Αρχική Δικαιολογητικά
lime3_
Εκτύπωση

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

α. Δικαιολογητικά για εφάπαξ βοήθημα σε ασφαλισμένο

 

 • Αίτηση για χορήγηση του εφάπαξ βοηθήματος
 • Έγγραφο παραίτησης
 • Αντίγραφο φύλλου τελευταίας ή πρόσφατης μισθοδοσίας
 • Φωτοαντίγραφο του δελτίου της αστυνομικής ταυτότητας
 • Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών και βεβαίωση εργοδότη αποδοχών τελευταίας διετίας
 • Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου τραπέζης με αναγραφή του ΙΒΑΝ 
 • Αντίγραφο συνταξιοδοτικής απόφασης του φορέα κύριας ασφάλισης (αυτεπ. αναζήτηση)
 • Βεβαίωση αποδέσμευσης / δέσμευσης του εφάπαξ για όσους έχουν οφειλή στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων ή στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο (στεγαστικό δάνειο)
 • Για τις έγγαμες γυναίκες , τις χήρες με ανήλικα παιδιά ή τις διαζευγμένες με ανήλικα παιδιά που ζητούν εφάπαξ βοήθημα λόγω παραίτησης απαιτείται, περί μη λύσεως γάμου, ληξιαρχική πράξη γάμου (αυτεπ. αναζήτηση), ληξιαρχικές πράξεις γέννησης των ανήλικων παιδιών (αυτεπ. αναζήτηση)εκτός αν η ημερομηνία γέννησης προκύπτει από την ταυτότητα των παιδιών ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

 

Επιπλέον δικαιολογητικά (σε περίπτωση μετάταξης):

 • Εισφορές για κλάδο πρόνοιας (εφάπαξ) και από την ημερομηνία της μετάταξης έως την παραίτηση, επίσης να γίνει διαβιβαστικό που να βεβαιώνει ότι έχουν αποδοθεί αυτές οι εισφορές.

β. Δικαιολογητικά για εφάπαξ παροχή λόγω θανάτου στους δικαιοδόχους

 

 • Αίτηση για χορήγηση του εφάπαξ βοηθήματος (όλων όσων αναφέρονται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης) (σε περίπτωση ανήλικων τέκνων αίτηση της μητέρας ως ασκούσα τη γονική μέριμνα των ανήλικων τέκνων)
 • Φωτοαντίγραφο του δελτίου της αστυνομικής ταυτότητας (όλων όσων αναφέρονται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης)
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου (αυτεπ. αναζήτηση)
 • Αντίγραφο συνταξιοδοτικής απόφασης του φορέα κύριας ασφάλισης (αυτεπ. αναζήτηση)
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αυτεπ. αναζήτηση)
 • Πιστοποιητικό περί μη λύσεως του γάμου
 • Βεβαίωση εργοδότη ή πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών και αποδοχών
 • Πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών
 • Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου τραπέζης με αναγραφή του ΙΒΑΝ

 

γ. Επιπλέον της β περίπτωσης δικαιολογητικά για εφάπαξ παροχή λόγω θανάτου στους κληρονόμους

 • Πιστοποιητικό του οικείου Πρωτοδικείου για τη δημοσίευση ή μη της διαθήκης
 • Πιστοποιητικό για τη μη αποποίηση της κληρονομιάς
 • Πιστοποιητικό περί μη αμφισβητήσεως του κληρονομικού δικαιώματος
 • Σε περίπτωση δημοσίευσης διαθήκης εκτός των ανωτέρω απαιτείται επικυρωμένο αντίγραφο της με πρακτικό δημοσίευσης της του οικείου Πρωτοδικείου ή κληρονομητήριο.

 

 

Τρόπος πληρωμής

Η καταβολή των ποσών που αφορούν εφάπαξ βοηθήματα, επιστροφή εισφορών κλπ γίνεται με χρέωση του λογαριασμού του ΤΠΠ-ΟΣΕ σε πίστωση του λογαριασμού που τηρούν οι δικαιούχοι στην τράπεζα. Το ίδιο ισχύει και για τις πληρωμές των δαπανών (τιμολόγια κλπ). Η καταβολή των ποσών που αφορούν πληρωμή διαφοράς εφάπαξ βοηθήματος, με δικαστική απόφαση, γίνεται με χρηματικές εντολές, σε χρέωση του λογαριασμού του Τομέα.