Αρχική Ασφάλιση
orange4_
Print

Στον Τομέα ασθένειας ασφαλίζονται τα πρόσωπα ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας και ιθαγένειας που παρέχουν κύρια απασχόληση εξαρτημένης εργασίας με μηνιαία αντιμισθία στην ασφαλιστική Εταιρία ΑΕΕΓΑ "Η ΕΘΝΙΚΗ", οι έμμισθοι δικηγόροι αυτής, καθώς και τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας τους. Επίσης στην ασφάλιση του κλάδου ασθένειας υπάγονται και οι συνταξιούχοι της ΑΕΕΓΑ "Η ΕΘΝΙΚΗ" όπως και τα εξαρτώμενα μέλη τους.

Η διαδικασία της ασφάλισης των άμεσα ασφαλισμένων ξεκινά μετά το πέρας τριών μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης εργασίας με την Εταιρία και τη συμπλήρωση του απογραφικού σημειώματος από τον εργαζόμενο στη Διεύθυνση Προσωπικού της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΕΕΓΑ. Επίσης, ασφαλισμένοι του Τομέα αυτού είναι τα μέλη των οικογενειών των ασφαλισμένων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις, οι οποίες προβλέπονται από τη νομοθεσία, που διέπει τη λειτουργία του.

Η απασφάλιση των ασφαλισμένων γίνεται με την έγγραφη καταγγελία της σύμβασης από την Εταιρία, ή με αίτηση του ασφαλισμένου ενώ των προστατευόμενων μελών τους στον κλάδο υγείας γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των άμεσα ασφαλισμένων και ισχύει από την ημερομηνία της σχετικής αίτησης απασφάλισης. Τα βιβλιάρια ασθένειας είναι σε ισχύ από την στιγμή της έκδοσης τους χωρίς να απαιτείται η θεώρηση τους για την παράταση της ασφάλισης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής θα πρέπει να ενημερώνεται άμεσα ο Τομέας.

Όταν παύσει το δικαίωμα ασφάλισης, απαγορεύεται η λήψη παροχών από τον Τομέα και η χρήση των ασφαλιστικών βιβλιαρίων (βιβλιάριο ασθένειας, συνταγολόγιο), τα οποία πρέπει να επιστραφούν προκειμένου να ακυρωθούν. Η παρακράτηση καθώς και η χρήση των ανωτέρω εγγράφων, τα οποία ανήκουν στην ιδιοκτησία του Τομέα, αποτελεί παράνομη πράξη και διώκεται ποινικά. Ο Τομέας επιφυλάσσεται κάθε δικαιώματος του αστικής ή ποινικής φύσεως.

Η (ο) σύζυγος εφόσον δεν εργάζεται και δεν δικαιούται ασφάλιση από άλλο ασφαλιστικό φορέα μπορεί να ασφαλιστεί στον Τομέα ως έμμεσος ασφαλισμένος. Τα τέκνα του άμεσα ασφαλισμένου (φυσικά ή θετά ή αναγνωρισμένα) μπορούν να ασφαλιστούν υπό προϋποθέσεις έως και το 26 έτος ηλικίας τους. Οι γονείς των ασφαλισμένων μπορούν και αυτοί να ασφαλιστούν υπό προϋποθέσεις.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ

 • Αίτηση του άμεσα ασφαλισμένου
 • Βιβλιάριο ασθένειας του άμεσα ασφαλισμένου
 • Μία πρόσφατη φωτογραφία τύπου ταυτότητας.
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου (πρωτότυπη ή επικυρωμένη)
 • Εκκαθαριστικό Σημείωμα της Εφορίας του άμεσα ασφαλισμένου, του τελευταίου οικονομικού έτους (επικυρωμένο αντίγραφο)
  Στις περιπτώσεις όπου:
  1. στο Εκκαθαριστικό Σημείωμα της Εφορίας δεν αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του/της συζύγου απαιτείται και η Φορολογική Δήλωση (Ε1) (επικυρωμένο αντίγραφο)
  2. δεν έχει γίνει εκκαθάριση απαιτείται και η Φορολογική Δήλωση (Ε1) του τελευταίου οικονομικού έτους (επικυρωμένο αντίγραφο) του άμεσα ασφαλισμένου. Η Φορολογική Δήλωση να φέρει εμφανώς την υπογραφή και τη σφραγίδα του Εφοριακού που την παρέλαβε. Σε περίπτωση υποβολής της Φορολογικής Δήλωσης μέσω ταχυδρομείου θα επισυνάπτονται η φωτοτυπία του αποκόμματος «Συστημένου» και Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599 για τον τρόπο αποστολής της. Εάν υποβληθεί ηλεκτρονικά θα πρέπει να προσκομισθεί το αποδεικτικό υποβολής.
  3. πρόκειται για νιόπαντρα ζευγάρια απαιτείται και το τελευταίο Εκκαθαριστικό Σημείωμα της Εφορίας του προς ασφάλιση συζύγου.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599 στην οποία θα δηλώνει ο άμεσα ασφαλισμένος ότι «Ο/Η σύζυγος μου ...(όνομα-επώνυμο)... είναι άνεργος/η, δεν είναι ασφαλισμένος/η  και δεν έχει δικαίωμα παροχών από άλλο ασφαλιστικό φορέα, δεν θεμελιώνει δικαίωμα κύριας ασφάλισης από άλλο Ταμείο, συγκατοικούμε και συντηρείται από εμένα. Αποδέχομαι χωρίς επιφύλαξη τον εφ’ άπαξ καταλογισμό σε βάρος μου κάθε δαπάνης υγείας που τυχόν καταβληθεί για τον/την σύζυγό μου και αποδειχθεί ότι δεν εδικαιούτο την ασφαλιστική κάλυψη από το Ταμείο».
 • Βεβαίωση από τον προηγούμενο Ασφαλιστικό Φορέα της/ου συζύγου ότι «δεν έχει δικαίωμα παροχών».

Σε περίπτωση που ο/η σύζυγος ήταν ανασφάλιστος/η, θα υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599 που θα αναφέρει: «Είμαι άνεργη/ος, δεν είμαι ασφαλισμένη/ος και δεν έχω δικαίωμα παροχών από άλλο Ασφαλιστικό Φορέα, δεν θεμελιώνω δικαίωμα κύριας ασφάλισης από άλλο Ταμείο, συγκατοικώ και συντηρούμαι από τον/ην σύζυγο μου». Το γνήσιο της υπογραφής θα φέρει και η Υπεύθυνη Δήλωση του άλλου συζύγου.


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

 • Αίτηση του άμεσα ασφαλισμένου
 • Βιβλιάριο ασθένειας του άμεσα ασφαλισμένου
 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή βάφτισης (πρωτότυπη ή επικυρωμένη). Σε περίπτωση νομιμοποίησης - αναγνώρισης - υιοθεσίας απαιτείται η τελική απόφαση του Δικαστηρίου ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599 στην οποία θα δηλώνει ο άμεσα ασφαλισμένος ότι «Το παιδί μου που γεννήθηκε στις …(ημερομηνία)…δεν είναι ασφαλισμένο σε άλλο ασφαλιστικό φορέα, συγκατοικεί και συντηρείται από εμένα. Αποδέχομαι χωρίς επιφύλαξη τον εφ’ άπαξ καταλογισμό σε βάρος μου κάθε δαπάνης υγείας που τυχόν καταβληθεί για το παιδί μου και αποδειχθεί ότι δεν εδικαιούτο την ασφαλιστική κάλυψη από το Ταμείο».
 • Μία φωτογραφία (τύπου ταυτότητας) για παιδιά άνω των 2 ετών
 • Βεβαίωση απασφάλισης από τον προηγούμενο αφαλιστικό φορέα

