Αρχική Ασφάλιση
orange4_
Εκτύπωση

Στον Τομέα άμεσα ασφαλισμένοι είναι οι εργαζόμενοι Της Εμπορικής Τράπεζας. Η διαδικασία της ασφάλισης των άμεσα ασφαλισμένων ξεκινά με τη συμπλήρωση του απογραφικού σημειώματος από τον εργαζόμενο στο χώρο εργασίας του. Επίσης, ασφαλισμένοι του Τομέα αυτού είναι τα μέλη των οικογενειών των ασφαλισμένων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις, οι οποίες προβλέπονται από τη νομοθεσία, που διέπει τη λειτουργία του.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΕ

Κατηγορία ασφαλισμένου

Ποσοστό εργαζόμενου

Ποσοστό εργοδότη

Συμμετοχή του κράτους

Για ασφαλισμένους έως την 31.12.1992

2.55 %

5,10 %

-

Για ασφαλισμένους μετά την 01.01.1993  

2,55 %

5,10 %

3,8 %

Για συνταξιούχους

5 %

Η απασφάλιση των ασφαλισμένων και των προστατευμένων μελών τους στον κλάδο υγείας γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των άμεσα ασφαλισμένων και ισχύει από την ημερομηνία της σχετικής αίτησης απασφάλισης. Τα βιβλιάρια ασθενείας είναι σε ισχύ από την στιγμή της έκδοσης τους χωρίς να απαιτείται η θεώρηση τους για την παράταση της ασφάλισης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής θα πρέπει να ενημερώνεται άμεσα ο Τομέας.

Όταν παύσει το δικαίωμα ασφάλισης, απαγορεύεται η λήψη παροχών από τον Τομέα και η χρήση των ασφαλιστικών βιβλιαρίων (βιβλιάριο ασθενείας, συνταγολόγιο και δελτία ιατρικών επισκέψεων), τα οποία πρέπει να επιστραφούν προκειμένου να ακυρωθούν

Η (ο) σύζυγος εφόσον δεν εργάζεται και δεν δικαιούται ασφάλιση από άλλο ασφαλιστικό φορέα μπορεί να ασφαλιστεί στον Τομέα ως έμμεσος ασφαλισμένος. Τα τέκνα του άμεσα ασφαλισμένου (φυσικά ή θετά ή αναγνωρισμένα) ασφαλίζονται μπορούν να ασφαλιστούν υπό προϋποθέσεις έως και το 26έτος ηλικίας τους. Οι γονείς των ασφαλισμένων μπορούν και αυτοί να ασφαλιστούν υπό προϋποθέσεις καθώς και τα εγγόνια.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΖΥΓΟΥ

 • Αίτηση του άμεσα ασφαλισμένου
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599 στην οποία θα δηλώνει ο άμεσα ασφαλισμένος ότι «Ο/Η σύζυγος μου (όνομα-επώνυμο) είναι άνεργος/η, δεν είναι ασφαλισμένος/η και δεν έχει δικαίωμα παροχών από άλλον Ασφαλιστικό Φορέα, δεν θεμελιώνει δικαίωμα κύριας ασφάλισης από άλλο Ταμείο, συγκατοικούμε και συντηρείται από εμένα. Αποδέχομαι χωρίς επιφύλαξη τον εφ’ άπαξ καταλογισμό σε βάρος μου κάθε δαπάνης υγείας που τυχόν καταβληθεί για την/ον σύζυγό μου και αποδειχθεί ότι δεν εδικαιούτο την ασφαλιστική κάλυψη από το Ταμείο».
 • Βεβαίωση διαγραφής από τον προηγούμενου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι δεν δικαιούται ασφάλισης
 • Εκκαθαριστικό Σημείωμα της Εφορίας του άμεσα ασφαλισμένου, του τελευταίου οικονομικού έτους (φωτοτυπία)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ

 • Αίτηση του άμεσα ασφαλισμένου
 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή βάφτισης (πρωτότυπη ή επικυρωμένη). Σε περίπτωση νομιμοποίησης–αναγνώρισης υιοθεσίας απαιτείται η τελική απόφαση του Δικαστηρίου ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Σε περίπτωση που το άμεσα ασφαλισμένο μέλος είναι γυναίκα απαιτούνται επιπλέον:

 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599 στην οποία θα δηλώνει η άμεσα ασφαλισμένη ότι «Το παιδί μου που γεννήθηκε στις …(ημερομηνία)… δεν είναι ασφαλισμένο σε άλλο ασφαλιστικό φορέα. Αποδέχομαι χωρίς επιφύλαξη τον εφ’ άπαξ καταλογισμό σε βάρος μου κάθε δαπάνης υγείας που τυχόν καταβληθεί για το παιδί μου και αποδειχθεί ότι δεν εδικαιούτο την ασφαλιστική κάλυψη από το Ταμείο».
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599 του πατέρα, που θα αναφέρει «Το παιδί μου …(ονοματεπώνυμο)….. που γεννήθηκε στις …(ημερομηνία)… δεν είναι ασφαλισμένο στο δικό μου Ασφαλιστικό φορέα. Αναλαμβάνω την υποχρέωση για την άμεση ενημέρωση σας και τη διαγραφή του σε περίπτωση που ασφαλιστεί από εμένα».

