Αρχική Ασφάλιση
orange4_
Εκτύπωση

Στον Τομέα άμεσα ασφαλισμένοι είναι οι εργαζόμενοι των ιδιωτικών ανωτέρω τραπεζών. Η διαδικασία της ασφάλισης των άμεσα ασφαλισμένων ξεκινά τρεις (3) μήνες μετά την ημερομηνία πρόσληψης τους και απαραίτητα  με τη συμπλήρωση του ειδικού για τον Τομέα ασφάλισης απογραφικού σημειώματος μαζί με δύο (2) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας από τον εργαζόμενο στο χώρο εργασίας του. Επίσης, ασφαλισμένοι του Τομέα αυτού είναι τα μέλη των οικογενειών των ασφαλισμένων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις, οι οποίες προβλέπονται από τη νομοθεσία, που διέπει τη λειτουργία του.

Η αντικατάσταση του απολεσθέντος ή του εξαντλημένου Βιβλιαρίου Ασθενείας, γίνεται με την προσκόμιση στον Τομέα πρόσφατων φωτογραφιών.. Για την αντικατάσταση των Συνταγολογίων και των Δελτίων Ιατρικών Επισκέψεων (ΔΙΕ) που τελειώνουν, είναι απαραίτητο να υπολείπονται μόνο τρία (3) φύλα. Με ευθύνη τους οι ίδιοι οι ασφαλισμένοι πρέπει να τηρούν για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια τα παλαιά βιβλιάρια, συνταγολόγια και δελτία ιατρικών επισκέψεων.

Σε περίπτωση που μετακινείται ασφαλισμένος υπάλληλος του Ταμείου μας από Τράπεζα σε άλλη Τράπεζα, μέλος και αυτή του Τομέα, και εφ’ όσον είναι σε ισχύ το βιβλιάριο ασθενείας του, δηλαδή δεν έχει παρέλθει 6μηνο αποχώρησης από την παλαιά Τράπεζα, θα πρέπει αυτό να αποστέλλεται από την νέα Τράπεζα μαζί με το απογραφικό δελτίο πρόσληψης δεόντως συμπληρωμένο με τα προστατευόμενα μέλη που επιθυμεί τη συνέχιση της ασφάλισης τους, στο Τμήμα Μητρώου, ώστε η παραπάνω μεταβολή να εμφανίζεται και στο βιβλιάριο ασθενείας του.

Οι εισφορές επί των αποδοχών που καταβάλλονται στον Τομέα για την ασφάλιση ασθένειας των εργαζομένων ασφαλισμένων είναι 6% από τον εργοδότη του και 3% από τον ασφαλισμένο. Ο ασφαλισμένος, επιβαρύνεται επιπλέον με 0,25% για την ασφάλιση της/του συζύγου και του κάθε παιδιού και με 1% για την ασφάλιση του κάθε γονέα που έχει ασφαλίσει. Για τους συνταξιούχους, η εισφορά που καταβάλλει ο ασφαλισμένος στον Τομέα είναι 4% ανεξαρτήτως αριθμού προστατευομένων μελών που έχουν ασφαλιστεί.

Η απασφάλιση των ασφαλισμένων, μετά την παραίτηση–αποχώρησης τους, και των προστατευμένων μελών τους στον κλάδο υγείας γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των άμεσα ασφαλισμένων και ισχύει από την ημερομηνία κατάθεσης της σχετικής αίτησης απασφάλισης. Τα βιβλιάρια ασθενείας είναι σε ισχύ μετά τη συμπλήρωση τριών (3) μηνών από την έκδοσή τους  χωρίς να απαιτείται θεώρηση τους για την παράταση της ασφάλισης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής προστατευόμενου μέλους (ανάληψη εργασίας, έναρξη επιχειρηματικής ή εμπορικής δραστηριότητας, θεμελίωση δικαιώματος καταβολής σύνταξης από κύριο ή επικουρικό Ταμείο ή λήψη διαζυγίου) πρέπει να ενημερώνεται άμεσα ο Τομέας.

Η (ο) σύζυγος εφόσον δεν εργάζεται και δεν δικαιούται ασφάλιση από άλλο ασφαλιστικό φορέα μπορεί να ασφαλιστεί στον Τομέα ως έμμεσος ασφαλισμένος. Τα τέκνα του άμεσα ασφαλισμένου (φυσικά, θετά, αναγνωρισμένα ή προγονοί) ασφαλίζονται υπό προϋποθέσεις έως και το 26έτος ηλικίας τους. Οι γονείς των ασφαλισμένων μπορούν και αυτοί να ασφαλιστούν υπό προϋποθέσεις.

Όταν ο έμμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένος δεν παρίσταται στην ασφάλιση, ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του στην Αίτηση ή στην Υ/Δ Ν.1599/1986. Η θεώρηση του γνησίου υπογραφής μπορεί να γίνει από οποιαδήποτε Διοικητική Αρχή (Κ.Ε.Π., Αστυνομία, ΝΠΔΔ) από δικηγόρο ή από συμβολαιογράφο. Επίσης μπορεί να γίνει σε μία από τις Τράπεζες που συμμετέχουν στο Τομέα.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΖΥΓΟΥ

 • Αίτηση του άμεσα ασφαλισμένου
 • Βιβλιάριο ασθενείας
 • Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου ή Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (πρωτότυπα ή επικυρωμένα)
 • Εκκαθαριστικό Σημείωμα της Εφορίας του άμεσα ασφαλισμένου, του τελευταίου οικονομικού έτους (επικυρωμένο αντίγραφο), στο οποίο αναγράφονται και τα στοιχεία της/του συζύγου. 
  • Στις περιπτώσεις όπου: 

α) δεν έχει γίνει εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης απαιτείται αντίγραφό της (έντυπο Ε1) του άμεσα ασφαλισμένου για το τελευταίο οικονομικό έτος.

Το αντίγραφο της δήλωσης να φέρει εμφανώς την υπογραφή και τη σφραγίδα του Εφοριακού που την παρέλαβε. Σε περίπτωση υποβολής της Φορολογικής Δήλωσης μέσω Ταχυδρομείου ή ηλεκτρονικά προσκομίζεται αντίγραφό της με την ένδειξη «ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» συνοδευόμενο από Υπεύθυνη Δήλωση του 1599/1986 του υπόχρεου με την οποία βεβαιώνεται η ακρίβεια των στοιχείων του προσκομιζομένου αντιγράφου.

