένους του και σε περίπτωση θανάτου στα μέλη της οικογένειάς τους. 

 

Ασφαλιστικές Εισφορές

 

Εισφορές για τους ασφαλισμένους μέχρι 31/12/1992

1. Οι ασφαλισμένοι καταβάλλουν για την ασφάλιση τους εισφορά 4% που υπολογίζεται επί του συνόλου των πάσης φύσεως αποδοχών, επιδομάτων και δευτερευουσών απολαβών τους.

Ως δευτερεύουσες απολαβές των ασφαλισμένων γενικά είτε πραγματοποιούνται αυτές είτε όχι, καθορίζονται υποχρεωτικά για τον υπολογισμό της πιο πάνω εισφοράς, οι ακόλουθες, που υπολογίζονται επί των βασικών μισθών και του κάθε είδους επιδόματος το οποίο λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του εφάπαξ βοηθήματος.

  1. Ποσοστό 70% για το προσωπικό των κλάδων Προσωπικού  Έλξης, Προσωπικού Αμαξοστοιχιών και Οδηγών Αυτοκινήτων, δηλαδή για τους Μηχανοδηγούς, βοηθούς μηχανοδηγού Α΄, βοηθούς μηχανοδηγού Β΄, Προϊσταμένους Γραφείου Προσωπικού Αμαξοστοιχιών, Αρχιελεγκτές, Ελεγκτές, Προϊσταμένους Αμαξοστοιχιών, Συνοδούς Αμαξοστοιχιών και οδηγούς Αυτοκινήτων. 
    Παράδειγμα 4% x 70% = 2,8% Άρα συνολικό ποσοστό κράτησης 4%+2,8%=6,8%
  2. Ποσοστό 50% για τους Μηχανοστασιάρχες Έλξης και τους Αμαξοστασιάρχες.
    Παράδειγμα 4% x 50% = 2% Άρα συνολικό ποσοστό κράτησης 4%+2%=6%
  3. Ποσοστό 30% για όλο το υπόλοιπο προσωπικό.
    Παράδειγμα 4% x 30% =1,2% Άρα συνολικό ποσοστό κράτησης 4%+1,2%=5,2%

Σημειώνεται ότι όλοι οι υπάλληλοι που έχουν μεταταχθεί από τον ΟΣΕ σε άλλες υπηρεσίες ανήκουν στην κατηγορία 1.3 και έχουν συνολικό ποσοστό κράτησης 5,2%.

Για το εργατοτεχνικό προσωπικό γενικά, ως βασικός μισθός θεωρείται το 30πλάσιο του βασικού ημερομισθίου μαζί με τα επιδόματα τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του εφάπαξ βοηθήματος.

2. Οι ασφαλισμένοι καταβάλλουν επίσης για την ασφάλιση τους εισφορά 3% που υπολογίζεται επί των χορηγούμενων ετησίως δώρων και του επιδόματος αδείας.  Στο ποσό εισφοράς του ασφαλισμένου που έχει υπολογιστεί  από το επίδομα αδείας, καταβάλλεται εισφορά εργοδότη σε ποσοστό 75%.

3. Οι ασφαλισμένοι καταβάλλουν επίσης εφάπαξ εισφορά που είναι ίση με τη διαφορά του μισθού ενός μηνός που λαμβάνουν και του μισθού ενός μηνός που διαμορφώνεται μετά την αύξηση του μισθού.

  1. λόγω βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης.

    II. λόγω χορήγησης επιδόματος χρόνου υπηρεσίας.

4. Εισφορά εργοδότη ποσοστό 75% επί του συνόλου των εισφορών του ασφαλισμένου

 

Εισφορές για τους ασφαλισμένους μετά την 1/1/1993

Οι ασφαλισμένοι καταβάλλουν για την ασφάλιση τους εισφορά 4% . Οι εισφορές υπολογίζονται επί των πάσης φύσεως αποδοχών, εξαιρουμένων των εκτάκτων παροχών λόγω γάμου, γεννήσεως τέκνων, θανάτου και βαριάς ασθένειας του ασφαλισμένου και των μελών της οικογένειάς του.