Αρχική Παροχές σε χρήμα
orange5_
Print

Στην περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου καταβάλλονται από τον Τομέα στον επιμεληθέντα της κηδείας μέρος των εξόδων της. Το ποσό που καταβάλλεται διαφοροποιείται με κριτήριο την ιδιότητα του θανόντος ως άμεσα (€ 1.879,20) ή έμμεσα (€ 939.60) ασφαλισμένου.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  • Αίτηση, από τον επιμεληθέντα την κηδεία. Στην αίτηση, πρέπει να αναφέρει (αν υπάρχει) τη συγγένεια του με το θανόντα, τα έξοδα της κηδείας και να ζητά τη διαγραφή του θανόντα από την ασφάλιση του Τομέα
  • Βιβλιάριο ασθένειας του θανόντος
  • Δύο (2) ληξιαρχικές πράξεις θανάτου
  • Τιμολόγιο του γραφείου τελετών (πρωτότυπο)
  • Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι «ο αιτών δεν δικαιούται να εισπράξει τα έξοδα κηδείας από άλλο ασφαλιστικό φορέα». Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να υποβληθεί και βεβαίωση του δεύτερου φορέα ώστε να δικαιωθεί της διαφοράς.
  • Σε περίπτωση που ο θανών ήταν συνταξιούχος του ΟΣΕ και έπαιρνε σύνταξη από το Γενικό Λογιστήριο πρέπει να υποβληθεί και το ενημερωτικό σημείωμα της σύνταξης.