06.10.2016 | Ανακοίνωση: Προϋπολογιστικά στοιχεία τομέων σχετικά με το Eύρημα 22