Σε περίπτωση που το παιδί ήταν ανασφάλιστο ή νεογέννητο, απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599 του άλλου γονέα, εκτός εάν είναι επίσης ασφαλισμένος στον Τομέα μας, που θα αναφέρει «Το παιδί μου …(ονοματεπώνυμο)… που γεννήθηκε στις …..(ημερομηνία)….. δεν είναι ασφαλισμένο στο δικό μου ασφαλιστικό φορέα. Αναλαμβάνω την υποχρέωση για την άμεση ενημέρωση σας και τη διαγραφή του σε περίπτωση που ασφαλιστεί από εμένα».

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 18-24 ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΣΠΟΥΔΑΖΟΥΝ Ή ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΡΓΑ

 • Αίτηση του άμεσα ασφαλισμένου
 • Βεβαίωση Σπουδών (πρωτότυπη ή επικυρωμένη) για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, από αναγνωρισμένες Ανώτερες ή Ανώτατες Σχολές στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, καθώς και αναγνωρισμένα ΙΕΚ.

Η Βεβαίωση Σπουδών να κατατίθεται στο Ταμείο το αργότερα μέχρι 31/12 κάθε έτους. Σε περίπτωση απόκτησης του πτυχίου, ο άμεσα ασφαλισμένος υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα το Ταμείο.

ή

 • Αίτηση του άμεσα ασφαλισμένου
 • Κάρτα Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, η οποία θα ανανεώνεται ανά μήνα και φωτοαντίγραφο αυτής θα κατατίθεται στο Τομέα ανά τρίμηνο.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 24-26 ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΣΠΟΥΔΑΖΟΥΝ

 • Αίτηση του άμεσα ασφαλισμένου
 • Βεβαίωση Σπουδών (πρωτότυπη ή επικυρωμένη) για το τρέχον Ακαδημαϊκό Έτος, από αναγνωρισμένες Ανώτερες ή Ανώτατες Σχολές στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, καθώς και αναγνωρισμένα ΙΕΚ.

Η Βεβαίωση Σπουδών να κατατίθεται στο Ταμείο το αργότερα μέχρι 31/12 κάθε έτους. Σε περίπτωση απόκτησης του πτυχίου, ο άμεσα ασφαλισμένος υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα το Ταμείο.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ

 • Αίτηση του άμεσα ασφαλισμένου γονέα, με την οποία ζητά την έκδοση ιδιαιτέρου βιβλιαρίου για χρήση του παιδιού του, που σπουδάζει σε διαφορετική πόλη από αυτή που κατοικούν
 • Βιβλιάριο ασθένειας του άμεσα ασφαλισμένου γονέα
 • Βεβαίωση σπουδών από την σχολή του σπουδαστή – φοιτητή, για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος
 • Πρόσφατη φωτογραφία του σπουδαστή – φοιτητή τύπου ταυτότητας
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599 που υπογράφει ο σπουδαστής – φοιτητής στην οποία δηλώνει ότι «Θα κάνω χρήση του ιδιαιτέρου βιβλιαρίου ασθένειας για όσο χρονικό διάστημα σπουδάζω και εφ’ όσον είμαι άνεργος και εξαρτώμαι οικονομικά από τον άμεσα ασφαλισμένο γονέα μου».

