Αρχική Ασφάλιση
orange1_
Εκτύπωση

Ο Τομέας παρέχει, υποχρεωτικά και αυτοδίκαια, σε όλους τους εργαζόμενους της ΔΕΗ που παρέχουν εξαρτημένη εργασία άνω των 6 μηνών ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη. Κάθε νεοπροσλαμβανόμενος στη ΔΕΗ για να υπαχθεί (τόσο ο ίδιος όσο και τα μέλη της οικογένειας του) στην ασφάλιση του ΤΕΑΠΑΠ-ΔΕΗ θα πρέπει να εγγραφεί στο Μητρώο Ασφαλισμένων. Η εγγραφή γίνεται με δική του μέριμνα μετά την υπογραφή της σύμβασης του με τη ΔΕΗ απευθυνόμενος στα κατά τόπους ασφαλιστικά γραφεία του Τομέα (ΠΕΚΑ ή ΓΑΠ), υποβάλλοντας αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

Ειδικές κατηγορίες εργαζομένων στη ΔΕΗ (δικηγόροι, μηχανικοί και ιατροί) πρέπει να απευθύνονται στη Διεύθυνση Ασφάλισης, Συντάξεων και Πρόνοιας (Τομέας Ασφάλισης και Μητρώου, Μυλλέρου 13, Αθήνα) του ΤΕΑΠΑΠ-ΔΕΗ προκειμένου να ασφαλιστούν.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής που συντελεστεί μετά την πρόσληψη του ασφαλισμένου και έχουν σχέση με την ασφαλιστική κατάσταση του ίδιου ή των έμμεσα ασφαλισμένων μελλών της οικογένειας του, θα πρέπει υποχρεωτικά να ενημερώνονται εντός διμήνου τα κατά τόπους ασφαλιστικά γραφεία, προσκομίζοντας το οικογενειακό βιβλιάριο ασθενείας.

Το βιβλιάριο ασθένειας είναι η ασφαλιστική ταυτότητα κάθε εργαζόμενου ή συνταξιούχου της ΔΕΗ, για παροχές σε είδος ή σε χρήμα και θα πρέπει να διατηρείται σε καλή κατάσταση. Εκδίδεται βιβλιάριο ατομικό για τον άμεσα ασφαλισμένο και οικογενειακό. Σε περίπτωση απώλειας του βιβλιαρίου ασθενείας θα πρέπει, με Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 του ασφαλισμένου, να ενημερωθεί το αρμόδιο Γραφείο Ασφάλισης. Η αντικατάσταση του, λόγω απώλειας ή συμπλήρωσης των σελίδων του, γίνεται από το Γραφείο Ασφάλισης, αφού προσκομισθεί πρόσφατη φωτογραφία και το συμπληρωμένο βιβλιάριο, το οποίο αφού ακυρωθεί επιστρέφεται στον ασφαλισμένο.

Αν ο μισθωτός αποχωρήσει για οποιοδήποτε λόγο από τη ΔΕΗ, χωρίς να συνταξιοδοτηθεί, η υγειονομική περίθαλψη του ίδιου και των μελών της οικογένειας του συνεχίζεται επί έξι μήνες.

Αν μέλος της οικογένειας του ασφαλισμένου απωλέσει το ασφαλιστικό του δικαίωμα για οποιονδήποτε λόγο (π.χ. γάμος, ενηλικίωση, ανάληψη εργασίας) και προηγουμένως έχει αρρωστήσει, η υγειονομική του περίθαλψη συνεχίζεται μέχρι την πλήρη αποθεραπεία του, όχι όμως πέραν του εξαμήνου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ

Κατηγορία ασφαλισμένου

Ποσοστό εργαζόμενου

Ποσοστό εργοδότη

Συμμετοχή του κράτους

Για ασφαλισμένους έως την 31.12.1992

2.5 %

5 %

-

Για ασφαλισμένους μετά την 01.01.1993

2,55 %

5,10 %

3,8 %

Για συνταξιούχους

3 %

 

Τα μέλη της οικογένειας του ασφαλισμένου που δικαιούνται ασφάλιση στο Τομέα, ως έμμεσα μέλη είναι:

 • ο/η σύζυγος, εφόσον δεν δικαιούται ασφάλιση από άλλο ασφαλιστικό φορέα
 • τα άγαμα τέκνα (νόμιμα, που έχουν νομιμοποιηθεί ή αναγνωρισθεί ή υιοθετηθεί ή οι πρόγονοι) έως 18 ετών
 • τα άγαμα και άνεργα τέκνα έως 24 ετών
 • τα άγαμα και άνεργα τέκνα που σπουδάζουν έως 25 ετών, εφόσον σπουδάζουν σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή δημόσια ή ιδιωτικά ΙΕΚ
 • τα άγαμα κα άνεργα τέκνα που σπουδάζουν ή έχουν περατώσει τις σπουδές τους έως 26 ετών
 • τα άγαμα τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, ανεξάρτητα από την ηλικία τους
 • οι γονείς (φυσικοί ή θετοί) που είναι άποροι και δεν δικαιούνται ασφάλιση από άλλο ασφαλιστικό φορέα
 • τα άγαμα και άνεργα εγγόνια ή αδέλφια του ασφαλισμένου εφ’ όσον είναι ορφανά από πατέρα ή μητέρα έως 20 ετών ή εάν σπουδάζουν μέχρι 24 ετών. Σε περίπτωση ανικανότητας προς εργασία (άνω του 67%) ανεξάρτητα του ορίου ηλικίας.

