12.09.18 | Ισχύς ασφαλιστικής ικανότητας έμμεσα ασφαλισμένων μελών  (σύζυγοι) τ. ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΑΠΟΤΕ