19.09.2016 | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την  χαμηλότερη, συνολικά,  προσφερόμενη τιμή, για την συντήρηση-επισκευή των μηχανημάτων ψύξης-θέρμανσης των κτιρίων του ΤΑΥΤΕΚΩ...


Το   Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. προκηρύσσει με την διαδικασία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την  χαμηλότερη, συνολικά,  προσφερόμενη τιμή, για την συντήρηση-επισκευή των μηχανημάτων ψύξης-θέρμανσης των κτιρίων του ΤΑΥΤΕΚΩ στην Αττική, όπως περιγράφονται παρακάτω, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 4.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ διάρκειας ενός (1) έτους από  την υπογραφή της σύμβασης.

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 4.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών  3-10-2016 , ημέρα Δευτέρα  και ώρα 14:30.


Η προκήρυξη έχει αναρτηθεί: