Αρχική Δικαιολογητικά
lime4_
Εκτύπωση

α ) Για την καταβολή του εφάπαξ βοηθήματος :

 • Αίτηση για καταβολή εφάπαξ βοηθήματος.
 • Συνταξιοδοτική απόφαση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ υπ ‘ αριθμ. πρωτ.( όταν εκδοθεί – εάν δεν υποβληθούν από τον ενδιαφερόμενο θα αναζητείται αυτεπάγγελτα )
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 • Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86
 • Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης από άλλο ασφαλιστικό φορέα ( ΙΚΑ, ΤΕΒΕ κλπ )
 • Φορολογική ενημερότητα ( μετά την υπογραφή παραλαβής της απόφασης του εφάπαξ βοηθήματος )
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης (εάν δεν υποβληθούν από τον ενδιαφερόμενο θα αναζητείται αυτεπάγγελτα )
 • Αριθμός λογαριασμού στην ALPHA BANK ( εκτύπωση με ΙΒΑΝ )
 • Φωτοαντίγραφο αριθμού πρωτοκόλλου της αίτησης συνταξιοδότησης του ΙΚΑ –ΕΤΑΜ

β. Δικαιολογητικά για εφάπαξ παροχή λόγω θανάτου

 • Αίτηση για τη καταβολή του εφάπαξ βοηθήματος
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου (εάν δεν υποβληθούν από τον ενδιαφερόμενο θα αναζητείται αυτεπάγγελτα )
 • Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών ή οικογενειακής κατάστασης
 • Πιστοποιητικό περί μη λύσεως γάμου
 • Απόφαση συνταξιοδότησης από το κύριο φορέα ΙΚΑ –ΕΤΑΜ (εάν δεν υποβληθούν από τον ενδιαφερόμενο θα αναζητείται αυτεπάγγελτα )
 • Αριθμός λογαριασμού στην ALPHA BANK ( εκτύπωση με ΙΒΑΝ )

γ ) Για την επιστροφή των ατομικών εισφορών

 • Αίτηση για την επιστροφή των ατομικών εισφορών
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/ 86 σύμφωνα με την οποία, αποχώρησα οριστικά από την υπηρεσία της ALPHA BANK
 • Αριθμό λογαριασμού στην ALPHA BANK ( εκτύπωση με ΙΒΑΝ )
 • Απόφαση συνταξιοδοτική από κύριο Φορέα, θετική ή απορριπτική ( ΦΕΚ 313/ τ.Β΄/ 12- 02- 2014 - εάν δεν υποβληθούν από τον ενδιαφερόμενο θα αναζητείται αυτεπάγγελτα )
 • Φωτοαντίγραφο αριθμού πρωτοκόλλου της αίτησης για την έκδοση συνταξιοδοτικής απόφασης από ΙΚΑ- ΕΤΑΜ.

δ ) Για την επιστροφή των ατομικών εισφορών στα μέλη της οικογένειας του θανόντος

 • Αίτηση για την επιστροφή των ατομικών εισφορών
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου (εάν δεν υποβληθούν από τον ενδιαφερόμενο θα αναζητείται αυτεπάγγελτα )
 • Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών ή οικογενειακής κατάστασης
 • Πιστοποιητικό περί μη λύσεως γάμου
 • Απόφαση συνταξιοδότησης από το κύριο φορέα ΙΚΑ –ΕΤΑΜ (εάν δεν υποβληθούν από τον ενδιαφερόμενο θα αναζητείται αυτεπάγγελτα)
 • Αριθμός λογαριασμού στην ALPHA BANK ( εκτύπωση με ΙΒΑΝ )

Τρόπος πληρωμής

Οι εφάπαξ πληρωμές πιστώνονται σε καταθετικό λογαριασμό που τηρούν οι ασφαλισμένοι στην ALPHA BANK.

Ο μέσος χρόνος διεκπεραίωσης για την καταβολή του εφάπαξ βοηθήματος είναι ένας μήνας μετά την προσκόμιση στον Τομέα της συνταξιοδοτικής απόφασης από τον κύριο φορέα.