Αρχική Προϋποθέσεις Χορήγησης
lime5_
Print

Προϋπόθεση για την καταβολή του εφάπαξ βοηθήματος, σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν. 2084/1992, είναι να δικαιωθεί ο ασφαλισμένος κύρια σύνταξη (ύπαρξη συνταξιοδοτικής απόφασης κύριου ασφαλιστικού φορέα).

Το ίδιο ισχύει σε περιπτώσεις απόλυσης για λόγους υγείας και σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου. Σε αυτή την περίπτωση εφαρμόζεται το Π.Δ. 40/1998 και παρέχεται εφάπαξ χορηγία στα πρόσωπα που δικαιούνται επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου του ασφαλισμένου (μόνο η σύζυγος και τα τέκνα). 


Τρόπος υπολογισμού του εφάπαξ βοηθήματος

α) Ασφαλισμένοι μέχρι 31.12.1992

Εφάπαξ Χορηγία = (Σύνολο Τακτικών Αποδοχών Τελευταίου Δωδεκαμήνου / 12 ) * Μονάδες Χορηγίας

Υπολογισμός Μονάδων Χορηγίας :

Κάθε έτος ή κλάσμα έτους σε ακέραιους μήνες για χρόνο ασφάλισης μέσα στο χρονικό διάστημα από 01/11/1963 έως 31/10/1978 πολλαπλασιάζεται επί 0,275 = Α

Κάθε έτος ή κλάσμα έτους σε ακέραιους μήνες για χρόνο ασφάλισης μέσα στο χρονικό διάστημα από 01/11/1978 έως 10/07/1996 πολλαπλασιάζεται επί 0,375 = Β

Κάθε έτος ή κλάσμα έτους σε ακέραιους μήνες για χρόνο ασφάλισης μέσα στο χρονικό διάστημα από 11/07/1996 έως και σήμερα  πολλαπλασιάζεται επί  0,45  = Γ

Μονάδες Χορηγίας = Α+Β+Γ

Οι μονάδες χορηγίας δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να υπερβαίνουν τις 12 μονάδες.

Παράδειγμα υπολογισμού του εφάπαξ βοηθήματος

Έναρξη ασφάλισης: 01/01/1990

Λήξη ασφάλισης    : 22/02/2010

Χρόνος ασφάλισης: 20 έτη και 1 μήνας

Σύνολο τακτικών αποδοχών τελευταίου 12μήνου = 40.000,00 €

(14 Τακτικοί Μισθοί – Συμπεριλαμβάνονται δώρα εορτών και επίδομα αδείας)

 

Ασφάλιση στο διάστημα 01/11/1963 έως 31/10/1978

0 έτη και 0 μήνες, συνεπώς 0 μονάδες χορηγίας

 

Ασφάλιση στο διάστημα 01/11/1978 έως 10/07/1996

10/07/1996 – 01/01/1990 = 6 έτη και 6 μήνες = 2.340 ημέρες

2340 / 360 * 0,375 = 2,438 μονάδες χορηγίας

 

Ασφάλιση στο διάστημα 11/07/1996 έως 22/02/2010

22/02/2010 – 11/07/1996 = 13 έτη και 7 μήνες = 4.890 ημέρες

4890 / 360 * 0,45  = 6,112 μονάδες χορηγίας

Σύνολο Μονάδων Χορηγίας = 0+2,438+6,112=8,550

 

Εφάπαξ βοήθημα = ( 40.000,00  /  12 ) * 8,550 = 28.500,00 €

 

β) Ασφαλισμένοι μετά την 01/01/1993

Για τους ασφαλισμένους μετά την 01/01/1993 εφαρμόζεται η υπ’ αριθμ. 2/39350/0022/1999 Υ.Α. Σύμφωνα με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση, το εφάπαξ προσδιορίζεται από το 70% των συντάξιμων αποδοχών επί των οποίων έγιναν οι νόμιμες κρατήσεις πολλαπλασιαζόμενο επί τον αριθμό των ετών ασφάλισης.

Ως συντάξιμες αποδοχές νοείται το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισμένος κατά τα 5 ημερολογιακά έτη που προηγούνται εκείνου της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης επί των οποίων κρατήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές, χωρίς να υπολογίζονται σε αυτές τα δώρα εορτών και το επίδομα αδείας, δια του αριθμού των μηνών απασχόλησης που πραγματοποιήθηκαν εντός της ανωτέρω χρονικής περιόδου.