Αρχική Ασφάλιση
orange3_
Εκτύπωση

Στον κλάδο ασθένειας άμεσα ασφαλισμένοι του Τομέα είναι:

 • οι τακτικοί μόνιμοι και δόκιμοι υπάλληλοι των ΗΣΑΠ
 • οι έκτακτοι υπάλληλοι των ΗΣΑΠ, εκτός από εκείνους που προσλαμβάνονται με σύμβαση διάρκειας ορισμένου χρόνου για κάλυψη έκτακτης ανάγκης
 • οι συνταξιούχοι των ΗΣΑΠ.

Οι εργαζόμενοι ασφαλίζονται υποχρεωτικά από την πρώτη μέρα ανάληψης υπηρεσίας τους στους ΗΣΑΠ, με την προϋπόθεση της άμεσης διακοπής της ασφάλισης στον κλάδο υγείας από άλλο ασφαλιστικό φορέα, οι δε συνταξιούχοι από την πρώτη μέρα συνταξιοδότησης τους.

Η διαδικασία της ασφάλισης των άμεσα ασφαλισμένων πραγματοποιείται στους ΗΣΑΠ, με τη συμπλήρωση του απογραφικού σημειώματος από τον εργαζόμενο. Επίσης, ασφαλισμένοι του κλάδου αυτού είναι τα μέλη των οικογενειών των ασφαλισμένων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις, που προβλέπονται από τη νομοθεσία, που διέπει τη λειτουργία του Τομέα.

Η απασφάλιση των ασφαλισμένων και των προστατευμένων μελών τους στον κλάδο υγείας γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των άμεσα ασφαλισμένων και ισχύει από την ημερομηνία της σχετικής αίτησης απασφάλισης. Τα βιβλιάρια ασθενείας των έμμεσα ασφαλισμένων χρειάζονται θεώρηση σε ετήσια βάση η οποία πραγματοποιείται κάθε Ιανουάριο. Σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής, που συνεπάγεται παράταση ή διαγραφή της ασφάλισης μέλλους της οικογένειας θα πρέπει να ενημερώνεται άμεσα ο Τομέας.

Τα μέλη της οικογένειας του άμεσα ασφαλισμένου που δικαιούνται περίθαλψης ως έμμεσα μέλη, εφόσον δεν είναι ασφαλισμένα ή δε δικαιούνται παροχές ασθένειας από άλλον ασφαλιστικό φορέα, είναι:

 • ο/η σύζυγός.
 • τα ανήλικα τέκνα (φυσικά ή θετά ή αναγνωρισμένα).

Τα άγαμα τέκνα και τα φυσικά μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους και αν μεν είναι άνεργα μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους, αν δε συνεχίζουν τις σπουδές τους για δύο έτη μετά τη λήξη των σπουδών τους, εφόσον είναι άνεργα όχι όμως πέραν τη συμπλήρωση του 26ου της ηλικίας τους.

 • Τα άγαμα τέκνα, τα ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία λόγω διαρκούς σωματικής ή πνευματικής αναπηρίας (η ανικανότητα αυτή βεβαιώνεται με γνωμάτευση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής του ΙΚΑ).
 • Οι φυσικοί ή θετοί γονείς. Οι αδελφοί και αδελφές εφόσον έχουν αναπηρία 67% και άνω. Η αναπηρία αυτή βεβαιώνεται με γνωμάτευση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής του ΙΚΑ, και με την προϋπόθεση ότι είναι ανίκανοι για κάθε βιοποριστική εργασία και κατοικούν μόνιμα στον ίδιο τόπο και συντηρούνται ως μη έχοντες δικά τους εισοδήματα από το άμεσα ασφαλισμένο.

Προσοχή: Εάν ο άμεσα ασφαλισμένος δεν παρίσταται στη διαδικασία της ασφάλισης, απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του στην Αίτηση και στην Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599 που αναφέρονται στα δικαιολογητικά.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΖΥΓΟΥ

