Το Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. προκηρύσσει με την διαδικασία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, για την ανάθεση της τεχνικής υποστήριξης του μηχανογραφικού τμήματος του ΤΑΥΤΕΚΩ


Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 15.000,00 € ετησίως, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ .

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:31 Αυγούστου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00πμ

Η προκήρυξη έχει αναρτηθεί:


·   Στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 65ΛΗΟΡΡΖ-ΖΔΘ

·   Στο ΚΜΗΔΣ με ΑΔΑΜ 16PROC004862976

·   Στην επίσημη ιστοσελίδα του Ταμείου www.tayteko.gr