β) πρόκειται για νιόπαντρα ζευγάρια απαιτείται και το τελευταίο Εκκαθαριστικό Σημείωμα της Εφορίας του προς ασφάλιση συζύγου. Σε περίπτωση μη εκκαθάρισης της φορολογικής δήλωσης, ισχύει ότι και παραπάνω.

Εάν από την/τον προς ασφάλιση σύζυγο δεν έχει υποβληθεί φορολογική δήλωση κατά το τελευταίο οικονομικό έτος, προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση του 1599/1986 ότι «ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΣΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ». Η Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να έχει θεωρηθεί από την αρμοδία ΔΟΥ.

ΑΤΟΜΙΚΑ Εκκαθαριστικά Σημειώματα Εφορίας ή Φορολογικές Δηλώσεις (Ε1) γίνονται δεκτές εφόσον επισυνάπτεται (ατομικό) επικυρωμένο αντίγραφο βεβαίωσης από το Τμήμα Μητρώου της αρμόδιας ΔΟΥ ότι ο φορολογούμενος είναι σε ΔΙΑΣΤΑΣΗ (και οι δύο) ή ότι είναι πτωχός (ο ένας).

γ) πρόκειται για ΑΛΛΟΔΑΠΟ σύζυγο από χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζεται ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ (επικυρωμένο αντίγραφο) ή ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΜΕΝΟ αντίγραφο (επικυρωμένο) της ΑΙΤΗΣΗΣ στο Γραφείο Διεύθυνσης Αλλοδαπών, για την ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ.

 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνει ο άμεσα ασφαλισμένος ότι «Ο/Η σύζυγος μου (όνομα-επώνυμο) είναι άνεργος/η, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΟΥΤΕ ΥΠΗΡΞΕ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ασφαλισμένος/η  και δεν έχει δικαίωμα παροχών από άλλον Ασφαλιστικό Φορέα, δε θεμελιώνει δικαίωμα κύριας ασφάλισης από άλλο Ταμείο, συγκατοικούμε και συντηρείται από εμένα. Αποδέχομαι χωρίς επιφύλαξη τον εφ’ άπαξ καταλογισμό σε βάρος μου κάθε δαπάνης υγείας που τυχόν καταβληθεί για την/ον σύζυγό μου και αποδειχθεί ότι δεν εδικαιούτο την ασφαλιστική κάλυψη από τον Τομέα. Σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής π.χ. Ανάληψη εργασίας, έναρξη επιχειρηματικής ή εμπορικής δραστηριότητας, θεμελίωση δικαιώματος καταβολής σύνταξης από κύριο ή επικουρικό Ταμείο ή λήψη διαζυγίου, θα προχωρήσω άμεσα στη διαγραφή της/του από τον Τομέα».
 • Βεβαίωση από τον προηγούμενο Ασφαλιστικό Φορέα της/ου συζύγου ότι «ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ» α) εφόσον υπήρξε ασφαλισμένη/ος και β) εφόσον στο Εκκαθαριστικό Σημείωμα της Εφορίας ή στη φορολογική δήλωση (έντυπο Ε1) εμφανίζονται εισοδήματα.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΕΩΣ 18 ΕΤΩΝ

 • Αίτηση του άμεσα ασφαλισμένου
 • Βιβλιάριο ασθενείας
 • Δύο (2) φωτογραφίες (τύπου ταυτότητας) για παιδιά άνω των 2 ετών
 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης - βάφτισης του παιδιού ή Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (πρωτότυπα ή επικυρωμένα)
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 στην οποία θα δηλώνει ο άμεσα ασφαλισμένος ότι «Το παιδί μου…(όνομα-επώνυμο)… που γεννήθηκε στις ...(ημερομηνία)... ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΟΥΤΕ ΥΠΗΡΞΕ ασφαλισμένο από την ημερομηνία γέννησής του ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ σε άλλο ασφαλιστικό φορέα είτε δικό μου είτε της/του συζύγου μου. Συγκατοικεί και συντηρείται από εμένα. Αποδέχομαι χωρίς επιφύλαξη τον εφ’ άπαξ καταλογισμό σε βάρος μου κάθε δαπάνης υγείας που τυχόν καταβληθεί για το παιδί μου και αποδειχθεί ότι δεν εδικαιούτο την ασφαλιστική κάλυψη από τον Τομέα. Σε περίπτωση μεταβολής που αίρει το δικαίωμα ασφάλισής του, όπως υπέρβαση των καθορισμένων ορίων ηλικίας (18, 24 ή 26 έτη), ασφάλιση από τον άλλο γονέα, ανάληψη εργασίας, έναρξη επιχειρηματικής ή εμπορικής δραστηριότητας, γάμος κλπ, θα προχωρήσω άμεσα στη διαγραφή του από τον Τομέα».
 • Βεβαίωση απασφάλισης από τον προηγούμενο Ασφαλιστικό Φορέα (εφόσον υπήρξε ασφαλισμένο)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 18-24 ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΣΠΟΥΔΑΖΟΥΝ Ή ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΡΓΑ

 • Βεβαίωση σπουδών (πρωτότυπη ή επικυρωμένη) για το τρέχον Ακαδημαϊκό Έτος από αναγνωρισμένες Ανώτατες ή Ανώτερες Σχολές στην Ελλάδα ή την Αλλοδαπή καθώς και σε αναγνωρισμένα Δημόσια ή Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης.

ή

 • Κάρτα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ η οποία ανανεώνεται  ανά μήνα ενώ φωτοαντίγραφο της κατατίθεται στον Τομέα ανά τρίμηνο.

ή

 • Αντίγραφο Κατάταξης και εν συνεχεία το Αντίγραφο Απολυτηρίου Στρατού παράλληλα με βεβαίωση σπουδών ή κάρτα ανεργίας (για τους στρατευμένους)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 • Η βεβαίωση σπουδών κατατίθεται στο Τμήμα Μητρώου του Τομέα ή αποστέλλεται στο Fax 210 3605946 (πάντα επικυρωμένο αντίγραφο) το αργότερο μέχρι 31.12 κάθε έτους.
 • Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών και την απόκτηση του πτυχίου ή του τίτλου σπουδών, ο άμεσα ασφαλισμένος υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα τον Τομέα, προσκομίζοντας στο Τμήμα Μητρώου επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του πτυχίου ή του τίτλου σπουδών. Για τη συνέχιση της ασφάλισης, εφόσον επιθυμείται, προσκομίζεται και κάρτα ανεργίας, όπως παρακάτω αναφέρεται.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 24-26 ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΣΠΟΥΔΑΖΟΥΝ

 • Βεβαίωση σπουδών (πρωτότυπη ή επικυρωμένη) για το τρέχον Ακαδημαϊκό Έτος από αναγνωρισμένες Ανώτατες ή Ανώτερες Σχολές στην Ελλάδα ή την Αλλοδαπή καθώς και σε αναγνωρισμένα Δημόσια ή Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης.

