Αρχική Προϋποθέσεις Χορήγησης
lime4_
Εκτύπωση

Το εφάπαξ βοήθημα χορηγείται:

α. στον ασφαλισμένο που πήρε κύρια σύνταξη λόγω γήρατος ή οριστικής αναπηρίας  και έχει συμπληρώσει τουλάχιστον δέκα (10) έτη  ασφάλισης στον Τομέα.

β. στον ασφαλισμένο που απολύθηκε λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας και έχει επίσης συμπληρώσει δέκα (10) έτη ασφάλισης.

γ. στους δικαιοδόχους θανόντος ασφαλισμένου, εφόσον συντρέχουν οι χρονικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, λόγω θανάτου. που ισχύουν στον κύριο φορέα.

Δικαιοδόχοι θεωρούνται :

  • η χήρα ή ο χήρος σύζυγος
  • τα νόμιμα τέκνα
  • οι γονείς, οι εγγονοί και οι προγονοί
  • οι ανήλικοι και άγαμοι αδελφοί, αδελφές

Ποσοστό χορήγησης στους δικαιοδόχους

Χήρα χωρίς παιδιά

100 %

Χήρα με ένα ή και περισσότερα παιδιά

50 % η χήρα

50 % τα παιδιά

Παιδί ή παιδιά που είναι ορφανά και από τους δύο γονείς

100 %

Σύζυγο ασφαλισμένης

75%

Σύζυγο ασφαλισμένης που είναι ανίκανος για εργασία, χωρίς όριο ηλικίας

100%

Σύζυγο ασφαλισμένης που έχει περάσει το 65ο έτος της ηλικίας του

100%

Στη χήρα μητέρα

20 %

Στη χήρα μητέρα, όταν δεν υπάρχει σύζυγος και παιδιά 

75 %

Στο γονέα, εγγονό, προγονό και αδέρφια, αν δεν υπάρχει χήρα ή χήρος και τέκνα το 70% και σε περίπτωση περισσοτέρων μέχρι 100 % που κατανέμεται κατά ισομοιρία.

Αν υπάρχουν χήρα ή χήρος, τέκνα ή χήρα μητέρα, δικαιούνται βοήθημα μόνο εάν δεν έχει εξαντληθεί στους παραπάνω το 100 % και μέχρι τη συμπλήρωσή του.

Το εφάπαξ βοήθημα δεν χορηγείται στη χήρα ή στον χήρο εάν ο γάμος έλαβε χώρα κατά το τελευταίο έτος πριν από το θάνατο του ασφαλισμένου, εκτός των παρακάτω  περιπτώσεων : α. εάν ο θάνατος επήλθε από ατύχημα, β. εάν υπάρχοντος του γάμου γεννήθηκε ή με το γάμο νομιμοποιήθηκε τέκνο και γ. εάν η χήρα κατά το χρόνο θανάτου τελούσε σε κατάσταση εγκυμοσύνης.

δ. στους ασφαλισμένους δικαιούχους ειδικών περιπτώσεων συνταξιοδότησης :

-  στον πατέρα τέκνου με αναπηρία άνω του 67 % και 25 έτη ασφάλισης, εφόσον η     μητέρα εργάζεται και παραιτείται από το δικαίωμα αυτό.

-  στον ασφαλισμένο/η που έχει σύζυγο με αναπηρία άνω του 80 %..

ε. στους ασφαλισμένους που τελούν σε αναστολή της σύνταξης, μέχρι τη συμπλήρωση του απαιτούμενου ορίου ηλικίας, εφόσον έχει εκδοθεί συνταξιοδοτική απόφαση.

Οι ασφαλισμένοι που έχουν απολυθεί λόγω αξιόποινης πράξης σε βάρος της εργοδότριας τράπεζας που έχει διαπιστωθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση δεν δικαιούνται εφάπαξ βοηθήματος. Αν όμως υπάρχουν μέλη οικογένειας, όπως αναφέρονται στην παρ.1, το βοήθημα καταβάλλεται σ’ αυτά, εκτός εάν έχουν καταδικαστεί με απόφαση ποινικού δικαστηρίου για πράξη που είχε ως συνέπεια το θάνατο του ασφαλισμένου. Η άσκηση ποινικής αγωγής κατά του ασφαλισμένου αναστέλλει την καταβολή του βοηθήματος σ’ αυτόν και στα μέλη της οικογένειας του, μέχρι την έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ( Νόμος υπ΄ αριθ. 4093/ 12.11.2012 – αριθμός φύλλου 222 ) Στους ασφαλισμένους στο Ταμείο μέχρι την 31/12/1992 που αποχώρησαν ή θα αποχωρήσουν από την υπηρεσία από 01/08/2010 και μετά, στους οποίους δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση χορήγησης του εφάπαξ βοηθήματος, το ποσό του εφάπαξ μειώνεται όσον αφορά το ΤΠΠΙΛΤ κατά 41,17%.

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ ΤΟΥ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ

Αποχώρηση 01.09.2010

Υπολογισμός του εφάπαξ βοηθήματος για 34 έτη ασφάλισης

(Υπολογίζονται τα μισθολογικά στοιχεία των δύο τελευταίων μηνών προ αποχώρησης)

Μισθολογικά στοιχεία

Ιούλιος 2010

Αύγουστος 2010

Βασικός

1.200,00

1.200,00

Επίδομα πολυετίας

570,00

600,00

Επίδομα συζύγου

120,00

120,00

Επίδομα τέκνων

60,00

60,00

Επιστημονικό επίδομα

300,00

300,00

Επίδομα ξένης γλώσσας

120,00

120,00

Επίδομα βαθμού

120,00

120,00

Σύνολα

2.490,00

2.520,00

 

Τρόπος υπολογισμού

1. Άθροισμα των συνόλων των δύο μηνών

5.010,00

2. Διαίρεση του αθροίσματος δια 2

2.505,00

3. Αναλογία Επιδ., δώρων, άδειας (2.505 * 2.5)

6.262,50

4. Διαίρεση του αποτελέσματος δια 12 (6.262,50 / 12 )

521,88

5. Σύνολο (Άθροισμα 2. και 4.)

3.026.88

Για τα πρώτα 25 έτη το 80 % του μηνιαίου μισθού (3.026,88 * 25) * 80%

60.537.50

Για τα επόμενα 9 έτη

27.241.88

Σύνολο

87.779.38

Ποσό εφάπαξ βοηθήματος ( 87.779.38 * 80%)

70.223,50