Αρχική Επιστροφή Εισφορών
lime1_
Print

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ


Στους μη δικαιούχους εφάπαξ βοηθήματος, κατά την αποχώρηση τους από την υπηρεσία και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν καταβάλλει τις αντίστοιχες εισφορές για τρία (3) τουλάχιστον έτη, επιστρέφονται οι ατομικές τους εισφορές εντόκως, από το χρόνο είσπραξης τους και μέχρι της καταβολής του επιστρεφόμενου ποσού, με ετήσιο επιτόκιο το εκάστοτε χορηγούμενο για τις καταθέσεις των χρηματικών διαθεσίμων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης στην Τράπεζα Ελλάδος:

 

Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου το αναλογούν ποσό καταβάλλεται στα δικαιοδόχα μέλη (επιζών σύζυγος και τέκνα), άρθρο 9 ν. 4491/1966 για τους ασφαλισμένους μέχρι 31.12.1992, άρθρο 27 ν. 2084/1992 για τους ασφαλισμένους από 01.01.1993) κατόπιν αιτήσεως τους, η οποία υποβάλλεται χωρίς χρονικό περιορισμό, εφόσον ο θανών έχει συμπληρώσει τον παραπάνω χρόνο ασφάλισης.Σχετικές διατάξεις : Άρθρα 38 και 56 ν. 2084/1992, όπως έχουν συμπληρωθεί με το άρθρο 9 ν. 2335/1995,

                   Η με αριθμ. Φ. 307/1077/2003 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 339/2003).

 

Δικαιολογητικά επιστροφής εισφορών Κλάδου Πρόνοιας

 1. Αίτηση ασφαλισμένου
 2. Βεβαίωση τριετούς ασφάλισης στον Κλάδο Πρόνοιας (εκδίδεται από την υπηρεσία μας)
 3. Απορριπτική απόφαση χορήγησης Κύριας Σύνταξης (εκδίδεται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ / ΤΑΠ-ΔΕΗ)
 4. Βεβαίωση υπηρεσιακών στοιχείων του ασφαλισμένου (εκδίδεται από την ΔΑΝΠ / ΔΕΗΗ Α.Ε         ή από τις ΔΑΝΠ των θυγατρικών εταιρειών της ΔΕΗ Α.Ε.)
 5. Λύση σύμβασης εργασίας εκδίδεται από την ΔΑΝΠ / ΔΕΗΗ Α.Ε ή από τις ΔΑΝΠ των θυγατρικών εταιρειών της ΔΕΗ Α.Ε.)
 6. Φύλλο οφειλών (εκδίδεται από τη ΔΟΛ / ΔΕΗ Α.Ε. ή από τις ΔΟΛ των θυγατρικών εταιρειών της ΔΕΗ Α.Ε.)
 7. Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου ότι δεν έχει λάβει αποζημίωση λόγω απόλυσης από τη ΔΕΗ Α.Ε.
 8. Φορολογική Ενημερότητα (που απαιτείται κατά την είσπραξη του ποσού των εισφορών του Κλάδου Πρόνοιας)
 9. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (δυο όψεις)

Τα δικαιολογητικά με την ένδειξη (1), (2), (3), (4) και (5) διαβιβάζονται υπηρεσιακά από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ το δικαιολογητικό με την ένδειξη (7) αναζητείται και αυτεπάγγελτα.ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ


Α. Για όσους αποχώρησαν (συνταξιοδοτήθηκαν) από 1-1-2010 έως και 1-12-2010 :

-          εφόσον η σχετική (οριστική) απόφαση χορήγησης εφάπαξ βοηθήματος εκδόθηκε μέχρι 30-6-2011 δεν έχουν

     καμιά μείωση

-          εφόσον η σχετική (οριστική) απόφαση χορήγησης εφάπαξ βοηθήματος εκδόθηκε από 1-7-2011 μέχρι 26-10-2011 έχουν μείωση 15% ( παραγ. 5α άρθρο 44 Ν. 3986/2011)