ή

 • Κάρτα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ η οποία ανανεώνεται  ανά μήνα ενώ φωτοαντίγραφο της κατατίθεται στον Τομέα ανά τρίμηνο.

ή

 • Αντίγραφο Κατάταξης και εν συνεχεία το Αντίγραφο Απολυτηρίου Στρατού παράλληλα με βεβαίωση σπουδών ή κάρτα ανεργίας (για τους στρατευμένους)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 • Η βεβαίωση σπουδών κατατίθεται στο Τμήμα Μητρώου του Τομέα ή αποστέλλεται στο Fax 210 3605946 (πάντα επικυρωμένο αντίγραφο) το αργότερο μέχρι 31.12 κάθε έτους.
 • Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών και την απόκτηση του πτυχίου ή του τίτλου σπουδών, ο άμεσα ασφαλισμένος υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα τον Τομέα, προσκομίζοντας στο Τμήμα Μητρώου επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του πτυχίου ή του τίτλου σπουδών. Για τη συνέχιση της ασφάλισης, εφόσον επιθυμείται, προσκομίζεται και κάρτα ανεργίας, όπως παρακάτω αναφέρεται.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ - ΦΟΙΤΗΤΕΣ

 • Αίτηση του άμεσα ασφαλισμένου γονέα, με την οποία ζητά την έκδοση ιδιαιτέρου βιβλιαρίου για χρήση του παιδιού του, που σπουδάζει σε διαφορετική πόλη από αυτή που κατοικούν
 • Βιβλιάριο ασθενείας του άμεσα ασφαλισμένου γονέα
 • Βεβαίωση σπουδών από την Σχολή του σπουδαστή – φοιτητή, για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, εφόσον δεν έχει προσκομισθεί
 • Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες του σπουδαστή – φοιτητή τύπου ταυτότητος
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 που υπογράφει ο σπουδαστής – φοιτητής στην οποία δηλώνει ότι «Θα κάνω χρήση του ιδιαιτέρου βιβλιαρίου ασθενείας για όσο χρονικό διάστημα σπουδάζω και εφ’ όσον είμαι άνεργος εξαρτώμενος οικονομικά από τον άμεσα ασφαλισμένο γονέα μου»

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΟΝΕΩΝ

 • Αίτηση του άμεσα ασφαλισμένου
 • Βιβλιάριο ασθενείας του άμεσα ασφαλισμένου
 • Δύο (2) φωτογραφίες τύπου ταυτότητος
 • Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (πρωτότυπο ή αντίγραφο επικυρωμένο)
 • Αντίγραφο (επικυρωμένο) Φορολογικής Δήλωσης (Έντυπο Ε1) του άμεσα ασφαλισμένου για το τελευταίο Οικονομικό Έτος, στην οποία εμφανίζεται ο γονέας ως προστατευόμενο μέλος. Το αντίγραφο της δήλωσης να φέρει εμφανώς την υπογραφή και τη σφραγίδα του Εφοριακού που έκανε την παραλαβή. Σε περίπτωση υποβολής της Φορολογικής Δήλωσης ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά προσκομίζεται αντίγραφό της με την ένδειξη «ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» συνοδευόμενο από Υπεύθυνη Δήλωση του 1599/1986 του υπόχρεου με την οποία θα βεβαιώνεται η ακρίβεια των στοιχείων του προσκομιζομένου αντιγράφου.
 • Αντίγραφο (επικυρωμένο) Φορολογικής Δήλωσης (Έντυπο Ε1) του προς ασφάλιση γονέα για το τελευταίο Οικονομικό Έτος, μόνον εφ’ όσον δε δηλώνεται ως προστατευόμενο μέλος στη Φορολογική Δήλωση του άμεσα ασφαλισμένου.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνει ο άμεσα ασφαλισμένος: «Ο πατέρας / η μητέρα μου …(όνομα- επώνυμο)… που είναι άνεργος/η ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΟΥΤΕ ΥΠΗΡΞΕ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ασφαλισμένος/η από άλλο Ασφαλιστικό Φορέα. Συγκατοικεί και, συντηρείται από εμένα. ΔΕ ΘΕΜΕΛΙΩΝΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΤΑΜΕΙΟ. Αποδέχομαι χωρίς επιφύλαξη τον εφ’ άπαξ καταλογισμό σε βάρος μου κάθε δαπάνης υγείας που τυχόν καταβληθεί για τον γονέα μου, και αποδεχθεί ότι δεν εδικαιούτο την ασφαλιστική κάλυψη από τον Τομέα. Σε περίπτωση μεταβολής που αίρει το δικαίωμα ασφάλισής του/της, όπως ανάληψη εργασίας, έναρξη επιχειρηματικής ή εμπορικής δραστηριότητας, θεμελίωση δικαιώματος καταβολής σύνταξης από κύριο ή επικουρικό Ταμείο ή Γάμου, θα προχωρήσω άμεσα στη διαγραφή του/της από τον Τομέα». 
 • Βεβαίωση από τον προηγούμενο Ασφαλιστικό Φορέα (του προς ασφάλιση γονέα), ότι ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ (εφόσον υπήρξε ασφαλισμένος/η).

Απασφάλιση

Στις περιπτώσεις που ο αποχωρών υπάλληλος δεν πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί ούτε από τον κύριο φορέα ούτε από το ειδικό Ταμείο (επικουρικό), η ασφάλιση του ισχύει για 6 μήνες από την ημερομηνία αποχώρησης του από την Τράπεζα, μετά την παρέλευση των οποίων επέρχεται η λήξη της ασφάλισης τόσο για τον ίδιο όσο και για τυχόν μέλη που έχει ασφαλίσει.

