Αρχική Ασφάλιση
orange3_
Print

Στον Τομέα ασφαλίζεται το μόνιμο προσωπικό των ΗΛΠΑΠ καθώς και οι έκτακτοι μετά από εξάμηνη συνεχή υπηρεσία οπότε και εξομοιώνονται με το μόνιμο προσωπικό ως προς τις παροχές. Η διαδικασία της ασφάλισης των άμεσα ασφαλισμένων ξεκινά με τη συμπλήρωση του απογραφικού σημειώματος από τον εργαζόμενο στο χώρο εργασίας του. Επίσης, ασφαλισμένοι του Τομέα αυτού είναι τα μέλη των οικογενειών των ασφαλισμένων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις, οι οποίες προβλέπονται από τη νομοθεσία, που διέπει τη λειτουργία του.

Τα βιβλιάρια ασθενείας προκειμένου να είναι σε ισχύ θεωρούνται κάθε χρόνο. Για τη θεώρηση των βιβλιαρίων απαιτείται η προσκόμιση όλων μαζί των βιβλιαρίων (Ατομικό Βιβλιάριο Υγείας εργαζομένου και Οικογενειακό Βιβλιάριο Υγείας) από τον ίδιο τον ασφαλισμένο και όχι τα μέλη της οικογένειάς του ή κάποιο τρίτο του. Εάν είναι ασφαλισμένη η σύζυγος, τότε για τη θεώρηση βιβλιαρίου προσκομίζεται προς επίδειξη το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας ή το έντυπο Ε1 του αντίστοιχου οικονομικού έτους προκειμένου να διαπιστώνεται αν η σύζυγος εργάζεται (εισόδημα από  Μισθωτές υπηρεσίες, Ελευθέριο επάγγελμα, Εμπορικές επιχειρήσεις Γεωργικές επιχειρήσεις κατ΄ επάγγελμα).

Σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής θα πρέπει να ενημερώνεται άμεσα ο Τομέας. Οι ασφαλισμένοι υποχρεούνται να καταθέσουν φωτοτυπία της καρτέλας χορήγησης του ΑΜΚΑ (όσοι δεν το έχουν ήδη καταθέσει) τόσο για τους ίδιους όσο και για τα προστατευόμενα μέλη. Εφόσον δεν προσκομίζεται το ΑΜΚΑ ουδεμία θεώρηση θα γίνεται και ως εκ τούτου ουδεμία ιατρική πράξη θα εγκρίνεται ή συνταγογράφηση φαρμάκων κ.λ.π.

Η (ο) σύζυγος εφόσον δεν εργάζεται και δεν δικαιούται ασφάλιση από άλλο ασφαλιστικό φορέα μπορεί να ασφαλιστεί στον Τομέα ως έμμεσος ασφαλισμένος. Τα τέκνα του άμεσα ασφαλισμένου (φυσικά ή θετά ή αναγνωρισμένα) μπορούν να ασφαλιστούν υπό προϋποθέσεις έως και το 26έτος ηλικίας τους και μόνο στην περίπτωση παιδιού με νόσο και άνω του 26έτος ηλικίας τους. Οι γονείς και τα αδέρφια, των ασφαλισμένων μπορούν και αυτοί να ασφαλιστούν υπό προϋποθέσεις.

Προσοχή: Εάν ο άμεσα ασφαλισμένος δεν παρίσταται στην ασφάλιση, απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του στην Αίτηση και στην Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599 που αναφέρονται στα δικαιολογητικά.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΖΥΖΟΥ

 • Αίτηση του άμεσα ασφαλισμένου
 • Βιβλιάριο ασθενείας του άμεσα ασφαλισμένου
 • Δυο φωτογραφίες (2) τύπου ταυτότητας
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (πρωτότυπο ή επικυρωμένο)
 • Εκκαθαριστικό Σημείωμα της Εφορίας του άμεσα ασφαλισμένου, του τελευταίου οικονομικού έτους (επικυρωμένο αντίγραφο)

Στις περιπτώσεις όπου:
α) στο Εκκαθαριστικό Σημείωμα της Εφορίας δεν αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του/της συζύγου απαιτείται και η Φορολογική Δήλωση (Ε1) (επικυρωμένο αντίγραφο).
β) δεν έχει γίνει εκκαθάριση απαιτείται και η Φορολογική Δήλωση (Ε1) του τελευταίου οικονομικού έτους (επικυρωμένο αντίγραφο) του άμεσα ασφαλισμένου.
Η Φορολογική Δήλωση να φέρει εμφανώς την υπογραφή και τη σφραγίδα του Εφοριακού που την παρέλαβε.

