Το Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση της αποκατάστασης   σε δομικά στοιχεία καθώς και στις εγκαταστάσεις του κτιρίου επί της οδού Αγ. Φιλοθέης 13 στην Αθήνα και κριτήριο κατακύρωσης, την χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή

(Απευθύνεται σε όλες τις πιστοποιημένες από την ΕΔΕΚΤ ΑΕΠΕΥ κατηγορίας Α’ ή κατηγορίας Β’ 

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00 €, πλέον ΦΠΑ .

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 30 Αυγούστου 2016ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00πμ

Η προκήρυξη έχει αναρτηθεί:


·   Στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 6ΚΧΖΟΡΡΖ-7Γ8

·   Στο ΚΜΗΔΣ με ΑΔΑΜ 16PROC004863013

·   Στην επίσημη ιστοσελίδα του Ταμείου www.tayteko.gr