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΑΣΦ. ΠΑΙΔΙΩΝ 18 - 24 ΕΤΩΝ ΑΝΕΡΓΑ Ή ΑΓΑΜΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΑΣΦ. ΠΑΙΔΙΩΝ 24 - 26 ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΣΠΟΥΔΑΖΟΥΝ Ή ΑΝΕΡΓΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

Σε περίπτωση που το τέκνο αποκτήσει πτυχίο, τότε η ασφάλιση συνεχίζει για δυο (2) έτη από την ημερομηνία απόκτησης του πτυχίου.

Αναφορικά με τα τέκνα των ασφαλισμένων που στρατολογούνται, ο άμεσα ασφαλισμένος οφείλει να ενημερώσει προκειμένου να διακοπεί η ασφάλιση τους για το διάστημα που υπηρετούν.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΟΝΕΩΝ

 • Αίτηση του άμεσα ασφαλισμένου
 • Βεβαίωση από ΙΚΑ, ΟΓΑ ή ΟΑΕΕ στην οποία θα βεβαιώνεται ότι δεν δικαιούται ασφάλισης.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599 στην οποία θα δηλώνει ο άμεσα ασφαλισμένος:   «Ο πατέρας ή η μητέρα μου ή οι γονείς μου, (ανάλογα με το ποιος πρόκειται να ασφαλισθεί), δεν είναι ασφαλισμένος/οι σε άλλο Ασφαλιστικό Φορέα. Συγκατοικεί και, συντηρείται από εμένα. Δεν θεμελιώνει δικαίωμα ασφάλισης από άλλο Ταμείο. Αποδέχομαι χωρίς επιφύλαξη τον εφ’ άπαξ καταλογισμό σε βάρος μου κάθε δαπάνης υγείας που τυχόν καταβληθεί για τον γονέα μου, και αποδεχθεί ότι δεν εδικαιούτο την ασφαλιστική κάλυψη από το Ταμείο».
 • Φορολογική Δήλωση (Ε1) (φωτοαντίγραφο) του άμεσα ασφαλισμένου του τελευταίου οικονομικού έτους στην οποία θα εμφανίζεται ο γονέας ως προστατευόμενο μέλος

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΓΓΟΝΩΝ

 • Αίτηση του άμεσα ασφαλισμένου
 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης στην οποία να αναφέρεται ότι είναι αγνώστου πατρός
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599 στην οποία θα δηλώνει ο άμεσα ασφαλισμένος ότι «το παιδί (όνομα-επώνυμο) είναι άνεργος/η και άγαμο δεν είναι ασφαλισμένο και δεν έχει δικαίωμα παροχών από άλλον Ασφαλιστικό Φορέα, δεν θεμελιώνει δικαίωμα κύριας ασφάλισης από άλλο Ταμείο, συγκατοικούμε και συντηρείται από εμένα. Αποδέχομαι χωρίς επιφύλαξη τον εφ’ άπαξ καταλογισμό σε βάρος μου κάθε δαπάνης υγείας που τυχόν καταβληθεί για την/ον σύζυγό μου και αποδειχθεί ότι δεν εδικαιούτο την ασφαλιστική κάλυψη από το Ταμείο».

Αυτασφάλιση

Ο Τομέας δίδει τη δυνατότητα σε κάποιες κατηγορίες υπαλλήλων ή πρώην υπαλλήλων να συνεχίσουν να είναι ασφαλισμένοι σε αυτό εφ’ όσον πληρούν κάποιες προϋποθέσεις. Έτσι υπάρχουν οι παρακάτω περιπτώσεις κατά τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα της ασφάλισης αρκεί να καταβάλλουν οι ίδιοι τα αναλογούντα ποσά για την ασφάλιση τους (αυτασφάλιση).

Συνταξιούχοι σε αναστολή

Οι ασφαλιστικές εισφορές (ασφαλισμένου και εργοδότη) καταβάλλονται από τον ασφαλισμένο. Οι εισφορές υπολογίζονται βάσει της μηνιαίας σύνταξης που θα έπαιρνε αν είχε δικαίωμα σύνταξης Χ 3% Χ 14 μισθούς.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • Αίτηση του ενδιαφερόμενου
 • Απόφαση παραίτησης ή απόλυσης από την υπηρεσία
 • Συνταξιοδοτική απόφαση του Τομέα
 • Βιβλιάρια ασθένειας του ιδίου και των μελών της οικογένειας του

Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας

Οι ασφαλισμένοι που πρόκειται να ταξιδεύσουν στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στην Ισλανδία, στο Λιχτενστάιν, στη Νορβηγία και στην Ελβετία για τουρισμό, σπουδές, επαγγελματικό ή άλλο λόγο μπορούν να προμηθευτούν την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας.

Για την απόκτηση της κάρτας ο ασφαλισμένος θα πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση στον Τομέα του.