 • Αίτηση του άμεσα ασφαλισμένου
 • Βιβλιάριο ασθένειας άμεσα ασφαλισμένου
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (επικυρωμένο αντίγραφο)
 • Φωτογραφία τύπου ταυτότητας (πρόσφατη)
 • Βεβαίωση διαγραφής από τον προηγούμενο Ασφαλιστικό Φορέα της/ου συζύγου.
  Σε περίπτωση που
  ο/η σύζυγος ήταν ανασφάλιστος/η, θα υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599 ο άμεσα ασφαλισμένος που θα αναφέρει ότι: «η/ο σύζυγος μου είμαι άνεργη/ος, δεν είμαι ασφαλισμένη/ος και δεν έχει δικαίωμα παροχών από άλλο Ασφαλιστικό Φορέα, δεν θεμελιώνει δικαίωμα κύριας ασφάλισης από άλλο Ταμείο, συγκατοικεί και συντηρείται από εμένα».
 • Εκκαθαριστικό Σημείωμα της Εφορίας του τελευταίου οικονομικού έτους (επικυρωμένο αντίγραφο).
  Στις περιπτώσεις όπου:
  1. στο Εκκαθαριστικό Σημείωμα της Εφορίας δεν αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του/της συζύγου απαιτείται και η Φορολογική Δήλωση (Ε1) (επικυρωμένο αντίγραφο).
  2. δεν έχει γίνει εκκαθάριση απαιτείται και η Φορολογική Δήλωση (Ε1) του τελευταίου οικονομικού έτους (επικυρωμένο αντίγραφο) του άμεσα ασφαλισμένου.
  3. πρόκειται για νιόπαντρα ζευγάρια απαιτείται και το τελευταίο Εκκαθαριστικό Σημείωμα της Εφορίας του προς ασφάλιση συζύγου.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

 • Αίτηση του άμεσα ασφαλισμένου
 • Βιβλιάριο ασθένειας άμεσα ασφαλισμένου
 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή βάφτισης ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Σε περίπτωση νομιμοποίησης–αναγνώρισης υιοθεσίας απαιτείται η τελική απόφαση του Δικαστηρίου ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. (επικυρωμένο αντίγραφο)
 • Βεβαίωση διαγραφής του προηγούμενου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι δεν δικαιούται ασφάλισης. Σε περίπτωση νεογέννητου ο/η σύζυγος του αιτούντος, με Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599, δηλώνει ότι δεν θα το ασφαλίσει στο δικό του ασφαλιστικό φορέα.
 • Μία φωτογραφία (τύπου ταυτότητας) για παιδιά άνω των 2 ετών.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΑΣΦ. ΠΑΙΔΙΩΝ 18 ΩΣ & 24 ΠΟΥ ΣΠΟΥΔΑΖΟΥΝ Ή ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΡΓΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΑΣΦ. ΠΑΙΔΙΩΝ 24 ΩΣ & 26 ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΣΠΟΥΔΑΖΟΥΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ 24 ΕΤΩΝ ΛΟΓΩ ΝΟΣΟΥ

 • Αίτηση του άμεσα ασφαλισμένου
 • Βιβλιάριο ασθενείας του παιδιού
 • Γνωμάτευση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής του ΙΚΑ
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599 του άμεσα ασφαλισμένου «ότι το παιδί του είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία, κατοικεί μόνιμα στον ίδιο τόπο και συντηρείται ως μη έχων δικό του εισοδήματα από εμένα»

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΟΝΕΩΝ

 • Αίτηση του άμεσα ασφαλισμένου
 • Βιβλιάριο ασθένειας άμεσα ασφαλισμένου
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599 στην οποία θα δηλώνει ο άμεσα ασφαλισμένος ότι «ο πατέρας ή η μητέρα μου ή οι γονείς μου, (ανάλογα με το ποιος πρόκειται να ασφαλισθεί), δεν είναι ασφαλισμένος/οι σε άλλο Ασφαλιστικό Φορέα (ανάλογα με το ποιος πρόκειται να ασφαλισθεί), είναι ανίκανος/η για κάθε βιοποριστική εργασία, κατοικεί μόνιμα στον ίδιο τόπο και συντηρείται ως μη έχων δικό του εισοδήματα από εμένα».
 • Βεβαίωση από Υγειονομική Επιτροπή του ΙΚΑ (σε περίπτωση αναπηρίας)

Απασφάλιση

Για την παραίτηση του δικαιώματος συνέχισης της ασφάλισης πριν από τη λήξη του εξαμήνου από την ημερομηνία αποχώρησης από τους ΗΣΑΠ απαιτούνται:

 • Αίτηση του άμεσα ασφαλισμένου με την οποία ζητά απασφάλιση του από το Τομέα και εφόσον επιθυμεί έκδοση σχετικής βεβαίωσης.
 • Επιστροφή των χορηγηθέντων βιβλιαρίων (βιβλιάριο ασθενείας, συνταγολόγιο, δελτίο ιατρικών επισκέψεων).
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 που θα δηλώνει ότι: «δεν επιθυμώ να κάνω χρήση του υπολοίπου του εξαμήνου που δικαιούμαι».