Για την παραίτηση του δικαιώματος συνέχισης της ασφάλισης πριν από την λήξη του εξαμήνου, από την ημερομηνία αποχώρησης από την Τράπεζα (απασφάλιση), απαιτούνται:

 • Αίτηση του άμεσα ασφαλισμένου με την οποία ζητά την απασφάλιση του από το Τομέα, και εφ’ όσον το επιθυμεί την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης.
 • Επιστροφή των χορηγηθέντων  βιβλιαρίων (Βιβλιάριο ασθενείας, Συνταγολόγιο, και Δελτίο Ιατρικών Επισκέψεων) προκειμένου να ακυρωθούν.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 που να δηλώνει ότι «Δεν επιθυμώ να κάνω χρήση του υπολοίπου του εξαμήνου από την ημερομηνία αποχώρησης μου από την Τράπεζα το οποίο δικαιούμαι (άρθρο 24, παρ. 1 Π.Δ.  182 ΤΑ/ 28-6-1977)».

 

Όταν ο άμεσα ασφαλισμένος δεν παρίσταται στην ασφάλιση, απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του στην Αίτηση και στην Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86.

Όταν παύσει το δικαίωμα ασφάλισης, όπως αναφέρεται πιο πάνω, απαγορεύεται η λήψη παροχών από τον Τομέα και η χρήση των ασφαλιστικών βιβλιαρίων (βιβλιάριο ασθενείας, συνταγολόγιο και δελτία ιατρικών επισκέψεων), τα οποία πρέπει να επιστραφούν χωρίς καθυστέρηση προκειμένου να ακυρωθούν. Η παρακράτηση καθώς και η χρήση των ανωτέρω εγγράφων, τα οποία ανήκουν στην ιδιοκτησία του Τομέα, αποτελεί παράνομη πράξη και διώκεται ποινικά. Ο Τομέας επιφυλάσσεται ρητά κάθε δικαιώματος του αστικής ή ποινικής φύσεως.

Συνταξιοδότηση από κύριο φορέα (ΙΚΑ)

Ό ασφαλισμένος που πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί από τον κύριο φορέα του (π.χ. ΙΚΑ), πρέπει ο ίδιος, πριν την μετάβασή του στο κύριο φορέα, να μεριμνήσει ώστε να προμηθευτεί από τον Τομέα το απαραίτητο έγγραφο που θα απευθύνεται στο κύριο συνταξιοδοτικό του φορέα (π.χ. ΙΚΑ), με την εντολή της κράτησης  και απόδοσης στον Τομέα μας εισφοράς ποσοστού 4% επί της μηνιαίας του σύνταξης. Το έγγραφο εκδίδεται σε δύο πρωτότυπα και υποβάλλεται μαζί με όλα τα άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται προς τον κύριο συνταξιοδοτικό φορέα (π.χ. ΙΚΑ) προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση της συνταξιοδότησης του. Το ΙΚΑ υπογράφει για την παραλαβή στο δεύτερο πρωτότυπο και εν συνεχεία ο ασφαλισμένος το επιστρέφει στον Τομέα. Η ημερομηνία έναρξης παρακράτησης της εισφοράς ποσοστού 4%, που θα αποδίδει ο κύριος ασφαλιστικός φορέας (π.χ. ΙΚΑ) στον Τομέα μας, είναι αυτή που καθορίζει και την συνέχιση της ασφάλισης του συνταξιούχου πλέον, μετά την αποχώρηση του από την Τράπεζα. Η συγκεκριμένη ημερομηνία θα προκύπτει από το αντίγραφο της Απόφασης Διευθυντού του ΙΚΑ περί της συνταξιοδότησης του ασφαλισμένου, αντίγραφο της οποίας θα προσκομίζεται άμεσα στον Τομέα, απαραίτητα μαζί με βιβλιάριο ασθενείας στο οποίο σημειώνεται η αλλαγή κατηγορίας ασφαλισμένου (από εν ενεργεία σε συνταξιούχο).

Συνταξιοδότηση από Ειδικό (Επικουρικό) Ταμείο

Κατά την περίπτωση που υπάλληλος συνταξιοδοτείται από το ειδικό Ταμείο (επικουρικό) και προκειμένου να συνεχίσει να παραμένει ασφαλισμένος στον Τομέα μας, πρέπει με δική του μέριμνα να προσκομίσει απαραίτητα έγγραφη βεβαίωση του ειδικού Ταμείου (επικουρικό) στην οποία θα αναφέρεται η ημερομηνία θεμελίωσης του δικαιώματος καταβολής του βοηθήματος – συντάξεως καθώς και η ημερομηνία έναρξης παρακράτησης εισφοράς ποσοστού 4% προς απόδοση στον Τομέα μας. Επίσης, κατά την υποβολή των σχετικών εγγράφων στο Ειδικό (Επικουρικό) Ταμείο για συνταξιοδότηση, συνυποβάλλεται αίτηση για την παρακράτηση και απόδοση στον Τομέα της αναλογούσας εισφοράς (4%) για τον κλάδο Ασθένειας. Ειδικά, ασφαλισμένοι προερχόμενοι από την ALPHABANK οι οποίοι συνταξιοδοτούνται από το ΕΤΑΤ (πρώην Ταμείο Αλληλοβοηθείας Προσωπικού Τραπέζης Πίστεως) προσκομίζουν συμπληρωμένο το ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ που τους παραδίδει το ΕΤΑΤ και απευθύνεται στον Τομέα. Τα ανωτέρω προσκομίζει ο ασφαλισμένος στον Τομέα μαζί με το βιβλιάριο ασθενείας στο οποίο σημειώνεται η αλλαγή κατηγορίας ασφαλισμένου (από εν Ενεργεία σε Συνταξιούχο).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ

 • Αίτηση του άμεσα ασφαλισμένου
 • Βιβλιάριο ασθενείας του άμεσα ασφαλισμένου

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ

 • Αίτησητου άμεσα ασφαλισμένου
 • Βιβλιάριο Ασθενείας του άμεσα ασφαλισμένου (και του παιδιού, εάν έχει χορηγηθεί ιδιαίτερο)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΟΝΕΑ

 • Αίτηση του άμεσα ασφαλισμένου
 • Βιβλιάριο ασθενείας του άμεσα ασφαλισμένου

Αυτασφάλιση

Ο Τομέας δίδει τη δυνατότητα σε κάποιες κατηγορίες υπαλλήλων ή πρώην υπαλλήλων να συνεχίσουν να είναι ασφαλισμένοι σε αυτό εφ’ όσον πληρούν κάποιες προϋποθέσεις. Έτσι υπάρχουν οι παρακάτω περιπτώσεις κατά τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα της ασφάλισης αρκεί να καταβάλλουν μηνιαίως οι ίδιοι τα αναλογούντα ποσά για την ασφάλιση τους (αυτασφάλιση).

