Αρχική Το Ταμείο μας
Εκτύπωση

Το Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ) υπάγεται στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Το ΤΑΥΤΕΚΩ συστάθηκε το 2008 (άρθ. 70 του ν. 3655/2008,ΦΕΚ 58 Ά 3-4-2008) ως Ν.Π.Δ.Δ.

Αρχικά αποτελούσε συνένωση είκοσι (20) παλιότερων ανεξαρτήτων ασφαλιστικών Ταμείων που συγκροτούσαν τους Τομείς του, με σκοπό την απονομή επικουρικής σύναξης, παροχών υγείας και εφάπαξ βοηθήματος στους ασφαλισμένους των αντίστοιχων Τομέων του. Μια σειρά διαθρωτικών αλλαγών στο τομέα των ασφαλιστικών ταμείων τα 2 τελευταία χρόνια επηρέασε τη δομή και άλλαξε τις αρμοδιότητες του ΤΑΥΤΕΚΩ.

Πιο συγκεκριμένα, αρχικά ο τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού ΕΥΔΑΠ εντάχθηκε στο ΕΤΕΑΜ (άρθ. 44 του ν. 3996/2011 όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 20 του ν. 4019/2011). Από την 1-7-2012 (άρθρο 36 του ν. 4052/2012, ΦΕΚ 41Α’/1-3-2012) εντάχθηκαν επίσης στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) οι τέσσερις (4) Τομείς Επικουρικής Ασφάλισης του ΤΑΥΤΕΚΩ (ΤΕΑΠ-ΕΡΤ και Τουρισμού, ΤΕΑΠ-ΟΤΕ, ΤΕΑΠ-ΕΛΤΑ, ΤΕΑΠ-ΕΤΒΑ) και επιπλέον ο Κλάδος Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ ως προς την Επικουρική Ασφάλιση.

Επιπλέον εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ από την 1-5-2012 οι υπηρεσίες και αρμοδιότητες ως προς την παροχή υπηρεσιών υγείας σε είδος των Κλάδων Υγείας του ΤΑΥΤΕΚΩ (ΤΑΠ-ΟΤΕ, ΤΑΠ-ΗΣΑΠ, ΤΑΠ-ΗΛΠΑΠ, ΤΑΠΑΕ ΕΘΝΙΚΗ) και του Κλάδου Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ (παρ. 17 του άρθ. 13 του ν. 4052/2012, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 42 του ν. 4075/2012, ΦΕΚ 89 Α’ /11-4-2012). Λίγους μήνες αργότερα εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ και οι Τομείς ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠ-ΕΤΕ και ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ (καταργήθηκε η παράγραφος 14 του άρθρου 43 του ν. 4075/2012). Μετά τις αλλαγές αυτές στο χώρο των ασφαλιστικών Ταμείων οι λειτουργίες και αρμοδιότητες του ΤΑΥΤΕΚΩ διαχωρίζονται στον Κλάδο Υγείας και στον Κλάδο Πρόνοιας.

Κλάδος Υγείας

1. Οι παροχές σε χρήμα. Η χορήγηση αυτών διέπεται από τις διατάξεις των κανονισμών των οικείων Τομέων του Κλάδου Υγείας (ΤΑΠ-ΟΤΕ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠΑΕ ΕΘΝΙΚΗ, ΤΑΠ-ΕΤΕ, ΤΑΠ-ΗΣΑΠ, ΤΑΠ-ΗΛΠΑΠ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ) και του Τομέα Πρόνοιας και Παιδικής Μέριμνας του ΚΑΠ-ΔΕΗ. Οι ανωτέρω Τομείς Υγείας θα λειτουργούν οργανωμένοι πλέον σε ένα ενιαίο Λογαριασμό με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια.

2. Η ασφάλιση και ειδικότερα η έκδοση βιβλιαρίων ασθένειας (και θεώρηση τους) για τους ασφαλισμένους όλων των εντασσόμενων στον ΕΟΠΥΥ Τομέων και Κλάδων Υγείας (ΤΑΠ-ΟΤΕ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠΑΕ ΕΘΝΙΚΗ, ΤΑΠ-ΕΤΕ, ΤΑΠ-ΗΣΑΠ, ΤΑΠ-ΗΛΠΑΠ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ, ΚΑΠ-ΔΕΗ), η χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας και Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.) καθώς και αρμοδιότητες συναφείς με τα μητρώα των ασφαλισμένων (αρθρ. 44, παρ.4 των Ν.4075/12).

3. Η είσπραξη των εισφορών του Λογαριασμού Παροχών σε Χρήμα (αρθρ. 47, παρ.2, ν.4075/12 και αρθρ.19 παρ.2 ν.3918/2011).

Κλάδος Πρόνοιας

Η χορήγηση εφάπαξ παροχών πρόνοιας των Τομέων ΤΠΠ-ΟΤΕ, ΤΠΠ-ΟΣΕ, ΤΠΠ-ΔΕΗ, ΤΠΠ-ΕΤΕ, ΤΠΠ-ΕΡΤΤ, ΤΠΠ-ΙΛΤ. Οι Τομείς αυτοί διατηρούν την οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια τους και έχουν τις δικές τους καταστατικές διατάξεις.