Print

Στον Κλάδο Ασθένειας άμεσα ασφαλισμένοι είναι οι εργαζόμενοι στους ομίλους ΟΤΕ, ΕΛΤΑ, ΟΣΕ και οι υπάλληλοι του ΤΑΥΤΕΚΩ που ήταν ασφαλισμένοι στο ΤΑΠ-ΟΤΕ μέχρι τις 30/9/2008. Επίσης, ασφαλισμένοι του κλάδου αυτού είναι τα μέλη των οικογενειών των ασφαλισμένων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις, οι οποίες προβλέπονται από τη νομοθεσία, που διέπει τη λειτουργία του Ταμείου, ως έμμεσα ασφαλισμένοι.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΕ

Κατηγορία ασφαλισμένου

Ποσοστό εργαζόμενου

Ποσοστό εργοδότη

Συμμετοχή του κράτους

Για ασφαλισμένους έως την 31.12.1992

2.55 %

5,10 %

-

Για ασφαλισμένους μετά την 01.01.1993

2,55 %

5,10 %

3,8 %

Για συνταξιούχους

5 %

 

Για κάθε έμμεσο μέλος το επιπλέον ποσοστό του ασφαλισμένου είναι 0,5 %.

Υποχρεωτική Ασφάλιση

 1. Το πάσης φύσεως προσλαμβανόμενο, πέραν του 6μήνου, έμμισθο προσωπικό ΟΤΕ, θυγατρικών και λοιπών εταιριών ΟΤΕ, ΕΛ.ΤΑ, ΟΣΕ, και ΤΑΠ.ΟΤΕ, και οι παρέχοντες υπηρεσία πέραν του εξαμήνου και αμειβόμενοι με περιοδικές αμοιβές.
 2. Οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/ΤΑΠ-ΟΤΕ
 3. Οι διατελέσαντες υπάλληλοι ΟΤΕ, που κατέστησαν συνταξιούχοι του Δημοσίου ως και οι δικαιοδόχοι αυτών, εφόσον κατά τον χρόνο του θανάτου του δικαιοπάροχου ήσαν ασφαλισμένοι στο Ταμείο

  Η ασφάλιση στον κλάδο ασθένειας των προαναφερομένων προσώπων αρχίζει από την ημερομηνία, που συντελείται η πρόσληψη ή απασχόλησή τους και αρχίζει η καταβολή των σχετικών εισφορών
 4. Οι πλοίαρχοι και τα πληρώματα των καλωδιακών πλοίων ή άλλων πλωτών μέσων του ΟΤΕ. Η ασφάλιση αρχίζει από τη λήψη της αίτησης τους για ασφάλισή και καταβολή των σχετικών εισφορών.

Υποχρεωτική ασφάλιση σε περισσότερους από ένα φορέα

Οι ασφαλισμένοι, οι οποίοι υπάγονται για πρώτη φορά στην υποχρεωτική ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης, από 1-1-1993 και μετά και για τους οποίους από τις ισχύουσες διατάξεις προβλέπεται υποχρεωτική ασφάλιση σε περισσότερους από ένα φορέα, λόγω ιδιότητας και απασχόλησης ή για περισσότερες της μιας απασχολήσεις, ασφαλίζονται υποχρεωτικά μόνο σε ένα φορέα, τον οποίο επιλέγουν με δήλωσή τους. Η δήλωση υποβάλλεται στο Ταμείο μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτηση της ιδιότητας ή την ανάληψη της απασχόλησης, αν δε δεν υποβληθεί δήλωση η υποχρεωτική ασφάλιση γίνεται στο φορέα απασχόλησης εκτός της ασφάλισης στο ΤΣΑΥ και στο ΤΣΜΕΔΕ, η οποία είναι υποχρεωτική.

Προαιρετική ασφάλιση

 1. Οι ασφαλισμένοι, που τυγχάνουν άδειας άνευ αποδοχών για ιδιωτικούς λόγους για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών όχι όμως πέραν του έτους
 2. Οι αποχωρούντες υπάλληλοι με αναστολή σύνταξης ΕΦΟΣΟΝ δεν έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση άλλου ασφαλιστικού φορέα
 3. Οι εργαζόμενοι στις εταιρίες του κλάδου τηλεπικοινωνιών.
 4. Οι ασφαλισμένοι, που πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις για σύνταξη και για τους οποίους εκκρεμεί η έκδοση συνταξιοδοτικής απόφασης με βάση τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης και μέχρις ότου εκδοθεί η οριστική απόφαση συνταξιοδότησης συνεχίζουν να ασφαλίζονται στο Ταμείο. Οι ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται από τον Ασφαλισμένο, υπολογιζόμενες στις τακτικές αποδοχές της σύνταξης.

