Αρχική Ασφάλιση
orange4_
Εκτύπωση

Άμεσα ασφαλισμένοι του Τομέα Ασθένειας Προσωπικού ΕΤΒΑ είναι οι εργαζόμενοι της Τράπεζας Πειραιώς που προέρχονται από την πρώην Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως (ΕΤΒΑ), καθώς επίσης και οι συνταξιούχοι του Κλάδου Σύνταξης του ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, που έχει ενταχθεί στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Έμμεσα ασφαλισμένοι του Τομέα Ασθένειας Προσωπικού ΕΤΒΑ, είναι τα μέλη των οικογενειών των παραπάνω ασφαλισμένων (εργαζομένων και συνταξιούχων), σύμφωνα με τις προϋποθέσεις, που προβλέπονται από τη νομοθεσία που διέπει την λειτουργία του Τομέα.

Η απόκτηση της ιδιότητας του ασφαλισμένου, που ορίζεται από τον Κανονισμό του Τομέα αποδεικνύεται από:

 • το ειδικό Βιβλιάριο Υγείας του ασφαλισμένου (αμέσου ή έμμεσου μέλους), το οποίο έχει τη φωτογραφία του καθώς επίσης και τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)
 • το ενσωματωμένο στο Βιβλιάριο Υγείας, Συνταγολόγιο Παρακλινικών Εξετάσεων στο οποίο αναγράφονται από το θεράποντα ιατρό οι χορηγούμενες εντολές για τη διενέργεια από τους ειδικούς ιατρούς διαφόρων παρακλινικών εξετάσεων και θεραπειών
 • το Συνταγολόγιο Φαρμάκων στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία ασφαλισμένου, τα φάρμακα, οι συμμετοχές και τα στοιχεία του θεράποντα ιατρού

Όταν παύσει το δικαίωμα ασφάλισης, απαγορεύεται η λήψη παροχών από τον Τομέα και η χρήση των ασφαλιστικών βιβλιαρίων (βιβλιάριο ασθένειας, συνταγολόγιο και δελτία ιατρικών επισκέψεων), τα οποία πρέπει να επιστραφούν προκειμένου να ακυρωθούν.

Η (ο) σύζυγος εφόσον δεν εργάζεται και δεν δικαιούται ασφάλιση από άλλο ασφαλιστικό φορέα μπορεί να ασφαλιστεί στον Τομέα ως έμμεσος ασφαλισμένος. Τα τέκνα του άμεσα ασφα-λισμένου (φυσικά ή θετά ή αναγνωρισμένα) μπορούν να ασφαλιστούν υπό προϋποθέσεις έως και το 26 έτος της ηλικίας τους. Τα παιδιά υπάγονται στην ασφάλιση του Τομέα δύο (2) χρόνια μετά το πέρας των σπουδών τους, εφόσον είναι άνεργα και κατά μέγιστο μέχρι το 26ο έτος της ηλικίας τους (συμπληρωμένο). Τα παιδιά υπάγονται στην ασφάλιση του Τομέα, ανεξάρτητα από την ηλικία τους, εφ’ όσον είναι πλήρως ανίκανα για οποιαδήποτε εργασία.

Οι γονείς των ασφαλισμένων μπορούν και αυτοί να ασφαλιστούν υπό προϋποθέσεις και υπό τον όρο ότι ασφαλίζονται από τον άμεσα ασφαλισμένο πριν αυτός παντρευτεί. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένους παντρευτεί μπορεί να διατηρηθεί η ασφάλιση των γονέων του που πραγματοποιήθηκε πριν το γάμο του αλλά δεν μπορεί να αιτηθεί ασφάλιση αυτών μετά το γάμο του.

Επίσης στον Τομέα ως έμμεσα ασφαλισμένοι μπορούν να υπαχθούν με απόφαση του Αναπλ. Διευθυντή Ασφάλισης Παροχών του Τομέα μετά από έγκριση του Δ.Σ. του ΤΑΥΤΕΚΩ, οι άγαμοι αδελφοί και αδελφές του άμεσα ασφαλισμένου που δεν έχει ατομική οικογένεια. Οι άγαμοι αδελφοί και αδελφές ασφαλίζονται στο Τομέα με τους όρους και περιορισμούς ασφάλισης των παιδιών του άμεσα ασφαλισμένου. Η ασφάλιση αυτή μπορεί να συνεχισθεί μετά και την απόκτηση ατομικής οικογένειας του άμεσα ασφαλισμένου.

Η υπαγωγή των συζύγων, παιδιών, γονέων στο Τομέα γίνεται με απόφαση του Αναπληρωτή Διευθυντή Ασφάλισης – Παροχών του ΤΑΠ-ΕΤΒΑ από την 1η του επομένου μηνός από την έγκριση του Δ.Σ. του ΤΑΥΤΕΚΩ, ενώ οι παροχές από την 1η του έκτου μηνός από την υπαγωγή τους. Τα νεογέννητα παιδιά ασφαλίζονται από την ημέρα της γέννησής τους.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής των έμμεσα ασφαλισμένων θα πρέπει να ενημερώνεται αμέσως ο Τομέας.

