19.09.2016 | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την  χαμηλότερη, συνολικά,  προσφερόμενη τιμή, για την συντήρηση-επισκευή των μηχανημάτων ψύξης-θέρμανσης των κτιρίων του ΤΑΥΤΕΚΩ...


Το   Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. προκηρύσσει με την διαδικασία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την  χαμηλότερη, συνολικά,  προσφερόμενη τιμή, για την συντήρηση-επισκευή των μηχανημάτων ψύξης-θέρμανσης των κτιρίων του ΤΑΥΤΕΚΩ στην Αττική, όπως περιγράφονται παρακάτω, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 4.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ διάρκειας ενός (1) έτους από  την υπογραφή της σύμβασης.

  • ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Πατησίων 54 – Αθήνα (50 κλιματιστικά μηχανήματα στον 1ος, 2ος, 3ος, 4ος, 5ος,6ος όροφος & Δώμα και 2  Κ.Κ.Μ στο ισόγειο) προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.200,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
  • ΤΑΥΤΕΚΩ/ΚΑΠ-ΔΕΗ: Μυλλέρου 13- Αθήνα (37 κλιματιστικά μηχανήματα στον 2ος, 3ος, 4ος, 5ος,6ος όροφος) προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
     

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 4.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών  3-10-2016 , ημέρα Δευτέρα  και ώρα 14:30.


Η προκήρυξη έχει αναρτηθεί:

  • Στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 7ΓΓ2ΟΡΡΖ-ΓΚ9   
  • Στο ΚΜΗΔΣ με ΑΔΑΜ: 16PROC005103959
  • Στην επίσημη ιστοσελίδα του Ταμείου www.tayteko.gr