Αρχική Κλαδος Προνοιας Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Ιονικής & Λαϊκής Τράπεζας
lime4_
Print

Από την 1/10/2008 το Ταμείο Ασφαλίσεως Προσωπικού Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας εντάχθηκε στο ΤΑΥΤΕΚΩ, με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια, ως Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Ιονικής – Λαϊκής Τράπεζας.

Στον Τομέα είναι ασφαλισμένοι οι υπάλληλοι της πρώην Ιονικής-Λαϊκής Τράπεζας που παρείχαν σ’ αυτήν εξαρτημένη εργασία ορισμένου ή αορίστου χρόνου.

Σκοπός του Τομέα είναι η χορήγηση εφάπαξ παροχής στους ασφαλισμένους του και σε περίπτωση θανάτου στα μέλη της οικογένειας τους.

 

Ασφαλιστικές εισφορές

Κατηγορία ασφαλισμένου

Εισφορά εργαζόμενου

Βάση υπολογισμού της εισφοράς

Ασφαλισμένοι μέχρι την 31.12.1992

 

3 %

 

Η εισφορά υπολογίζεται επί του συνόλου των πάσης φύσεως μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου.

Ασφαλισμένοι μετά  την 01.01.1993

 

4%