Το Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την  χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, για την ανάθεση του έργου της εκπόνησης Οικονομοτεχνικής – Αναλογιστικής μελέτης για την βιωσιμότητα του Λογαριασμού Παροχών σε Χρήμα του ΤΑΥΤΕΚΩ.

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 20.000,00€, μη συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 07 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30.

Η προκήρυξη έχει αναρτηθεί:

  • Στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ:ΩΝΔ9ΟΡΡΖ-ΘΓ5
  • Στο ΚΜΗΔΣ με ΑΔΑΜ:16PROC005288145
  • Στην επίσημη ιστοσελίδα του Ταμείου www.tayteko.gr