Αρχική Γενικές Πληροφορίες
orange4_
Print

To Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Ασφαλιστικής Εταιρείας «ΕΘΝΙΚΗ», ιδρύθηκε την 14η Απριλίου 1952. Αρχικά είχε τρεις οικονομικά αυτοτελούς κλάδους α) Κλάδο ασφάλισης ασθένειας και μητρότητας, β) Κλάδο ασφάλισης αναπηρίας – γήρατος – θανάτου (Συντάξεων) και γ) Κλάδο Πρόνοιας (βοηθήματα εφ’ άπαξ). Ο κλάδος ασθένειας και μητρότητας μετά τις συγχωνεύσεις των Ταμείων, υπάχθηκε στο ΤΑΥΤΕΚΩ. Από την 1/5/2012 οι αρμοδιότητες του ως προς την παροχή υπηρεσιών υγείας εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ.


Στο ΤΑΥΤΕΚΩ παραμένουν οι αρμοδιότητες που αφορούν στη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας (υπαγωγή στην ασφάλισης, διαγραφή κλπ) και στην έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.) στους ασφαλισμένους και στα μέλη της οικογένειας τους. Επίσης στις αρμοδιότητες του συγκαταλέγεται η χορήγηση παροχών σε χρήμα (πχ. έξοδα κηδείας κλπ), σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του Τομέα.


Οι υπηρεσίες που αφορούν την παροχή υπηρεσιών υγείας σε είδος (νοσηλεία, φάρμακα κλπ) παρέχονται στους ασφαλισμένους του ΤΑΥΤΕΚΩ από τον ΕΟΠΥΥ.