Συνταξιούχοι σε αναστολή

Για τους ασφαλισμένους οι οποίοι μετά την αποχώρησή τους από την Τράπεζα εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία, η ασφάλισή τους στον Τομέα διακόπτεται αυτόματα μετά την παρέλευση του εξαμήνου.

Εφόσον το επιθυμούν, έχουν τη δυνατότητα της συνέχισης της ασφάλισης με την καταβολή ολοκλήρου του ποσού της εισφοράς.

Η Αυτασφάλιση αρχίζει και διακόπτεται πάντα από την ημερομηνία υποβολής της αντίστοιχης αίτησης.

Οι ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται από τον ασφαλισμένο βάσει του δηλωθέντος μηνιαίου βοηθήματος σύμφωνα με το πιο κάτω τύπο:

Μ.Β. x 12,5/12 x 4%= Π.Α.

όπου

Μ.Β.= Μηνιαίο Βοήθημα

Π.Α.= Ποσό Ασφαλίστρων

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • Αίτηση, με την οποία θα αιτούνται την έγκριση προκειμένου να ασφαλισθούν στον τομέα, καταβάλλοντας οι ίδιοι τις αναλογούσες εισφορές. 
 • Βεβαίωση από το συνταξιοδοτικό Ταμείο Αλληλοβοηθείας που ανήκουν (ΤΑΠΙΛΤΑΤ, ΤΕΑΠΕΤΕ, Τ.Α. ΑΜ. ΕΞ., Τ.Α. ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, κ.λ.π.), στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο πρώην υπάλληλος έχει θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης αλλά δεν έχει το όριο ηλικίας που απαιτείται και ότι θα λάβει το βοήθημα ύστερα από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (θα δηλώνεται ο καταληκτικός χρόνος). Επίσης θα δηλώνεται από το Ταμείο Αλληλοβοηθείας και το ακριβές ποσό που θα λάμβανε με  τα σημερινά δεδομένα.

Διαζευγμένοι σύζυγοι

Δίνεται η δυνατότητα σε διαζευγμένες συζύγους ασφαλισμένων, οι οποίες υπήρξαν ασφαλισμένες όταν ο γάμος τους ήταν σε ισχύ, να συνεχίσουν την ασφάλιση τους στον Τομέα με τις πιο κάτω προϋποθέσεις: 

 •  η ηλικία τους να είναι άνω των 35 ετών 
 • να μη καλύπτεται άμεσα ή έμμεσα για παροχές ασθένειας από Δημόσιο ή άλλο ασφαλιστικό φορέα 
 •  η αίτηση που θα υποβάλουν να είναι εντός έτους από την τελεσίδικη έκδοση του διαζευκτηρίου

Ο υπολογισμός των ασφαλίστρων γίνεται βάσει του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη σύμφωνα με το πιο κάτω τύπο:

Η.Α.Ε. x 25 x 9% = Π.Α.

όπου

Η.Α.Ε. = Ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη

Π.Α.= Ποσό Ασφαλίστρων

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • Αίτηση της/του ενδιαφερομένου
 • Διαζευκτήριο (επικυρωμένο αντίγραφο)
 • Εκκαθαριστικό Σημείωμα της Εφορίας του τελευταίου οικονομικού έτους ή Φορολογική Δήλωση (Ε1) (επικυρωμένο αντίγραφο) 
 • Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι δεν εργάζεται και δεν δικαιούται ασφάλιση από άλλο ασφαλιστικό φορέα

Άδεια άνευ αποδοχών για γονική χρήση ή λόγω σπουδών

Όσοι υπάλληλοι έχουν λάβει από την Τράπεζα τους Άδεια Άνευ Αποδοχών για γονική χρήση ή λόγω σπουδών, έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν να είναι ασφαλισμένοι, μετά από έγγραφη αίτηση τους, εφ’ όσον καταβάλλουν οι ίδιοι τις αναλογούσες εισφορές (Αυτασφάλιση). Ο υπολογισμός των ασφαλίστρων γίνεται βάσει του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη σύμφωνα με το πιο κάτω τύπο:

Η.Α.Ε. x 25 x 9% = Π.Α.

όπου

Η.Α.Ε. = Ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη

Π.Α.= Ποσό Ασφαλίστρων

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • Αίτηση
 • Αντίγραφο της απόφασης του εργοδότη για τη χορήγηση της άδειας

Υπάλληλοι που χάνουν την υπαλληλική ιδιότητα και έχουν συμπληρώσει 20 έτη συνεχούς υπηρεσίας

Με το Προεδρικό Διάταγμα 180 άρθρο 2 (ΦΕΚ 164/17-7-2002) δίνεται η δυνατότητα στους ασφαλισμένους οι οποίοι δεν υπάγονται σε άλλο φορέα ασθενείας, και έχουν συμπληρώσει είκοσι (20) έτη τουλάχιστον συνεχούς υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε συμμετέχουσα στον Τομέα τράπεζα, και αφού χάσουν την υπαλληλική τους ιδιότητα, να συνεχίσουν να είναι ασφαλισμένοι στον Τομέα, με την προϋπόθεση ότι θα καταβάλλουν μηνιαίως οι ίδιοι τις προβλεπόμενες από το Καταστατικό του Τομέα μηνιαίες εισφορές, α) ενδιαφερόμενος (3%), και β) αναλογία εργοδότου (6%). Για τον υπολογισμό θα ληφθεί υπόψη με βάση την τελευταία μισθοδοσία, ο βασικός μισθός προσαυξανόμενος με τα οικογενειακά επιδόματα, το επίδομα πολυετίας, και το επιστημονικό επίδομα, αναπροσαρμοζόμενα με βάση την εκάστοτε ισχύουσα συλλογική σύμβαση εργασίας. Ο υπολογισμός γίνεται σύμφωνα με τον πιο κάτω τύπο:

Μ x 12,5/12 x 9% = Π.Α.

(ή 9,25% ή 9,50% ή 9,75%, ανάλογα από τα  έμμεσα μέλη)

όπου

Μ = συνολικός μισθός

Π.Α.=  ποσό ασφαλίστρων

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • Αίτηση, με την οποία να αιτείται την αυτασφάλιση του 
 • Αντίγραφο τελευταίας αναλυτικής μισθοδοσίας

Διευκρινίζεται ότι για τις περιπτώσεις που γίνεται αναστολή της υπαλληλικής σχέσης, όπως Άδεια Άνευ Αποδοχών, Στράτευση και Διακοπή μισθοδοσίας γενικά, δεν υπάρχει η δυνατότητα της αυτασφάλισης ούτε ισχύει η κάλυψη των έξι (6) μηνών από τη διακοπή, όπως σε άλλες περιπτώσεις που αναφέρονται, ισχύει.

Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας

Οι ασφαλισμένοι που πρόκειται να ταξιδεύσουν στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στην Ισλανδία, στο Λιχτενστάιν, στη Νορβηγία και στην Ελβετία για τουρισμό, σπουδές, επαγγελματικό  ή άλλο λόγο μπορούν να προμηθευτούν την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας.

Για την απόκτηση της κάρτας ο ασφαλισμένος θα πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση στον Τομέα του.


Διακοπή Εργασίας στην Τράπεζα

 

 

 1. 1.ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ
 2. 2.ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ

 

1. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ

 

Α.ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ

 

Σύμφωνα με τις Καταστατικές Διατάξεις του Τομέα (Ιδρυτικός Νόμος 271/76 ΦΕΚ48/76 ΤΑ):

 1. 1.Οι υπό του ΙΚΑ Συνταξιοδοτούμενοι, τέως Υπάλληλοι των Τραπεζών – Μελών του Τομέα, υπάγονται υποχρεωτικώς εις την ασφάλιση του Ταμείου.
 2. 2.Η Ασφαλιστική Ικανότητα, μετά την οριστική αποχώρηση από την Τράπεζα, ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ 6 ΜΗΝΕΣ, (για όσους δεν συνταξιοδοτούνται).

 

Για τη συνέχιση χωρίς διακοπή της ασφάλισης, μετά την αποχώρηση από την εργασία, ο προς συνταξιοδότηση Ασφαλισμένος πρέπει:

 

Α1)  Συνταξιοδότηση από ΚΥΡΙΟ ΦΟΡΕΑ (ΙΚΑ) – Γήρατος, Αναπηρική κλπ.

 1. 1.Πριν τη μετάβαση στον ΚΥΡΙΟ ΦΟΡΕΑ, για τη διαδικασία  της ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, παραλαμβάνετε ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ  από το Τμήμα Μητρώου, ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΚΑ, για την παρακράτηση και απόδοση της αναλογούσας εισφοράς (4%), υπέρ ΕΟΠΥΥ, με Ασφαλιστικό Φορέα (Βιβλιάριο Ασθενείας) το ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ (Κώδικας Κράτησης Ασθένειας – 12 - ) .

Με την ανωτέρω Επιστολή και μετά την συνταξιοδότησή σας δεν θα αντιμετωπίσετε πρόβλημα στο μέλλον, με την Ασφαλιστική σας Ικανότητα μέσω του Συστήματος ΑΤΛΑΣ, για θέματα Παροχών μέσω ΕΟΠΥΥ, τυχόν Νοσηλείας ή χρήση της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης – Παραπεμπτικού,  καθώς η Ασφαλιστική σας Ικανότητα, θα αντιστοιχεί στο Βιβλιάριο Ασθενείας του ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ, το οποίο και θα έχετε στην κατοχή σας.

Η Επιστολή πρέπει να παραλαμβάνεται υποχρεωτικά από τους Ασφαλισμένους και σε περιπτώσεις διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής Αίτησης Συνταξιοδότησης.

 1. 2.Η ανωτέρω επιστολή εκδίδεται σε δύο πρωτότυπα, τα οποία υποβάλλονται μαζί με τα άλλα δικαιολογητικά στο ΙΚΑ, για την έκδοση της Απόφασης Συνταξιοδότησης. 
 2. 3.Το ΙΚΑ υπογράφει για την παραλαβή στο δεύτερο πρωτότυπο και εν συνεχεία ο Ασφαλισμένος το επιστρέφει στον Τομέα.
 3. 4.Η ημερομηνία έναρξης παρακράτησης εισφοράς από το ΙΚΑ, είναι αυτή που καθορίζει και τη συνέχιση ασφάλισης στον Τομέα, ως Συνταξιούχου πλέον.
 4. 5.ΠΡΟΣΟΧΗ: επειδή οι ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ Αποφάσεις Συνταξιοδότησης συνήθως εκδίδονται πέραν των 6 μηνών, ο Ασφαλισμένος θα πρέπει να ζητά κατά την υποβολή της Αίτησης Συνταξιοδότησής του στο ΙΚΑ, να του εκδοθεί ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ (εκδίδεται εντός 3 μηνών), αντίγραφο της οποίας θα προσκομίσει άμεσα στο Τμήμα Μητρώου (μαζί με το Βιβλιάριο Ασθενείας), για την αλλαγή Κατηγορίας Ασφαλισμένου (από εν Ενεργεία σε Συνταξιούχο),  με σκοπό την ΙΣΧΥ της Ασφαλιστικής Ικανότητας. Στην συνέχεια θα καταθέσει στο Τμήμα Μητρώου, όταν εκδοθεί, και την Οριστική Απόφαση Συνταξιοδότησης.
 5. 6.Μετά την έκδοση της Οριστικής Απόφασης Συνταξιοδότησης, αντίγραφό της προσκομίζεται (υποχρεωτικά) άμεσα στο Τμήμα Μητρώου του Τομέα (μαζί με το Βιβλιάριο Ασθενείας), για την αλλαγή Κατηγορίας Ασφαλισμένου (από εν Ενεργεία σε Συνταξιούχο), έστω και εάν έχει προηγηθεί η Προσωρινή Απόφαση,  με σκοπό την ΙΣΧΥ της Ασφαλιστικής Ικανότητας.

 

 

Σε κάθε περίπτωση αδυναμίας έκδοσης Προσωρινής ή Οριστικής Απόφασης Συνταξιοδότησης (λόγω διαδοχικής Ασφάλισης, εξαγοράς Ενσήμων, εξαγοράς χρόνου Στρατού, Σπουδών κλπ) εντός του 6μηνου από την αποχώρηση από την Τράπεζα (και μέχρι αυτή να εκδοθεί και να προσκομισθεί στο Τμήμα Μητρώου) , εναλλακτικά ο ασφαλισμένος δύναται να προσκομίσει ΒΕΒΑΙΩΣΗ από το ΙΚΑ ότι έχει υποβάλλει Αίτηση για Απονομή Σύνταξης, της οποίας δεν εξεδόθη ακόμα η σχετική απόφαση και  ότι: α) θα δικαιωθεί συντάξεως από…………….. ή β) έχει θεμελιώσει δικαίωμα για σύνταξη ή γ) πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις για σύνταξη.

