Αρχική Ασφάλιση
orange5_
Print

Στον Κλάδο Ασθένειας άμεσα ασφαλισμένοι είναι οι εργαζόμενοι στους ομίλους ΟΤΕ, ΕΛΤΑ, ΟΣΕ και οι υπάλληλοι του ΤΑΥΤΕΚΩ που ήταν ασφαλισμένοι στο ΤΑΠ-ΟΤΕ μέχρι τις 30/9/2008. Επίσης, ασφαλισμένοι του κλάδου αυτού είναι τα μέλη των οικογενειών των ασφαλισμένων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις, οι οποίες προβλέπονται από τη νομοθεσία, που διέπει τη λειτουργία του Ταμείου, ως έμμεσα ασφαλισμένοι.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΕ

Κατηγορία ασφαλισμένου

Ποσοστό εργαζόμενου

Ποσοστό εργοδότη

Συμμετοχή του κράτους

Για ασφαλισμένους έως την 31.12.1992

2.55 %

5,10 %

-

Για ασφαλισμένους μετά την 01.01.1993

2,55 %

5,10 %

3,8 %

Για συνταξιούχους

5 %

 

Για κάθε έμμεσο μέλος το επιπλέον ποσοστό του ασφαλισμένου είναι 0,5 %.

Υποχρεωτική Ασφάλιση

 1. Το πάσης φύσεως προσλαμβανόμενο, πέραν του 6μήνου, έμμισθο προσωπικό ΟΤΕ, θυγατρικών και λοιπών εταιριών ΟΤΕ, ΕΛ.ΤΑ, ΟΣΕ, και ΤΑΠ.ΟΤΕ, και οι παρέχοντες υπηρεσία πέραν του εξαμήνου και αμειβόμενοι με περιοδικές αμοιβές.
 2. Οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/ΤΑΠ-ΟΤΕ
 3. Οι διατελέσαντες υπάλληλοι ΟΤΕ, που κατέστησαν συνταξιούχοι του Δημοσίου ως και οι δικαιοδόχοι αυτών, εφόσον κατά τον χρόνο του θανάτου του δικαιοπάροχου ήσαν ασφαλισμένοι στο Ταμείο

  Η ασφάλιση στον κλάδο ασθένειας των προαναφερομένων προσώπων αρχίζει από την ημερομηνία, που συντελείται η πρόσληψη ή απασχόλησή τους και αρχίζει η καταβολή των σχετικών εισφορών
 4. Οι πλοίαρχοι και τα πληρώματα των καλωδιακών πλοίων ή άλλων πλωτών μέσων του ΟΤΕ. Η ασφάλιση αρχίζει από τη λήψη της αίτησης τους για ασφάλισή και καταβολή των σχετικών εισφορών.

Υποχρεωτική ασφάλιση σε περισσότερους από ένα φορέα

Οι ασφαλισμένοι, οι οποίοι υπάγονται για πρώτη φορά στην υποχρεωτική ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης, από 1-1-1993 και μετά και για τους οποίους από τις ισχύουσες διατάξεις προβλέπεται υποχρεωτική ασφάλιση σε περισσότερους από ένα φορέα, λόγω ιδιότητας και απασχόλησης ή για περισσότερες της μιας απασχολήσεις, ασφαλίζονται υποχρεωτικά μόνο σε ένα φορέα, τον οποίο επιλέγουν με δήλωσή τους. Η δήλωση υποβάλλεται στο Ταμείο μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτηση της ιδιότητας ή την ανάληψη της απασχόλησης, αν δε δεν υποβληθεί δήλωση η υποχρεωτική ασφάλιση γίνεται στο φορέα απασχόλησης εκτός της ασφάλισης στο ΤΣΑΥ και στο ΤΣΜΕΔΕ, η οποία είναι υποχρεωτική.