-          εφόσον η σχετική (οριστική) απόφαση χορήγησης εφάπαξ βοηθήματος εκδόθηκε από27-10-2011 μέχρι 9-11-2011 έχουν μείωση 25% ( παραγ. 2 άρθρο 6 Ν. 4024/2011)

-          εφόσον αποχώρησαν (συνταξιοδοτήθηκαν από 1-8-2010 και μετά και η σχετική (οριστική) απόφαση χορήγησης εφάπαξ βοηθήματος εκδόθηκε από 10-11-2012 και μετά, εκτός από την μείωση 25% έχουν και πρόσθετη μείωση 3,84% ( υποπαράγραφος 1Α5 της παραγράφου 1Α ν. 4093/2012

Β. Για όσους αποχώρησαν (συνταξιοδοτήθηκαν) από 1-1-2011 και μετά :

-         εφόσον η σχετική (οριστική) απόφαση χορήγησης εφάπαξ βοηθήματος εκδόθηκε μέχρι 30-6-2011 δεν έχουν καμιά μείωση

-          εφόσον η σχετική (οριστική) απόφαση χορήγησης εφάπαξ βοηθήματος εκδόθηκε από 1-7-2011 μέχρι
26-10-2011 έχουν μείωση 15% ( παραγ. 5α άρθρο 44 Ν. 3986/2011)

-          εφόσον η σχετική (οριστική) απόφαση χορήγησης εφάπαξ βοηθήματος εκδόθηκε από 27-10-2011 μέχρι
9-11-2012 έχουν μείωση 30% ( παραγ. 2 άρθρο 6 Ν. 4024/2011)

-          εφόσον η σχετική (οριστική) απόφαση χορήγησης εφάπαξ βοηθήματος εκδόθηκε από 10-11-2012 και μετά, εκτός από την μείωση 30% έχουν και πρόσθετη μείωση 3,84% ( υποπαράγραφος 1Α5 της παραγράφου 1Α Ν. 4093/2012).


Δικαιολογητικά χορήγησης του εφάπαξ βοηθήματος


α. Γήρατος

 1. Αίτηση ασφαλισμένου
 2. Απόφαση αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης
 3. Βεβαίωση υπηρεσιακών στοιχείων του ασφαλισμένου (εκδίδεται από την ΔΑΝΠ / ΔΕΗΗ Α.Ε ή από τις ΔΑΝΠ των θυγατρικών εταιρειών της ΔΕΗ Α.Ε.)
 4. Λύση σύμβασης εργασίας εκδίδεται από την ΔΑΝΠ / ΔΕΗΗ Α.Ε ή από τις ΔΑΝΠ των θυγατρικών εταιρειών της ΔΕΗ Α.Ε.)
 5. Φύλλο οφειλών (εκδίδεται από τη ΔΟΛ / ΔΕΗ Α.Ε. ή από τις ΔΟΛ των θυγατρικών εταιρειών της ΔΕΗ Α.Ε.)
 6. Οριστική Απόφαση συνταξιοδότησης του Φορέα Κύριας Ασφάλισης (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ / ΤΑΠ-ΔΕΗ).
 7. Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου ότι δεν έχει λάβει αποζημίωση λόγω απόλυσης από τη ΔΕΗ Α.Ε.
 8. Φορολογική Ενημερότητα (που απαιτείται κατά την είσπραξη του Εφάπαξ Βοηθήματος)
 9. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (δυο όψεις)

Τα δικαιολογητικά με την ένδειξη (2), (3), (4) (5) και (6) διαβιβάζονται υπηρεσιακά από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ το δικαιολογητικό με την ένδειξη (8) αναζητείται και αυτεπάγγελτα.

 

β. Αναπηρίας

Πλέον των προαναφερομένων δικαιολογητικών της περίπτωσης συνταξιοδότησης λόγω Γήρατος απαιτείται:

 • Τελεσίδικη απόφαση της οικείας Υγειονομικής Επιτροπής περί Οριστικής Ανικανότητας του ασφαλισμένου (διαβιβάζεται υπηρεσιακά από την Υ.Ε. ή ΚΕΠΑ).