 

Α2)  Συνταξιοδότηση από ΕΙΔΙΚΟ (Προσυνταξιοδοτικό / Επικουρικό) ΤΑΜΕΙΟ

         – ΧΩΡΙΣ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ –

 

Στην περίπτωση άμεσης θεμελίωσης Δικαιώματος Καταβολής Σύνταξης, αμέσως μετά από την αποχώρηση από την Τράπεζα, από ΕΙΔΙΚΟ (Προσυνταξιοδοτικό / Επικουρικό) ΤΑΜΕΙΟ, και εφ’όσον ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ταυτόχρονα Αίτηση για Συνταξιοδότηση από το ΙΚΑ, η παρακράτηση της αναλογούσας εισφοράς (4%) για τον Κλάδο Ασθένειας για τη συνέχιση της ασφάλισης, αρχίζει από την ημερομηνία της θεμελίωσης του δικαιώματος της καταβολής της

Σύνταξης και όχι μετά την παρέλευση του εξαμήνου, από την αποχώρηση από την Τράπεζα.

 

 1. 1.Προσκομίζει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ Βεβαίωση Θεμελίωσης Δικαιώματος Καταβολής Σύνταξης του Ειδικού Ταμείου, στην οποία αναφέρεται η ημερομηνία έναρξης παρακράτησης της εισφοράς (4%). Σε περίπτωση καθυστέρησης έκδοσης Απόφασης Συνταξιοδότησης και Βεβαίωσης της παρακράτησης του 4% (πέραν του 6μηνου), προσκομίζεται η πρώτη απόδειξη καταβολής του Βοηθήματος – Επικουρικής – Προσυνταξιοδοτικού, στην οποία εμφανίζεται η παρακράτηση της εισφοράς, για τον Κλάδο Ασθένειας.
 2. 2.Κατά την υποβολή των σχετικών εγγράφων στο Ειδικό (Προσυνταξιοδοτικό / Επικουρικό) Ταμείο για Συνταξιοδότηση, συνυποβάλλεται αίτηση του Ασφαλισμένου για την παρακράτηση της αναλογούσας εισφοράς (4%) για τον Κλάδο Ασθένειας. 
 3. 3.Ασφαλισμένοι προερχόμενοι από την Τράπεζα Πίστεως,  συνταξιοδοτούμενοι αρχικά ΜΟΝΟΝ από το ΕΤΑΤ (πρώην Ταμείο Αλληλοβοηθείας Προσωπικού Τραπέζης Πίστεως), προσκομίζουν συμπληρωμένο το ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ που τους παραδίδει το ΕΤΑΤ το οποίο απευθύνεται στον Τομέα.
 4. 4.Η Βεβαίωση ή  το Ειδικό Έντυπο προσκομίζεται ΑΜΕΣΩΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ (μαζί με το Βιβλιάριο Ασθενείας), για την  αλλαγή Κατηγορίας Ασφαλισμένου (από εν Ενεργεία σε Συνταξιούχο), με σκοπό την ΙΣΧΥ της Ασφαλιστικής Ικανότητας.

 

Σε κάθε περίπτωση αδυναμίας έκδοσης Απόφασης και Βεβαίωσης Συνταξιοδότησης με παράλληλη παρακράτηση εισφοράς 4% για τον Κλάδο Ασθένειας,  εντός του 6μηνου από την αποχώρηση από την Τράπεζα (και μέχρι αυτή να εκδοθεί και να προσκομισθεί στο Τμήμα Μητρώου) , εναλλακτικά ο Ασφαλισμένος δύναται να προσκομίσει ΒΕΒΑΙΩΣΗ ότι έχει υποβάλλει Αίτηση για Απονομή Σύνταξης, της οποίας δεν εξεδόθη ακόμα η σχετική απόφαση και ότι:  α) θα δικαιωθεί συντάξεως από…………….. ή β) έχει θεμελιώσει δικαίωμα για σύνταξη ή γ) πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις για σύνταξη.

 

 

Α3)  Συνταξιούχοι σε Αναστολή  (από Κύριο ή Προσυνταξιοδοτικό / Επικουρικό  

        Φορέα)

Για τους Ασφαλισμένους οι οποίοι, μετά την αποχώρησή τους από την Τράπεζα εμπίπτουν σε αυτή την Κατηγορία, η ασφάλισή τους στον Τομέα, διακόπτεται μετά την παρέλευση του εξαμήνου.  

Εφόσον το επιθυμούν, έχουν τη δυνατότητα της συνέχισης της ασφάλισης, με την καταβολή ολοκλήρου του ποσού της εισφοράς ( 4%), από αυτούς τους ίδιους (Αυτασφάλιση), προσκομίζοντας την Απόφαση Συνταξιούχου σε Αναστολή, που αναφέρει την χρονική διάρκεια της Αναστολής και το ποσό της Συντάξεως.

Οι ενδιαφερόμενοι, δεν πρέπει να έχουν αποκτήσει, εν τω μεταξύ, δικαίωμα Ασφάλισης, σε άλλο Ασφαλιστικό Φορέα.

 

Η Αυτασφάλιση αρχίζει και διακόπτεται πάντα από την ημερομηνία υποβολής της αντίστοιχης αίτησης.

 

 

Β.ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

 

Β1) Αποχώρηση Χωρίς Συνταξιοδότηση – Αυτασφάλιση βάσει
            Π.Δ.180 αρ.2 (20ετία)

Για τους ασφαλισμένους  που αποχωρούν από την Τράπεζα, χωρίς να έχουν άμεσα δικαίωμα Συνταξιοδότησης, η ασφάλιση τους ισχύει μόνο για έξι (6) μήνες, από την ημερομηνία αποχώρησης.

Μετά την παρέλευση των έξι (6) μηνών, η λήξη της ασφάλισης επέρχεται τόσο για τον Άμεσα Ασφαλισμένο, όσο και για τα Μέλη που τυχόν έχει ασφαλίσει.

 

Η ασφάλιση μετά τους έξι (6) μήνες, μπορεί να συνεχιστεί, εφόσον έχουν συμπληρώσει είκοσι (20) έτη τουλάχιστον, συνεχούς Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε συμμετέχουσα στο Ταμείο Τράπεζα.

Οι ενδιαφερόμενοι, δεν πρέπει να έχουν αποκτήσει εν τω μεταξύ, δικαίωμα ασφάλισης σε άλλο Ασφαλιστικό Φορέα και εφόσον επιθυμούν τη συνέχιση της Aσφάλισης (Αυτασφάλιση) μετά την παρέλευση του Εξαμήνου που δικαιούνται, καταβάλλουν οι ίδιοι των σύνολο των εισφορών (Εργοδότου και ασφαλισμένου). Για τον υπολογισμό των εισφορών, απαιτείται τα τελευταίο Εκκαθαριστικό της Mισθοδοσίας σας (τελευταίος μήνας εργασίας).