γ) πρόκειται για νιόπαντρα ζευγάρια απαιτείται και το τελευταίο Εκκαθαριστικό Σημείωμα της Εφορίας του προς ασφάλιση συζύγου.

 • Βεβαίωση από τον προηγούμενο Ασφαλιστικό Φορέα της/ου συζύγου ότι «δεν έχει δικαίωμα παροχών».

Σε περίπτωση που ο/η σύζυγος ήταν ανασφάλιστος/η, θα υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599 που θα αναφέρει: «Είμαι άνεργη/ος, δεν είμαι ασφαλισμένη/ος και δεν έχω δικαίωμα παροχών από άλλο Ασφαλιστικό Φορέα, δεν θεμελιώνω δικαίωμα κύριας ασφάλισης από άλλο Ταμείο, συγκατοικώ και συντηρούμαι από τον/ην σύζυγο μου».
Το γνήσιο της υπογραφής θα φέρει και η Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599 του άλλου συζύγου.

 • Αστυνομική ταυτότητα
 • Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ

 • Αίτηση του άμεσα ασφαλισμένου
 • Βιβλιάριο ασθενείας του άμεσα ασφαλισμένου
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (πρωτότυπο ή επικυρωμένο)
 • Δύο (2) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας (πρόσφατες)
 • Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)
 • Βεβαίωση απασφάλισης από τον προηγούμενο Ασφαλιστικό Φορέα

Σε περίπτωση που το παιδί ήταν ανασφάλιστο ή νεογέννητο, απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599 του άλλου γονέα, εκτός εάν είναι επίσης ασφαλισμένος στον Τομέα μας, που θα αναφέρει «Το παιδί μου …(ονοματεπώνυμο)…  που γεννήθηκε στις …(ημερομηνία)… δεν είναι ασφαλισμένο στο δικό μου Ασφαλιστικό φορέα. Αναλαμβάνω την υποχρέωση για την άμεση ενημέρωση σας και τη διαγραφή του σε περίπτωση που ασφαλιστεί από εμένα».

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΑΣΦ. ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΝΩ 18 ΩΣ & 24 ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΡΓΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΑΣΦ. ΠΑΙΔΙΩΝ 24 ΩΣ & 26 ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΣΠΟΥΔΑΖΟΥΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΑΣΦ. ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΤΩΝ 26 ΕΤΩΝ ΛΟΓΩ ΝΟΣΟΥ

 • Αίτηση του άμεσα ασφαλισμένου
 • Βεβαίωση από την Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή που θα αναφέρει ότι είναι ανίκανος προς εργασία καθώς και το ποσοστό αναπηρίας του

Απασφάλιση

Η απασφάλιση των ασφαλισμένων και των προστατευμένων μελών τους στον κλάδο υγείας γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των άμεσα ασφαλισμένων και ισχύει από την ημερομηνία της σχετικής αίτησης απασφάλισης.

Όταν παύσει το δικαίωμα ασφάλισης, απαγορεύεται η λήψη παροχών από τον Τομέα και η χρήση των ασφαλιστικών βιβλιαρίων (ατομικό και οικογενειακό βιβλιάριο ασθενείας, συνταγολόγιο και δελτία ιατρικών επισκέψεων), τα οποία πρέπει να επιστραφούν προκειμένου να ακυρωθούν.


Αυτασφάλιση

Ο Τομέας δεν παρέχει τη δυνατότητα αυτασφάλισης.

Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας

Οι ασφαλισμένοι που πρόκειται να ταξιδεύσουν στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στην Ισλανδία, στο Λιχτενστάιν, στη Νορβηγία και στην Ελβετία για τουρισμό, σπουδές, επαγγελματικό ή άλλο λόγο μπορούν να προμηθευτούν την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας.

Για την απόκτηση της κάρτας ο ασφαλισμένος θα πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση στον Τομέα του.