Όταν ο άμεσα ασφαλισμένος δεν παρίσταται απαιτείται του γνήσιου της υπογραφής του στην αίτηση και την υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86.

Όταν παύσει το δικαίωμα ασφάλισης του ασφαλισμένου απαγορεύεται η λήψη παροχών από τον Τομέα και η χρήση των ασφαλιστικών βιβλιαρίων (βιβλιάριο ασθενείας, συνταγολόγιο και δελτία ιατρικών επισκέψεων), τα οποία πρέπει να επιστραφούν προκειμένου να ακυρωθούν. Η παρακράτηση καθώς και η χρήση των ανωτέρω εγγράφων, τα οποία ανήκουν στην ιδιοκτησία του Τομέα, αποτελεί παράνομη πράξη και διώκεται ποινικά. Ο Τομέας επιφυλάσσεται κάθε δικαιώματος του αστικής ή ποινικής φύσεως.

Αυτασφάλιση

Ο Τομέας δίδει τη δυνατότητα σε κάποιες κατηγορίες υπαλλήλων ή πρώην υπαλλήλων να συνεχίσουν να είναι ασφαλισμένοι σε αυτό εφ’ όσον πληρούν κάποιες προϋποθέσεις. Έτσι υπάρχουν οι παρακάτω περιπτώσεις κατά τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα της ασφάλισης αρκεί να καταβάλλουν οι ίδιοι τα αναλογούντα ποσά για την ασφάλιση τους (αυτασφάλιση).

α. Άδεια άνευ αποδοχών για γονική χρήση

Όσοι υπάλληλοι έχουν λάβει από τους ΗΣΑΠ τους Άδεια Άνευ Αποδοχών για γονική χρήση, έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν να είναι ασφαλισμένοι, μετά από έγγραφη αίτηση τους, εφ’ όσον καταβάλλουν οι ίδιοι τις αναλογούσες εισφορές. Ο υπολογισμός των ασφαλίστρων γίνεται βάσει του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη σύμφωνα με το πιο κάτω τύπο:

Η.Α.Ε. x 25 x 9,25% = Π.Α.

όπου
Η.Α.Ε. = Ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη

Π.Α.= Ποσό Ασφαλίστρων

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • Αίτηση
 • Αντίγραφο της απόφασης του εργοδότη για τη χορήγηση της άδειας

β. Άυτασφάλιση συζύγου λόγω διάζευξης

Δίνεται η δυνατότητα σε διαζευγμένες συζύγους ασφαλισμένων, οι οποίες υπήρξαν ασφαλισμένες όταν ο γάμος τους ήταν σε ισχύ, να συνεχίσουν την ασφάλιση τους στον Τομέα με τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

 • η ηλικία τους να είναι άνω των 35 ετών
 • να μη καλύπτεται άμεσα ή έμμεσα για παροχές ασθένειας από άλλο ασφαλιστικό φορέα
 • η αίτηση που θα υποβάλουν να είναι εντός έτους από την τελεσίδικη έκδοση του διαζευκτηρίου

Η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών βαρύνει την ίδια την ασφαλισμένη. Οι εισφορές υπολογίζονται επί του ποσού που αντιστοιχεί σε υπάλληλο άγαμο χωρίς προϋπηρεσία, ο εν λόγω επιβαρύνεται με συνολικές εισφορές 9,25% (6,25% είναι η εισφορά του εργοδότη και 3% είναι η εισφορά του ασφαλισμένου). Ο υπολογισμός των ασφαλίστρων γίνεται βάσει του πιο κάτω τύπο:

Η.Α.Ε. x 25 x 9,25% = Π.Α.

όπου
Η.Α.Ε. = Ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη
Π.Α.= Ποσό Ασφαλίστρων

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • Αίτηση της ενδιαφερόμενης
 • Διεζευκτήριο (επικυρωμένο αντίγραφο)
 • Φορολογικής Δήλωσης του τελευταίου οικονομικού έτους ή Εκκαθαριστικού Σημείωμα (επικυρωμένο αντίγραφο)
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599 στην οποία θα δηλώνει ότι δεν εργάζεται και δεν δικαιούται ασφάλισης από άλλον ασφαλιστικό φορέα.

Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας

Οι ασφαλισμένοι που πρόκειται να ταξιδεύσουν στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στην Ισλανδία, στο Λιχτενστάιν, στη Νορβηγία και στην Ελβετία για τουρισμό, σπουδές, επαγγελματικό ή άλλο λόγο μπορούν να προμηθευτούν την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας.

Για την απόκτηση της κάρτα ο ασφαλισμένος θα πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση στον Τομέα του.