Δικαίωμα παροχών έχουν, οι ασφαλισμένοι μετά την πάροδο τριμήνου από την ημερομηνία Αίτησης Υπαγωγής στην Αυτασφάλιση, ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ, Η ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ.

Η Αυτασφάλιση αρχίζει και διακόπτεται πάντα από την ημερομηνία υποβολής της αντίστοιχης Αίτησης.

 

Β2)  Εφόσον ζητηθεί, η παραίτηση του δικαιώματος συνέχισης της ασφάλισης,    

        πριν από την λήξη του ανωτέρω εξαμήνου, όπως π.χ. για την ένταξη στην

        ασφάλιση άλλου Φορέα (από ΙΔΙΟ  δικαίωμα και όχι για ασφάλιση ως          

        Προστατευόμενο Μέλος), ο ασφαλισμένος προσκομίζει στον Τομέα:

 1. 1.Αίτηση (Άμεσα Ασφαλισμένου) με την οποία ζητείται, η απασφάλιση από τον Τομέα και η έκδοση σχετικής βεβαιώσεως, εφόσον το επιθυμεί.
 2. 2.Το Βιβλιάριο Ασθενείας, προκειμένου να ακυρωθεί.
 3. 3.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 που δηλώνει: «Δεν επιθυμώ να κάνω χρήση του υπολοίπου του Εξαμήνου, από την ημερομηνία αποχώρησης μου από την Τράπεζα, το οποίο δικαιούμαι».

Όταν ο Άμεσα Ασφαλισμένος δεν παρίσταται, ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ  θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του,  στην αίτηση και στην Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86.

 

Β3)  Για τις περιπτώσεις ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΘΕΛΟΥΣΙΑΣ ΕΞΟΔΟΥ από την            
         Τράπεζα, η Ασφαλιστική Ικανότητα ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΑΣ και το           

          Βιβλιάριο Ασθενείας του ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ, ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ 6 ΜΗΝΕΣ        

          σύμφωνα με τις Καταστατικές Διατάξεις του Τομέα, από την ημερομηνία               

          αποχώρησης από την Τράπεζα (εφόσον δεν ακολουθεί Άμεση 

          Συνταξιοδότηση).

          Η Ασφαλιστική Κάλυψη, που τυχόν συμπεριλαμβάνεται στο Πρόγραμμα            
          Εθελουσίας Εξόδου, αφορά Ασφάλιση που παρέχει η Τράπεζα, μέσω    
          Ιδιωτικής Ασφαλιστικής ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. 

 

Β4)  Για την ασφαλιστική ικανότητα Πρώην υπαλλήλων, με την ιδιότητα:  

       Α) Επιδοτούμενων Ανέργων    Β) Ανέργων 29-55ετών, συμβουλευτείτε την  

       Ανακοίνωση Νο.182/27-2-2013, στο siteτου Τομέα www.taapt.gr , στις 

       Έκτακτες Ανακοινώσεις.

 

2. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ

 

Στις περιπτώσεις προσωρινής διακοπής της εργασίας στην Τράπεζα, όπως:

 1. 1.Άδεια Άνευ Αποδοχών
 2. 2.Γονική Άδεια Άνευ Αποδοχών
 3. 3.Σπουδαστική Άδεια Άνευ Αποδοχών
 4. 4.Στράτευση 
 5. 5.Διακοπή Μισθοδοσίας

Παύει αυτομάτως το δικαίωμα ασφάλισης στον Τομέα, για την χρονική περίοδο, που ορίζεται η διακοπή της εργασίας.

 

Για τις ανωτέρω περιπτώσεις 2 και 3 (Γονική Άδεια Άνευ Αποδοχών και  Σπουδαστική Άδεια Άνευ Αποδοχών) οι Ασφαλισμένοι εφόσον το επιθυμούν, έχουν τη δυνατότητα της συνέχισης της Ασφάλισης, με την καταβολή ολοκλήρου του ποσού της εισφοράς, από αυτούς τους ίδιους (Αυτασφάλιση).

 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΘΕΡΑΠΕΙA (Σε Προσωρινή ή Οριστική Διακοπή Εργασίας)

 

Σε περίπτωση Προσωρινής ή Οριστικής Διακοπής Εργασίας και σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.1 εδ.β ΠΔ.554/ΦΕΚ 182/ΤΑ 77 του Καταστατικού του Ταμείου, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του ΠΔ 276/ΦΕΚ 49/ΤΑ 82 <<Ασφαλισμένος που διατελεί σε περίθαλψη οποιασδήποτε φύσεως και αποβάλλει για οποιονδήποτε λόγο την ιδιότητα του Ασφαλισμένου, δικαιούται ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά την γνώμη της Υγειονομικής Υπηρεσίας, να συνεχίσει τη θεραπεία, που έχει αρχίσει μέχρι την αποθεραπεία του και εφόσον δεν έχει υπαχθεί για υγειονομική περίθαλψη σε άλλο Φορέα>>.

Αναφορικά με τις προϋποθέσεις εφαρμογής, της άνω Καταστατικής Διάταξης, πρέπει ο Ασφαλισμένος να επικοινωνήσει με το Τμήμα Μητρώου.

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

 

Σε κάθε περίπτωση Προσωρινής ή Οριστικής Διακοπής Εργασίας:  

 • Απαγορεύεται η οποιασδήποτε μορφή χρήσης των παροχών από τον Τομέα (παροχές σε Χρήμα  / ΤΑΥΤΕΚΩ – παροχές σε Είδος / ΕΟΠΥΥ)
 • Το Βιβλιάριο Ασθενείας, μετά την παρέλευση του εξαμήνου, επιστρέφεται άμεσα και χωρίς καθυστέρηση στον Τομέα, προκειμένου να ακυρωθεί και να επιστραφεί στον Άμεσα Ασφαλισμένο.
 • Η παρακράτηση, καθώς και η χρήση του Βιβλιαρίου Ασθενείας, το οποίο ανήκει στην κυριότητα του Ταμείου, αποτελεί παράνομη πράξη και διώκεται ποινικά.  Ο Τομέας επιφυλάσσεται ρητά κάθε δικαιώματός του, Αστικής ή Ποινικής φύσεως.