Αρχική Κλαδος Υγειας Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΕΤΒΑ
orange4_
Print

Από την 1/10/2008 ο κλάδος ασθένειας του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού ΕΤΒΑ εντάχθηκε στον κλάδο υγείας του ΤΑΥΤΕΚΩ με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια ως Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΕΤΒΑ (ΤΑΠ-ΕΤΒΑ). Από την 12/11/2012 οι αρμοδιότητες του ως προς την παροχή υπηρεσιών υγείας εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ.


Στο ΤΑΥΤΕΚΩ παραμένουν οι αρμοδιότητες που αφορούν στη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας (υπαγωγή στην ασφάλισης, διαγραφή κλπ) και στην έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.) στους ασφαλισμένους και στα μέλη της οικογένειας τους. Επίσης στις αρμοδιότητες του συγκαταλέγεται η χορήγηση παροχών σε χρήμα (πχ. έξοδα κηδείας κλπ), σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του Τομέα.


Οι υπηρεσίες που αφορούν την παροχή υπηρεσιών υγείας σε είδος (νοσηλεία, φάρμακα κλπ) παρέχονται στους ασφαλισμένους του ΤΑΥΤΕΚΩ από τον ΕΟΠΥΥ.