Αρχική Επιστροφή Εισφορών
lime4_
Εκτύπωση

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ( ΦΕΚ αρ. φύλλου 313/12/02/2014 )

Στους μη δικαιούχους εφάπαξ βοηθήματος, παλαιούς και νέους, κατά το χρόνο επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου ( γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου ) και μετά την έκδοση θετικής ή απορριπτικής συνταξιοδοτικής απόφασης από το κύριο φορέα, κατά την αποχώρηση τους από την υπηρεσία και με την προϋπόθεση ότι έχουν καταβάλλει τις αντίστοιχες εισφορές για τρία (3) τουλάχιστον έτη, επιστρέφονται οι ατομικές εισφορές εντόκως.

Το επιτόκιο είναι το εκάστοτε χορηγούμενο για τις καταθέσεις χρηματικών διαθεσίμων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης στην Τράπεζα της Ελλάδας ( Κοινό Κεφάλαιο ).

Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου το αναλογούν ποσό καταβάλλεται στους δικαιοδόχους κατόπιν αιτήσεως τους, η οποία υποβάλλεται οποτεδήποτε, εφόσον ο θανών είχε συμπληρώσει τον παραπάνω χρόνο ασφάλισης.

Δικαιολογητικά :