Για τα αναφερόμενα πρόσωπα η ασφάλιση αρχίζει από την πρώτη ημέρα που λήγει η ασφάλισή τους, δηλαδή που παύει η υφισταμένη σχέση εργασίας τους με τον εργοδότη.

Η απασφάλιση των ασφαλισμένων και των προστατευόμενων μελών τους στον κλάδο υγείας γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των άμεσα ασφαλισμένων και ισχύει από την ημερομηνία της σχετικής αίτησης απασφάλισης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής θα πρέπει να ενημερώνεται άμεσα ο Τομέας καταθέτοντας τις αντίστοιχες αιτήσεις στο Τομέα (Αίτηση διαγραφής ασφαλισμένου λόγω θανάτου, Αίτηση διαγραφής ασφάλισης επανασφάλισης τέκνων, Αίτηση διαγραφής ασφάλισης συζύγου).

Όταν παύσει το δικαίωμα ασφάλισης, απαγορεύεται η λήψη παροχών από τον Τομέα και η χρήση των ασφαλιστικών βιβλιαρίων (βιβλιάριο ασθενείας, συνταγολόγιο και δελτία ιατρικών επισκέψεων), τα οποία πρέπει να επιστραφούν προκειμένου να ακυρωθούν. Η παρακράτηση καθώς και η χρήση των ανωτέρω εγγράφων, τα οποία ανήκουν στην ιδιοκτησία του Τομέα, αποτελεί παράνομη πράξη και διώκεται ποινικά. Ο Τομέας επιφυλάσσεται κάθε δικαιώματος του αστικής ή ποινικής φύσεως.

Η (ο) σύζυγος εφόσον δεν εργάζεται και δεν δικαιούται ασφάλιση από άλλο ασφαλιστικό φορέα μπορεί να ασφαλιστεί στον Τομέα ως έμμεσος ασφαλισμένος. Η ασφάλιση του/της συζύγου θα πρέπει να ανανεώνεται κάθε χρόνο σε προκαθορισμένες ημερομηνίες. Η ασφάλιση της συζύγου μετά το 66ο έτος ηλικίας τους ισχύει εφόρου ζωής εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της ασφάλισής τους. Τα τέκνα του άμεσα ασφαλισμένου (φυσικά ή θετά ή αναγνωρισμένα) μπορούν να ασφαλιστούν υπό προϋποθέσεις έως και το 26έτος ηλικίας τους και μόνο στην περίπτωση παιδιού με νόσο και άνω του 26έτος του. Οι γονείς, αδέρφια, εγγόνια και πρόγονοι των ασφαλισμένων μπορούν και αυτοί να ασφαλιστούν υπό προϋποθέσεις.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΖΥΓΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΖΥΓΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ - ΕΠΑΝΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΑΝΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 18 - 24 ΕΤΩΝ ΑΝΕΡΓΑ & ΑΓΑΜΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΑΝΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 24 - 26 ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΣΠΟΥΔΑΖΟΥΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΑΝΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΕΩΣ 26 ΕΤΩΝ ΑΝΕΡΓΑ & ΑΓΑΜΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΑΝΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΤΩΝ 24 ΕΤΩΝ ΛΟΓΩ ΝΟΣΟΥ

Απασφάλιση

Η ασφάλιση στον κλάδο ασθένειας των προσώπων λήγει ως εξής:

 1. του πάσης φύσεως προσλαμβανόμενου, πέραν του 6μήνου, έμμισθο προσωπικό των ομίλων ΟΤΕ, ΕΛΤΑ, ΟΣΕ, και των παρεχόντων υπηρεσία πέραν του εξαμήνου και αμειβόμενων με περιοδικές αμοιβές τρεις μήνες μετά την ημερομηνία παύσης της υφισταμένης μεταξύ αυτών και εργοδότη σχέσης εργασίας, χωρίς να συνταξιοδοτηθούν από το Ταμείο ή το Δημόσιο.
 2. των συνταξιούχων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/ΤΑΠ-ΟΤΕ από την ημερομηνία απώλειας δι οιονδήποτε λόγο της ιδιότητος του συνταξιούχου ή θανάτου.
 3. των διατελεσάντων υπαλλήλων του ΟΤΕ, που κατέστησαν συνταξιούχοι του Δημοσίου ως και οι δικαιοδόχοι αυτών, εφόσον κατά τον χρόνο του θανάτου του δικαιοπάροχου ήσαν ασφαλισμένοι στο Ταμείο α. από την ημερομηνία έκπτωσής τους από την ασφάλιση, λόγω καθυστέρησης πέραν του 3μήνου της κατάθεσης των ασφαλιστικών εισφορών τους και β. από την ημερομηνία απώλειας δι' οιονδήποτε λόγο της ιδιότητας του συνταξιούχου ή θανάτου.
 4. των πλοιάρχων και των πληρωμάτων των καλωδιακών πλοίων ή άλλων πλωτών μέσων του ΟΤΕ από την λήψη της γνωστοποίησης του εργοδότη για έξοδο τους από την ασφάλιση και διακοπή της καταβολής των σχετικών εισφορών.

Η ασφάλιση στον κλάδο ασθένειας των προαναφερομένων προσώπων αρχίζει από την ημερομηνία, που συντελείται η πρόσληψη ή απασχόλησή τους και αρχίζει η καταβολή των σχετικών εισφορών.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Η ασφάλιση από τον κλάδο ασθένειας της (του) συζύγου και των τέκνων λήγει με την λήξη της ασφάλισης του (της) άμεσα ασφαλισμένου (ης) (δικαιοπάροχου) ή όταν παύσουν να πληρούνται οι προϋποθέσεις ασφάλισης (όπως σύζυγος λόγω έναρξης εργασίας και ασφάλισης σε άλλο φορέα ή λόγω διαζυγίου, παιδί λόγω στράτευσης ή λόγω σπουδών σε στρατιωτικές - αστυνομικές σχολές ή σχολές του Εμπορικού Ναυτικού κ.λ.π.).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Αυτασφάλιση

Ο Τομέας δίδει τη δυνατότητα σε κάποιες κατηγορίες υπαλλήλων ή πρώην υπαλλήλων να συνεχίσουν να είναι ασφαλισμένοι σε αυτό εφ’ όσον πληρούν κάποιες προϋποθέσεις. Έτσι υπάρχουν οι παρακάτω περιπτώσεις κατά τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα της ασφάλισης αρκεί να καταβάλλουν οι ίδιοι τα αναλογούντα ποσά για την ασφάλιση τους (αυτασφάλιση).

α. Συνταξιούχοι σε αναστολή

Οι ασφαλιστικές εισφορές (ασφαλισμένου και εργοδότη) καταβάλλονται από τον ασφαλισμένο, υπολογίζονται δε στο ποσό της σύνταξης που τελεί σε αναστολή.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

β. Άδεια άνευ αποδοχών

Όσοι υπάλληλοι έχουν λάβει Άδεια Άνευ Αποδοχών έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν να είναι ασφαλισμένοι, μετά από έγγραφη αίτηση τους, εφ’ όσον η άδεια άνευ αποδοχών διαρκεί από 3 έως 12 μήνες και η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών βαρύνει τους ίδιους τους ασφαλισμένους. Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος δεν κάνει χρήση του δικαιώματος της αυτασφάλισης υποχρεούται μετά το 3μηνο, από την έναρξη της άδειας του να καταθέσει τα βιβλιάρια ασθένειας του ίδιου και των μελών της οικογένειας του και να διαγραφεί από την ασφάλιση του Τομέα.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

γ. Αυτασφάλιση συζύγου λόγω διάζευξης

Δίνεται η δυνατότητα σε διαζευγμένες συζύγους ασφαλισμένων, οι οποίες υπήρξαν ασφαλισμένες όταν ο γάμος τους ήταν σε ισχύ, να συνεχίσουν την ασφάλιση τους στον Τομέα με τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

Η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών βαρύνει την ίδια την ασφαλισμένη.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας

Οι ασφαλισμένοι που πρόκειται να ταξιδεύσουν στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στην Ισλανδία, στο Λιχτενστάιν, στη Νορβηγία και στην Ελβετία για τουρισμό, σπουδές, επαγγελματικό ή άλλο λόγο μπορούν να προμηθευτούν την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας.

Για την απόκτηση της κάρτας ο ασφαλισμένος θα πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση στον Τομέα του.