31.08.2016 | Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή για τον καθαρισμό των γραφείων του κτιρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΤΑΥΤΕΚΩ...


 

Το   Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή για τον καθαρισμό των γραφείων του κτιρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας του  ΤΑΥΤΕΚΩ επί της οδού Πατησίων 54, προϋπολογισμού 15.000,00 €  ( πλέον ΦΠΑ).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 12 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

Η Προκήρυξη έχει αναρτηθεί : 

  • Στην επίσημη ιστοσελίδα του Ταμείου www.tayteko.gr
  • Στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 770ΛΟΡΡΖ-ΜΟΡ
  • Στο ΚΜΗΔΣ με ΑΔΑΜ