Αρχική Επιστροφή Εισφορών
lime4_
Εκτύπωση

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

  Στους μη δικαιούμενους εφάπαξ παροχής εφόσον έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον τρία έτη ασφάλισης επιστρέφονται οι ατομικές τους εισφορές κατά το χρόνο επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου (γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου), μετά την έκδοση απορριπτικής συνταξιοδοτικής απόφασης του κύριου φορέα.

Οι γονείς και τα αδέρφια (ελλειπόντων συζύγου και τέκνων) θανόντος ασφαλισμένου δικαιούνται, κατόπιν αιτήσεως, την επιστροφή των ασφαλιστικών του εισφορών.