Το Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. προκηρύσσει με την διαδικασία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, στο σύνολο των ειδών για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (πέντε εκτυπωτές και τρεις ηλεκτρονικοί υπολογιστές) για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΤΑΥΤΕΚΩ, επί της οδού Πατησίων 54.

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 5.700,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 28 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ.

 

Η προκήρυξη έχει αναρτηθεί:

• Στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 78ΑΔΟΡΡΖ-ΟΕΓ
• Στο ΚΜΗΔΣ με ΑΔΑΜ 16PROC005387670
• Στην επίσημη ιστοσελίδα του Ταμείου www.tayteko.gr

Attachments:
Download this file (ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.pdf)ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.pdf811 Kb