Αρχική Προϋποθέσεις Χορήγησης
lime4_
Εκτύπωση
 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Δικαίωμα εφάπαξ παροχής έχουν οι ασφαλισμένοι και σε περίπτωση θανάτου τα μέλη της οικογένειας τους, εφόσον λάβουν οριστική σύνταξη από τον φορέα κύριας ασφάλισης.

Για την περίπτωση θανάτου, σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3996/2011, ΦΕΚ 170, 5/8/2011, Άρθρο 82, παρ. 2, στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παρ.1 των άρθρων 38 και 56 του Ν. 2084/92, όπως αυτά ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις παρ. 5α, β του άρθρου 16 του Ν. 2556/1997, προστίθεται η εξής διάταξη: στην περίπτωση που δεν υπάρχουν πρόσωπα που να δικαιούνται το εφάπαξ βοήθημα, εφόσον ο θανών είχε συμπληρώσει κατά το χρόνο θανάτου του εικοσαετή τουλάχιστον ασφάλιση στον οικείο φορέα πρόνοιας ( ή διαδοχικά σε περισσότερους του ενός φορείς) και θεμελιώνει δικαίωμα επικουρικής σύνταξης το βοήθημα αυτό καταβάλλεται στους γονείς, αδερφούς/ές του θανόντος ασφαλισμένου, κατά το ποσοστό του κληρονομικού τους δικαιώματος. Ο νόμος δεν έχει αναδρομική ισχύ.
 

  • Για τους ασφαλισμένους μέχρι την 31.12.1992 το ποσό της εφάπαξ παροχής ορίζεται σε ένα συντάξιμο μισθό – τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα εξόδου από την υπηρεσία, που προβλέπονται από τις οικείες Σ.Σ.Ε. και επί των οποίων υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές, για κάθε έτος ασφάλισης.

Το ποσό αυτό δεν μπορεί να υπερβεί τους 24 συντάξιμους μισθούς.

  • Για τους ασφαλισμένους από την 01.01.1993 το ποσό της εφάπαξ παροχής ορίζεται στο 70 % του μέσου όρου των πάσης φύσεως μηνιαίων αποδοχών της τελευταίας 5ετίας, οι οποίες υποβλήθηκαν σε εισφορές, εξαιρουμένων των επιδομάτων εορτών και αδείας, για κάθε έτος ασφάλισης.
  • Ως χρόνος συντάξιμης υπηρεσίας λογίζεται ο πραγματικός χρόνος ασφάλισης και κάθε άλλος χρόνος που έχει αναγνωριστεί βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.