Το Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την  χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, για την ανάθεση σε τρίτους του έργου της εκπόνησης αναλογιστικών μελετών των Τομέων του Κλάδου Πρόνοιας του ΤΑΥΤΕΚΩ.

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται, συνολικά, στο ποσό των 60.000,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ, το δε μέγιστο κόστος δεν πρέπει να ξεπερνά για τον κάθε Τομέα Πρόνοιας του Ταμείου ως ακολούθως:

1. Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού ΟΤΕ (ΤΠΠ-ΟΤΕ) μέχρι του ποσού των 14.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ,

2. Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού ΔΕΗ (ΤΠΠ-ΔΕΗ) μέχρι του ποσού των 22.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ,

3. Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού ΟΣΕ (ΤΠΠ-ΟΣΕ) μέχρι του ποσού των 8.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ,

4. Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού ΕΡΤ και Τουρισμού (ΤΠΠ-ΕΡΤ) μέχρι του ποσού των 5.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ,

5. Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Εμπορικής Τραπέζης (ΤΠΠ-ΕΤΕ) μέχρι του ποσού των 7.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ,

6. Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Ιονικής-Λαϊκής Τραπέζης (ΤΠΠ-ΙΛΤ) μέχρι του ποσού των 4.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ,

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 8 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30.  

Η προκήρυξη έχει αναρτηθεί:

  • Στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 724ΙΟΡΡΖ-ΠΟ3
  • ΚΜΗΔΣ με ΑΔΑΜ: 16PROC005288207
  • Στην επίσημη ιστοσελίδα του Ταμείου www.tayteko.gr