Αρχική Γενικές Πληροφορίες
lime5_
Print

Από την 1/10/2008 ο κλάδος πρόνοιας του Ταμείου Αρωγής Προσωπικού ΟΤΕ εντάχθηκε στο ΤΑΥΤΕΚΩ, με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια ως Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού ΟΤΕ.

Στον Τομέα ασφαλίζονται όλοι οι μισθωτοί του Ο.Τ.Ε., οι δικηγόροι που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στον Ο.Τ.Ε με πάγιες περιοδικές αμοιβές, οι εργαζόμενοι των θυγατρικών εταιριών του Ο.Τ.Ε., καθώς και οι ασφαλισμένοι του Τομέα που αναλαμβάνουν θέσεις διοικήσεως στον Ο.Τ.Ε ή σε επιχειρήσεις του Δημοσίου Τομέα ή Κυβερνητικές θέσεις για το διάστημα που τις κατέχουν (Π.Δ. 40/1998).

Σκοπός του Τομέα είναι η χορήγηση εφάπαξ παροχής στους ασφαλισμένους του και σε περίπτωση θανάτου στα μέλη της οικογένειας τους.

 

Ασφαλιστικές εισφορές

Κατηγορία ασφαλισμένου

Εισφορά εργαζόμενου

Βάση υπολογισμού της εισφοράς

Ασφαλισμένοι μέχρι την 31.12.1992

4 %

O υπολογισμός των εισφορών γίνεται επί των καταβαλλομένων μηνιαίων τακτικών αποδοχών, στις οποίες περιλαμβάνονται τα δώρα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και το επίδομα αδείας. Οι αποδοχές αυτές δεν μπορεί να υπερβαίνουν το ανώτερο καταληκτικό μισθολογικό κλιμάκιο του Ο.Τ.Ε., προσαυξημένο κατά το χρονοεπίδομα, το επίδομα  οικογενειακής κατάστασης και τα επιδόματα της τεχνικής και επιστημονικής εξειδίκευσης, όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά.

Σε εισφορές δεν υπόκεινται το επίδομα ταμειακής διαχειρίσεως, η αποζημίωση για υπερωριακή εργασία, η αντιπαροχή για υπηρεσία τις Κυριακές ή άλλες εξαιρέσιμες ημέρες, η αποζημίωση κατά τις νυχτερινές ώρες, η αποζημίωση για έξοδα κινήσεως εκτός έδρας, το επίδομα υπαίθρου, η αποζημίωση των συμμετεχόντων σε συμβούλια καθώς και οποιεσδήποτε άλλες παροχές που δεν χορηγούνται παγίως, μονίμως και διαρκώς και σε καμία περίπτωση οι έχουσες σχέση με την κατεχόμενη θέση (Π.Δ. 196/1996).

Ασφαλισμένοι μετά  την 01.01.1993

4%

O υπολογισμός των εισφορών γίνεται επί των αποδοχών επί των οποίων υπολογίζονται και οι κρατήσεις τους για κύρια σύνταξη (άρθρα 37, 32 παρ. 1 και 22 παρ. 2 του Ν. 2084/1992).