Αρχική Δικαιολογητικά
lime4_
Εκτύπωση

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗ

α. Δικαιολογητικά για εφάπαξ παροχή σε ασφαλισμένο

 

 • Αίτηση ασφαλισμένου για χορήγηση εφάπαξ παροχής
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ασφαλισμένου
 • Βεβαίωση υπηρεσιακών μεταβολών
 • Βεβαίωση συντάξιμων αποδοχών–κρατήσεων του τελευταίου μήνα ενεργού υπηρεσίας
 • Απόφαση συνταξιοδότησης του Φορέα κύριας ασφάλισης (αυτεπ. αναζήτηση)
 • Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου τραπέζης με αναγραφή του ΙΒΑΝ
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αυτεπ. αναζήτηση)

 

β. Δικαιολογητικά για εφάπαξ παροχή λόγω θανάτου

 

 • Βεβαίωση υπηρεσιακών μεταβολών
 • Βεβαίωση συντάξιμων αποδοχών–κρατήσεων του τελευταίου μήνα ενεργού υπηρεσίας
 • Απόφαση συνταξιοδότησης του Φορέα κύριας ασφάλισης (αυτεπ. αναζήτηση)
 • Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου τραπέζης με αναγραφή IBAN
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αυτεπ. αναζήτηση)
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου (αυτεπ. αναζήτηση)
 • Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών
 • Πιστοποιητικό πρωτοδικείου περί μη λύσεως του γάμου

 

γ. Επιπλέον της περίπτωσης β δικαιολογητικά για εφάπαξ παροχή με κληρονομικό δικαίωμα

 • Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης
 • Πιστοποιητικό περί με αμφισβητήσεως του κληρονομικού δικαιώματος
 • Πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως κληρονομιάς

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

 

α.    Δικαιολογητικά για επιστροφή εισφορών ασφαλισμένου

 • Αίτηση ασφαλισμένου για επιστροφή εισφορών
 • Βεβαίωση υπηρεσιακών μεταβολών
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 • Φωτοαντίγραφο βιβλιάριου τράπεζας με αναγραφή ΙΒΑΝ
 • Πράξη Συνταξιοδότησης Κύριου Φορέα (θετική ή απορριπτική)(αυτεπ. αναζήτηση)
 • Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναφέρεται ότι «καμία άλλη διεκδίκηση για λήψη εφάπαξ βοηθήματος (αυτοτελώς ή με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης) δεν θα έχω στο μέλλον από το ΤΠΠΕΡΤ».

 

β. Δικαιολογητικά για επιστροφή εισφορών λόγω θανάτου

 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου (αυτεπ. αναζήτηση)
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αυτεπ. αναζήτηση)
 • Πιστοποιητικό πρωτοδικείου περί μη λύσεως του γάμου
 • Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών
 • Φωτοαντίγραφο Βιβλιάριου Τράπεζας με αναγραφή του ΙΒΑΝ

 

γ.  Επιπλέον της περίπτωσης β δικαιολογητικά για επιστροφή εισφορών με κληρονομικό δικαίωμ

 • Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης
 • Πιστοποιητικό περί με αμφισβητήσεως του κληρονομικού δικαιώματος
 • Πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως κληρονομιάς

 

 

Τρόπος πληρωμής

Οι παροχές του Τομέα καταβάλλονται μέσω Τράπεζας με εντολή πληρωμής στο όνομα του δικαιούχου.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται σε περίπου 1,5 μήνα από την υποβολή και του τελευταίου δικαιολογητικού.