Ειδικές περιπτώσεις ασφάλισης

Αφορούν άμεσους ασφαλισμένους (π.χ. Μηχανικοί, Δικηγόροι κ.λ.π.), που είναι ασφαλισμένοι στον κλάδο υγείας του οικείου φορέα τους (ΤΜΣΕΔΕ, Ταμείο Νομικών) και έχουν το δικαίωμα επιλογής ασφαλιστικού φορέα υγείας. Η υπαγωγή στην ασφάλιση στον Τομέα Ασθένειας Προσωπικού ΕΤΒΑ των Μηχανικών, Δικηγόρων κ.λ.π. γίνεται με απόφαση του Αναπληρωτή Διευθυντή Ασφάλισης Παροχών του ΤΑΠ-ΕΤΒΑ από την 1η του επομένου μηνός από την έγκριση του Δ.Σ. του ΤΑΥΤΕΚΩ, ενώ οι παροχές από την 1η του έκτου μηνός από την υπαγωγή τους.

Δικαίωμα επιλογής του οργανισμού ασφάλισης ασθένειας έχουν μόνο οι ασφαλισμένοι από δικό τους δικαίωμα (άμεσα ασφαλισμένοι) και οι συνταξιούχοι (από δική τους απασχόληση), που συγχρόνως υπάγονται σε 2 ή περισσότερα Ταμεία ή Κλάδους Ασθένειας. Η επιλογή του φορέα γίνεται ύστερα από αίτηση του δικαιούχου και μπορεί δε αυτή να μεταβάλλεται αλλά πάντοτε ύστερα από την συμπλήρωση δύο (2) τουλάχιστον ετών από την προηγούμενη επιλογή.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ

 • Αίτηση του άμεσα ασφαλισμένου
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599 στην οποία θα δηλώνει ο άμεσα ασφαλισμένος ότι «Ο/Η σύζυγος μου ...(όνομα-επώνυμο)... είναι άνεργος/η, δεν είναι ασφαλισμένος/η  και δεν έχει δικαίωμα παροχών από άλλον ασφαλιστικό φορέα, δεν θεμελιώνει δικαίωμα κύριας ασφάλισης από άλλο Ταμείο, συγκατοικούμε και συντηρείται από εμένα. Αποδέχομαι χωρίς επιφύλαξη τον εφ’ άπαξ καταλογισμό σε βάρος μου κάθε δαπάνης υγείας που τυχόν καταβληθεί για τον/την σύζυγό μου και αποδειχθεί ότι δεν εδικαιούτο την ασφαλιστική κάλυψη από το Ταμείο».

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΑΣΦΑΛ. ΠΑΙΔΙΩΝ 18-24 ΕΤΩΝ ΑΝΕΡΓΑ & ΑΝΥΠΑΝΤΡΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΑΣΦΑΛ. ΠΑΙΔΙΩΝ 24-26 ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΣΠΟΥΔΑΖΟΥΝ Ή ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΡΓΑ

 • Αίτηση του άμεσα ασφαλισμένου
 • Βεβαίωση σπουδών από αναγνωρισμένες Σχολές Ανώτατης ή Ανώτερης ή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό

ή

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ

Αυτασφάλιση

Δίνεται η δυνατότητα σε διαζευγμένες συζύγους ασφαλισμένων, οι οποίες υπήρξαν ασφαλισμένες όταν ο γάμος τους ήταν σε ισχύ, να συνεχίσουν την ασφάλιση τους στον Τομέα με τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

 • η ηλικία τους να είναι άνω των 35 ετών
 • να μη καλύπτονται άμεσα ή έμμεσα  για παροχές ασθένειας από άλλο ασφαλιστικό φορέα.

 Στην περίπτωση αυτή η Τράπεζα δεν υποχρεούται να καταβάλει εργοδοτικές εισφορές στον Τομέα, με τις οποίες επιβαρύνεται ο άμεσα ασφαλισμένος.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση της/του άμεσα ασφαλισμένου
 2. Διαζευτήριο (επικυρωμένο αντίγραφο)
 3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599 της/του άμεσα ασφαλισμένου στην οποία θα δηλώνει ότι ο/η σύζυγος δεν εργάζεται και δεν δικαιούται ασφάλιση από άλλο ασφαλιστικό φορέα

Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας

Οι ασφαλισμένοι που πρόκειται να ταξιδεύσουν στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στην Ισλανδία, στο Λιχτενστάιν, στη Νορβηγία και στην Ελβετία για τουρισμό, σπουδές, επαγγελματικό ή άλλο λόγο μπορούν να προμηθευτούν την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας.

 Για την απόκτηση της κάρτας ο ασφαλισμένος μπορεί να υποβάλει σχετική αίτηση στον Τομέα του.