Αρχική Προϋποθέσεις Χορήγησης
lime1_
Print

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

α. Ασφαλισμένοι μέχρι 31.12.1992

 

Το εφάπαξ βοήθημα λαμβάνουν οι ασφαλισμένοι που αποχωρούν από την υπηρεσία της ΔΕΗ Α.Ε και

 • λάβουν κύρια σύνταξη από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ / ΤΑΠ-ΔΕΗ λόγω γήρατος ή οριστικής ανικανότητας (άρθρο 25 ν. 4491/1966 σε συνδυασμό με το άρθρο 56 ν. 2084/1992) ή
 • ή τελούν σε αναστολή καταβολής σύνταξης (άρθρο 9 ν. 1976/1991).

Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου το εφάπαξ βοήθημα χορηγείται στους δικαιούχους του θανόντος, εφόσον συντρέχουν οι χρονικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ / ΤΑΠ-ΔΕΗ. Εάν δεν υπάρχουν πρόσωπα που δικαιούνται σύνταξη λόγω θανάτου του ασφαλισμένου, το εφάπαξ βοήθημα χορηγείται στον επιζώντα σύζυγο και στα τέκνα αυτού ανάλογα με το κληρονομικό τους δικαίωμα (άρθρο 16 ν. 2556/1997).

β. Ασφαλισμένοι από 01.01.1993

 

Το εφάπαξ βοήθημα λαμβάνουν οι ασφαλισμένοι που αποχωρούν από την υπηρεσία της ΔΕΗ Α.Ε και αφού λάβουν κύρια σύνταξη λόγω γήρατος ή οριστικής αναπηρίας από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ / ΤΑΠ-ΔΕΗ (άρθρο 38 ν. 2084/1992 σε συνδυασμό με το άρθρο 25 ν. 4491/1966).

Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου το εφάπαξ βοήθημα χορηγείται στους δικαιούχους του θανόντος, εφόσον συντρέχουν οι χρονικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ / ΤΑΠ-ΔΕΗ. Εάν δεν υπάρχουν πρόσωπα που δικαιούνται σύνταξη λόγω θανάτου του ασφαλισμένου, το εφάπαξ βοήθημα χορηγείται στον επιζώντα σύζυγο και στα τέκνα αυτού ανάλογα με το κληρονομικό τους δικαίωμα (άρθρο 16 ν. 2556/1997).

Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου για τον οποίο δεν υπάρχουν δικαιούχοι σύνταξης και εφάπαξ (επιζών σύζυγος και τέκνα), εφόσον ο θανών έχει συμπληρώσει εικοσαετή ασφάλιση στον Κλάδο Πρόνοιας ενός ή                   και περισσότερων φορέων, το εφάπαξ βοήθημα χορηγείται στους γονείς και αδελφούς/ές κατά το ποσοστό του κληρονομικού δικαιώματος (άρθρο 82 ν. 3986/2011).

 

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ

α. Για τους ασφαλισμένοι μέχρι 31.12.1992


Το εφάπαξ βοήθημα ισούται με το γινόμενο των τακτικών αποδοχών του τελευταίου μήνα απασχόλησης του ασφαλισμένου (στη ΔΕΗ) επί τον αριθμό των ετών πραγματικής υπηρεσίας στη ΔΕΗ και μέχρι τριάντα (30) έτη κατ΄ ανώτατο όριο (άρθρο 25 ν. 4491/1966). Όπου τακτικές αποδοχές νοούνται οι παγίως καταβαλλόμενες αποδοχές του ασφαλισμένου που είναι :

 • Ποσό Βασικού Μισθού Κλιμακίου
 • Ποσό Κλασματικού Μισθού Κλιμακίου
 • Επίδομα Ευδόκιμου Παραμονής
 • Χρονοεπίδομα
 • Ενιαίο Πάγιο Επίδομα
 • Επίδομα Επικίνδυνης Εργασίας
 • Επίδομα Καταμετρητών ΔΟ2
 • Ανθυγιεινό
 • Μέσος όρος των επιδομάτων (απομόνωσης, σταθμών παραγωγής μηχανικών εκτός πρωτευούσης) για χρονικό διάστημα μέχρι 31.12.1986.

 

Προσοχή : Οι αποδοχές του ασφαλισμένου δεν μπορούν να υπερβαίνουν το τριπλάσιο του βασικού μισθού του 7ου μ.κ. προσαυξημένου κατά 8,418% επί το γινόμενο (188 % x137 %), σύμφωνα με το άρθρο 8 ν. 4491/1966.

Επίσης το ποσό του εφάπαξ βοηθήματος δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το πενταπλάσιο των τακτικών αποδοχών του τελευταίου μήνα απασχόλησης του ασφαλισμένου στη ΔΕΗ, στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος αποχωρήσει από την υπηρεσία λόγω ανικανότητας ή λόγω θανάτου που προέρχεται από εργατικό ατύχημα.

 

β. Για τους ασφαλισμένους από 01.01.1993


Το εφάπαξ βοήθημα αποτελείται από το γινόμενο του 70 % των συντάξιμων αποδοχών επί τα έτη ασφάλισης.

Ως συντάξιμες αποδοχές νοούνται το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών, που έλαβε ο ασφαλισμένος κατά τα πέντε (5) ημερολογιακά έτη που προηγούνται εκείνου της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης, δια του αριθμού των μηνών απασχόλησης που έχουν πραγματοποιηθεί εντός της χρονικής αυτής περιόδου, χωρίς να υπολογίζεται το δώρο εορτών και το επίδομα αδείας (Υ.Α. 2/39350/0022).