Δικαιολογητικά για άμεσα ασφαλισμένο

 • Αίτηση του ενδιαφερομένου
 • Πρόσφατη φωτογραφία (τύπου ταυτότητας)
 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Βεβαίωση διαγραφής από τον προηγούμενο ασφαλιστικό φορέα που ήταν ασφαλισμένος ως άμεσο ή έμμεσα μέλος ή Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ότι δεν είναι ασφαλισμένος σ’ άλλον ασφαλιστικό φορέα.

Δικαιολογητικά για ασφάλιση συζύγου

 • Αίτηση του άμεσα ασφαλισμένου
 • Πρόσφατη φωτογραφία (τύπου ταυτότητας)
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου
 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Βεβαίωση διαγραφής από τον προηγούμενο ασφαλιστικό φορέα που ήταν ασφαλισμένη/ος, ο/η σύζυγος, ως έμμεσο μέλος ή Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι ασφαλισμένη/ος σ’ άλλον ασφαλιστικό φορέα και ότι δεν εργάζεται.
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας

Όταν πρόκειται για σύζυγο που είναι ασφαλισμένη/ος άμεσα σ’ άλλον ασφαλιστικό φορέα, για να ασφαλιστεί έμμεσα στον Τομέα Ασθένειας θα πρέπει να έχει λήξει το δικαίωμα ασφάλισης στον προηγούμενο φορέα και να υποβληθεί ανάλογη βεβαίωση στην οποία θα αναγράφεται ρητά ότι πλέον δεν έχει δικαίωμα ασφάλισης.

Δικαιολογητικά ασφάλισης για τα παιδιά

Δικαιολογητικά ασφάλισης για εγγόνια ή αδέλφια

Δικαιολογητικά ασφάλισης για γονείς

Αυτασφάλιση

α. Άδεια άνευ αποδοχών

Η ασφάλιση διακόπτεται κατά το χρονικό διάστημα της άδειας χωρίς αποδοχές, της αδικαιολόγητης απουσίας και της προσωρινής ανικανότητας (όταν δεν προέρχεται από εργατικό ατύχημα).

Κατ’ εξαίρεση του παραπάνω κανόνα η υγειονομική περίθαλψη μπορεί να συνεχιστεί κατά τη διάρκεια της άδειας χωρίς αποδοχές και μέχρι δύο έτη, με την υποχρέωση να προκαταβάλλει ο ασφαλισμένος το τριπλάσιο των εισφορών για τον Τομέα Ασθένειας (7,5%) που αντιστοιχούν στις αποδοχές της χρονικής περιόδου που χορηγείται η άδεια. Αν ο ασφαλισμένος ζητήσει τη διακοπή της υγειονομικής περίθαλψης για τη χρονική περίοδο της άδειας χωρίς αποδοχές, πρέπει απαραίτητα να παραδώσει στον Τομέα Ασθένειας το βιβλιάριο του, το οποίο θα του επιστραφεί μετά τη λήξη της.

β. Ασφάλιση με αναστολή σύνταξης

Σε περίπτωση αποχώρησης μισθωτών με αναστολή σύνταξης, η υγειονομική περίθαλψη των ιδίων και των μελών της οικογένειας τους συνεχίζεται για ένα εξάμηνο. Εάν το επιθυμούν μπορούν μετά από αίτηση τους να συνεχίσουν την ασφάλιση τους, στον Τομέα Ασθένειας και πέραν του εξαμήνου, εφόσον δεν δικαιούνται να υπαχθούν στην ασφάλιση άλλου φορέα. Για τη συνέχιση της ασφάλισης προκαταβάλλεται από τον αποχωρούντα υπάλληλο το μηνιαίο ασφάλιστρο που του αναλογεί.

γ. Ασφάλιση διαζευγμένων συζύγων

Συνεχίζεται η ασφάλιση των διαζευγμένων συζύγων που ήταν ασφαλισμένοι στο ΤΕΑΠΑΠ ως έμμεσα μέλη μετά από αίτηση τους, με την έκδοση βιβλιαρίου ασθένειας και κατηγορία νοσηλείας Ββ υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 • Να υποβληθεί η σχετική αίτηση μέσα σ’ ένα χρόνο από την ημερομηνία της τελεσίδικης λύσης του γάμου
 • Να έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους
 • Να μην δικαιούνται ασφάλιση από άλλον ασφαλιστικό φορέα
 • Να προκαταβάλλουν το αντίστοιχο ασφάλιστρο σε τακτά χρονικά διαστήματα.

 

Ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.)

Οι ασφαλισμένοι που πρόκειται να ταξιδεύσουν στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στην Ισλανδία, στο Λιχτενστάιν, στη Νορβηγία και στην Ελβετία για τουρισμό, σπουδές, επαγγελματικό ή άλλο λόγο μπορούν να προμηθευτούν την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας.

Για την απόκτηση της κάρτας ο ασφαλισμένος θα πρέπει να υποβάλει σχετική Αίτηση (με φαξ 210 5240425 ή κατ’ ιδίαν) στον Τομέα του. Η ευρωπαϊκή κάρτα ισχύει για τους συνταξιούχους για ένα χρόνο από την έκδοσή της, ενώ για τους εν ενεργεία για έξι μήνες.

Στα πλαίσια της παροχής Υγειονομικής περίθαλψης του ΤΕΑΠΑΠ-ΔΕΗ. λειτουργούν, σε όλη την Ελλάδα, συνολικά 18 Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές (ΠΥΕ) και 2 Δευτεροβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές (ΔΥΕ).