ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το   Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. προκηρύσσει με την διαδικασία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την  χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή,  για την προμήθεια:
 

  • 9.000 ρολά χαρτί υγείας
  • 170 κιβ χειροπετσέτες (το κάθε κιβ. περιέχει 20 πακέτα των 200 τεμαχίων)
  • 150 τεμ. υγρό κρεμοσάπουνο σε δοχείο 4lt
  • 20 τεμ. Πανάκια τύπου wettex


Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 5.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ  . 


Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 29 Αυγούστου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00πμ


Η προκήρυξη έχει αναρτηθεί:

  • Στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ  ΩΧΟΖΟΡΡΖ-ΚΙΚ
  • Στο ΚΜΗΔΣ με ΑΔΑΜ 16PROC004882221
  • Στην επίσημη ιστοσελίδα του Ταμείου www.tayteko.gr