 

γ. Θανάτου

Πλέον των προαναφερομένων δικαιολογητικών της περίπτωσης συνταξιοδότησης λόγω γήρατος απαιτείται:

 • Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου (αυτεπάγγελτη αναζήτηση)
 • Πιστοποιητικό Δήμου περί της οικογενειακής κατάστασης του θανόντα (αυτεπάγγελτη αναζήτηση)
 • Υπαρχούσης χήρας/χήρου, υπεύθυνη δήλωση αυτής/αυτού περί μη διαλύσεως του γάμου μέχρι του Θανάτου του συζύγου /της συζύγου με τελεσίδικη δικαστική απόφαση
 • Υπαρχόντων τέκνων που υπερβαίνουν το 18ο και μέχρι ηλικίας 24 ετών
 1. 1.Εάν σπουδάζουν πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό της οικείας Σχολής ανωτέρας ή Ανωτάτης περί συνεχίσεως των σπουδών, καθώς και υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν εργάζονται.
 2. 2.Εάν έχουν σωματική ή πνευματική αναπηρία πρέπει να προσκομίσουν τελεσίδικη απόφαση της οικείας υγειονομικής επιτροπής περί της αναπηρίας αυτών.
 • Υπαρχόντων γονέων και ορφανών πατρός και μητρός αδελφών θανόντος ασφαλισμένου, δικαιούμενων συντάξεως, πρέπει να έχουμε τη διενέργεια Κοινωνικής Έρευνας, για την εξακρίβωση των προϋποθέσεων θεμελίωσης του αντίστοιχου δικαιώματος.

 

δ. Χορήγηση Εφάπαξ Βοηθήματος σε γονείς και αδέλφια θανόντος ασφαλισμένου που δεν δικαιούνται κύρια σύνταξη

Χορηγείται με την προϋπόθεση ότι ο θανών ασφαλισμένος είχε συμπληρώσει εικοσαετή ασφάλιση στον Κλάδο Πρόνοιας σε έναν ή περισσότερους Φορείς που χορηγούν Εφάπαξ Βοήθημα.

Πλέον των δικαιολογητικών για συνταξιοδότηση λόγω Θανάτου απαιτούνται:

 • Πιστοποιητικό Εγγυτέρων ή Πλησιεστέρων Συγγενών του θανόντα.
 • Βεβαίωση περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης του θανόντα.
 • Βεβαίωση Χρόνου Ασφάλισης Κλάδου Πρόνοιας σε προηγούμενους Φορείς ώστε να συμπληρώνει τουλάχιστον την απαιτούμενη εικοσαετή ασφάλιση.

 

 

ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ


 • Σύμφωνα με την Φ.8000/31870/993/29-12-2011 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με την οποία αίρεται η διαφωνία του Κυβερνητικού Επιτρόπου προς την 2046/15-12-2011 απόφαση Δ.Σ ΤΑΥΤΕΚΩ, υπέρ των απόψεων του Κυβερνητικού Επιτρόπου και συγκεκριμένα στην παράγρ. 2 δεκτό ότι :

   «… από τις διατάξεις του άρθρου 38 και 56 του Ν. 2084/1992 προκύπτει σαφώς μία και μόνο απόφαση χορήγησης Εφάπαξ βοηθήματος, η οποία εν προκειμένω είναι η Οριστική απόφαση χορήγησης Εφάπαξ Βοηθήματος και η οποία εκδίδεται υπό την προϋπόθεση έκδοσης της Οριστικής απόφασης συνταξιοδότησης…».

Από την έκδοση και την υπηρεσιακή επίδοση της οριστικής απόφασης χορήγησης κύριας σύνταξης από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/ΤΑΠ-ΔΕΗ απαιτούνται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες για την έκδοση της Οριστικής Απόφασης χορήγησης του εφάπαξ βοηθήματος και ένα μήνας περίπου για την εκκαθάριση έκδοση και παράδοση της εντολής πληρωμής στην Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΤΑΥΤΕΚΩ για την εκταμίευση και πληρωμή του εφάπαξ στο δικαιούχο, σύμφωνα με το μήνα αποχώρησης (συνταξιοδότησης).