Όταν ο φοιτητής-σπουδαστής δεν παρίσταται, απαιτείται θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ

 • Αίτηση του άμεσα ασφαλισμένου
 • Βιβλιάριο ασθένειας του άμεσα ασφαλισμένου
 • Μία φωτογραφία τύπου ταυτότητος
 • Φορολογική Δήλωση (Ε1) (επικυρωμένο αντίγραφο) του άμεσα ασφαλισμένου του τελευταίου οικονομικού έτους στην οποία θα εμφανίζεται ο γονέας ως προστατευόμενο μέλος. Η Φορολογική Δήλωση θα φέρει εμφανώς την υπογραφή και την σφραγίδα του εφοριακού που την παρέλαβε. Σε περίπτωση υποβολής της δήλωσης μέσω ΕΛΤΑ θα επισυνάπτονται φωτοτυπία του αποκόμματος «ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ» και Υ/Δ  Ν.1599 για τον τρόπο αποστολής της Φορολογικής Δήλωσης. Εάν υποβληθεί ηλεκτρονικά θα πρέπει να προσκομισθεί το αποδεικτικό υποβολής.
  Στην περίπτωση που ο γονέας δεν δηλώνεται ως προστατευόμενο μέλος απαιτείται η Φορολογική Δήλωση (Ε1) (επικυρωμένο αντίγραφο) του προς ασφάλιση γονέα του τελευταίου οικονομικού έτους.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599 στην οποία θα δηλώνει ο άμεσα ασφαλισμένος: «Ο πατέρας ή η μητέρα μου ή οι γονείς μου, (ανάλογα με το ποιος πρόκειται να ασφαλισθεί), δεν είναι ασφαλισμένος/οι σε άλλο ασφαλιστικό φορέα. Συγκατοικεί/ούν και, συντηρείται/ούνται από εμένα. Δεν θεμελιώνει/ούν δικαίωμα ασφάλισης από άλλο Ταμείο. Αποδέχομαι χωρίς επιφύλαξη τον εφ’ άπαξ καταλογισμό σε βάρος μου κάθε δαπάνης υγείας που τυχόν καταβληθεί για τον γονέα μου, και αποδεχθεί ότι δεν εδικαιούτο την ασφαλιστική κάλυψη από το Ταμείο».
 • Βεβαίωση από τον προηγούμενο Ασφαλιστικό Φορέα  (του προς ασφάλιση γονέα), ότι δεν έχει δικαίωμα παροχών. Σε περίπτωση που ο προς ασφάλιση γονέας είναι ανασφάλιστος/η θα υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599 και θα δηλώνει «Είμαι άνεργος/η, δεν είμαι ασφαλισμένος/η και δεν έχω δικαίωμα παροχών από άλλο Ασφαλιστικό Φορέα. Δεν θεμελιώνω δικαίωμα κύριας ασφάλισης από άλλο Ταμείο, συγκατοικώ και συντηρούμαι από το παιδί μου». Η Υπεύθυνη Δήλωση θα φέρει το γνήσιο της υπογραφής του γονέα.

Απασφάλιση

Η ασφάλιση από τον κλάδο ασθένειας της (του) συζύγου και των τέκνων λήγει με την λήξη της ασφάλισης του (της) άμεσα ασφαλισμένου (ης) (δικαιοπάροχου) ή όταν παύσουν να πληρούνται οι προϋποθέσεις ασφάλισης (όπως σύζυγος λόγω έναρξης εργασίας και ασφάλισης σε άλλο φορέα ή λόγω διαζυγίου, παιδί λόγω στράτευσης ή λόγω σπουδών σε στρατιωτικές - αστυνομικές σχολές ή σχολές του Εμπορικού Ναυτικού κ.λ.π.).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΟΝΕΑ

Αυτασφάλιση

α. Διαζευγμένοι σύζυγοι

Δίνεται η δυνατότητα σε διαζευγμένες συζύγους ασφαλισμένων, οι οποίες υπήρξαν ασφαλισμένες όταν ο γάμος τους ήταν σε ισχύ, να συνεχίσουν την ασφάλιση τους στον Τομέα με τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

 • η ηλικία τους να είναι άνω των 35 ετών
 • ναμη καλύπτεται άμεσα ή έμμεσα  για παροχές ασθένειας από Δημόσιο ή άλλο ασφαλιστικό φορέα
 • η αίτηση που θα υποβάλουν να είναι εντός έτους από την τελεσίδικη έκδοση του διαζευκτηρίου.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • Αίτηση της/του ενδιαφερομένου
 • Διαζευτήριο (επικυρωμένο αντίγραφο)
 • Εκκαθαριστικό Σημείωμα της Εφορίας του τελευταίου οικονομικού έτους ή Φορολογική Δήλωση (Ε1) (επικυρωμένο αντίγραφο)
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599 στην οποία θα δηλώνει ότι δεν εργάζεται και δεν δικαιούται ασφάλιση από άλλο ασφαλιστικό φορέα

β. Άδεια άνευ αποδοχών για γονική χρήση ή λόγω σπουδών

Στην άνευ αποδοχών,  ο ασφαλισμένος δικαιούται μέχρι 3 μήνες ασφάλισης πέραν της απασφάλισης του. Όσοι υπάλληλοι έχουν λάβει από την εταιρία,  Άδεια Άνευ Αποδοχών για γονική χρήση ή λόγω σπουδών, έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν να είναι ασφαλισμένοι, μετά από έγγραφη αίτηση τους, εφ’ όσον καταβάλλουν οι ίδιοι τις αναλογούσες εισφορές. Ο υπολογισμός των ασφαλίστρων γίνεται βάσει του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη σύμφωνα με το πιο κάτω τύπο:

Η.Α.Ε. x 25 x 9% = Π.Α.

όπου Η.Α.Ε. = Ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη
Π.Α.= Ποσό Ασφαλίστρων

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

γ. Υπάλληλοι που χάνουν την υπαλληλική ιδιότητα και έχουν συμπληρώσει 20 έτη συνεχούς υπηρεσίας

Το Προεδρικό Διάταγμα 180 άρθρο 2 (ΦΕΚ 164/17-7-2002) δίνει τη δυνατότητα στους ασφαλισμένους υπαλλήλους οι οποίοι δεν υπάγονται σε άλλο φορέα ασθενείας, και έχουν συμπληρώσει είκοσι (20) έτη τουλάχιστον συνεχούς υπηρεσίας, στην Εθνική Ασφαλιστική  και αφού χάσουν την υπαλληλική τους ιδιότητα, να συνεχίσουν να είναι ασφαλισμένοι στον Τομέα, με την προϋπόθεση ότι θα καταβάλλουν οι ίδιοι τις  προβλεπόμενες από το Καταστατικό του Τομέα μηνιαίες εισφορές, α) ενδιαφερόμενος (3%), και β) Εταιρίας για τον υπάλληλο (6%). Για τον υπολογισμό θα ληφθεί υπόψη, ο βασικός μισθός, προσαυξανόμενος με τα οικογενειακά επιδόματα (συζύγου και τέκνων), το επίδομα πολυετίας, και το επιστημονικό επίδομα, σύμφωνα με τον πιο κάτω τύπο:

Μ x 12,5/12 x 9% = Π.Α.  (ή 9,25% ή 9,50% ή 9,75%, ανάλογα από τα  έμμεσα μέλη)

όπου Μ = συνολικός μισθός
Π.Α.=  ποσό ασφαλίστρων

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

Ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.)

 

Οι ασφαλισμένοι που πρόκειται να ταξιδεύσουν στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στην Ισλανδία, στο Λιχτενστάιν, στη Νορβηγία και στην Ελβετία για τουρισμό, σπουδές, επαγγελματικό ή άλλο λόγο μπορούν να προμηθευτούν την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας.

Για την απόκτηση της κάρτας ο ασφαλισμένος μπορεί να υποβάλει σχετική Αίτηση (με φαξ 210 5240425 ή κατ’ ιδίαν) στον Τομέα του. Η ευρωπαϊκή κάρτα ισχύει για τους συνταξιούχους για ένα χρόνο από την έκδοσή της, ενώ για τους εν ενεργεία για έξι μήνες.