Προαιρετική ασφάλιση

 1. Οι ασφαλισμένοι, που τυγχάνουν άδειας άνευ αποδοχών για ιδιωτικούς λόγους για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών όχι όμως πέραν του έτους
 2. Οι αποχωρούντες υπάλληλοι με αναστολή σύνταξης ΕΦΟΣΟΝ δεν έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση άλλου ασφαλιστικού φορέα
 3. Οι εργαζόμενοι στις εταιρίες του κλάδου τηλεπικοινωνιών.
 4. Οι ασφαλισμένοι, που πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις για σύνταξη και για τους οποίους εκκρεμεί η έκδοση συνταξιοδοτικής απόφασης με βάση τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης και μέχρις ότου εκδοθεί η οριστική απόφαση συνταξιοδότησης συνεχίζουν να ασφαλίζονται στο Ταμείο. Οι ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται από τον Ασφαλισμένο, υπολογιζόμενες στις τακτικές αποδοχές της σύνταξης.

Για τα αναφερόμενα πρόσωπα η ασφάλιση αρχίζει από την πρώτη ημέρα που λήγει η ασφάλισή τους, δηλαδή που παύει η υφισταμένη σχέση εργασίας τους με τον εργοδότη.

Η απασφάλιση των ασφαλισμένων και των προστατευόμενων μελών τους στον κλάδο υγείας γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των άμεσα ασφαλισμένων και ισχύει από την ημερομηνία της σχετικής αίτησης απασφάλισης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής θα πρέπει να ενημερώνεται άμεσα ο Τομέας καταθέτοντας τις αντίστοιχες αιτήσεις στο Τομέα (Αίτηση διαγραφής ασφαλισμένου λόγω θανάτου, Αίτηση διαγραφής ασφάλισης επανασφάλισης τέκνων, Αίτηση διαγραφής ασφάλισης συζύγου).

Όταν παύσει το δικαίωμα ασφάλισης, απαγορεύεται η λήψη παροχών από τον Τομέα και η χρήση των ασφαλιστικών βιβλιαρίων (βιβλιάριο ασθενείας, συνταγολόγιο και δελτία ιατρικών επισκέψεων), τα οποία πρέπει να επιστραφούν προκειμένου να ακυρωθούν. Η παρακράτηση καθώς και η χρήση των ανωτέρω εγγράφων, τα οποία ανήκουν στην ιδιοκτησία του Τομέα, αποτελεί παράνομη πράξη και διώκεται ποινικά. Ο Τομέας επιφυλάσσεται κάθε δικαιώματος του αστικής ή ποινικής φύσεως.

Η (ο) σύζυγος εφόσον δεν εργάζεται και δεν δικαιούται ασφάλιση από άλλο ασφαλιστικό φορέα μπορεί να ασφαλιστεί στον Τομέα ως έμμεσος ασφαλισμένος. Η ασφάλιση του/της συζύγου θα πρέπει να ανανεώνεται κάθε χρόνο σε προκαθορισμένες ημερομηνίες. Η ασφάλιση της συζύγου μετά το 66ο έτος ηλικίας τους ισχύει εφόρου ζωής εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της ασφάλισής τους. Τα τέκνα του άμεσα ασφαλισμένου (φυσικά ή θετά ή αναγνωρισμένα) μπορούν να ασφαλιστούν υπό προϋποθέσεις έως και το 26έτος ηλικίας τους και μόνο στην περίπτωση παιδιού με νόσο και άνω του 26έτος του. Οι γονείς, αδέρφια, εγγόνια και πρόγονοι των ασφαλισμένων μπορούν και αυτοί να ασφαλιστούν υπό προϋποθέσεις.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΖΥΓΟΥ

 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599 του άμεσα ασφαλισμένου
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (φωτοαντίγραφο)
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας (επικυρωμένο αντίγραφο) του τελευταίου οικονομικού έτους ή της Φορολογικής Δήλωσης (Ε1). Όταν προκύπτει γεωργικό εισόδημα για τον/την σύζυγο που θα ασφαλιστεί, ο άμεσα ασφαλισμένος πρέπει να υποβάλλει και Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι «Η/ο σύζυγος που θα ασφαλιστεί δεν δικαιούται ασφάλισης από τον ΟΓΑ, δεν απασχολείται συστηματικά σε αγροτικές εργασίες κι ότι δεν αντλεί το βιοπορισμό του από την απασχόληση αυτή. Επίσης, θα δηλώνεται το είδος του εισοδήματος και η περιοχή προέλευσης του».
 • Βεβαίωση διαγραφής από τον προηγούμενου ασφαλιστικού φορέα (πλήν ΟΓΑ), στην οποία θα βεβαιώνεται ότι δεν δικαιούται ασφάλισης
 • Δύο (2) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας (πρόσφατες)
 • Φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας (2 όψεων)
 • Φωτοαντίγραφο της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου ασθένειας του άμεσα ασφαλισμένου
 • Αντίγραφο του φύλλου μισθοδοσίας ή του εκκαθαριστικού της σύνταξης, του τελευταίου μήνα
 • ΑΜΚΑ
 • Εξουσιοδότηση από τον άμεσα ασφαλισμένο.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΖΥΓΟΥ

 • Εκκαθαριστικό σημείωμα (επικυρωμένο αντίγραφο) του τελευταίου οικονομικού έτους ή της Φορολογικής Δήλωσης (Ε1)
 • Ατομικό Βιβλιάριο Ασθενείας

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ - ΕΠΑΝΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ

 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599 του άμεσα ασφαλισμένου
 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης–βάπτισης ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (φωτοαντίγραφο). Σε περίπτωση νομιμοποίησης-αναγνώρισης υιοθεσίας απαιτείται η τελική απόφαση του Δικαστηρίου ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 • Δύο (2) φωτογραφίες (μετά την βάπτιση του παιδιού)
 • Βεβαίωση διαγραφής του προηγούμενου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι δεν δικαιούται ασφάλισης. Σε περίπτωση νεογέννητου ο/η σύζυγος του αιτούντος, με Υπεύθυνη Δήλωση, δηλώνει ότι δεν θα το ασφαλίσει στο δικό του ασφαλιστικό φορέα.
 • Φωτοαντίγραφο της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου ασθένειας του άμεσα ασφαλισμένου
 • Αντίγραφο του φύλλου μισθοδοσίας ή του εκκαθαριστικού της σύνταξης, του τελευταίου μήνα.
 • ΑΜΚΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΑΝΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 18 - 24 ΕΤΩΝ ΑΝΕΡΓΑ & ΑΓΑΜΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΑΝΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 24 - 26 ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΣΠΟΥΔΑΖΟΥΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΑΝΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΕΩΣ 26 ΕΤΩΝ ΑΝΕΡΓΑ & ΑΓΑΜΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΑΝΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΤΩΝ 24 ΕΤΩΝ ΛΟΓΩ ΝΟΣΟΥ

Απασφάλιση

Η ασφάλιση στον κλάδο ασθένειας των προσώπων λήγει ως εξής:

 1. του πάσης φύσεως προσλαμβανόμενου, πέραν του 6μήνου, έμμισθο προσωπικό των ομίλων ΟΤΕ, ΕΛΤΑ, ΟΣΕ, και των παρεχόντων υπηρεσία πέραν του εξαμήνου και αμειβόμενων με περιοδικές αμοιβές τρεις μήνες μετά την ημερομηνία παύσης της υφισταμένης μεταξύ αυτών και εργοδότη σχέσης εργασίας, χωρίς να συνταξιοδοτηθούν από το Ταμείο ή το Δημόσιο.
 2. των συνταξιούχων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/ΤΑΠ-ΟΤΕ από την ημερομηνία απώλειας δι οιονδήποτε λόγο της ιδιότητος του συνταξιούχου ή θανάτου.
 3. των διατελεσάντων υπαλλήλων του ΟΤΕ, που κατέστησαν συνταξιούχοι του Δημοσίου ως και οι δικαιοδόχοι αυτών, εφόσον κατά τον χρόνο του θανάτου του δικαιοπάροχου ήσαν ασφαλισμένοι στο Ταμείο α. από την ημερομηνία έκπτωσής τους από την ασφάλιση, λόγω καθυστέρησης πέραν του 3μήνου της κατάθεσης των ασφαλιστικών εισφορών τους και β. από την ημερομηνία απώλειας δι' οιονδήποτε λόγο της ιδιότητας του συνταξιούχου ή θανάτου.
 4. των πλοιάρχων και των πληρωμάτων των καλωδιακών πλοίων ή άλλων πλωτών μέσων του ΟΤΕ από την λήψη της γνωστοποίησης του εργοδότη για έξοδο τους από την ασφάλιση και διακοπή της καταβολής των σχετικών εισφορών.

Η ασφάλιση στον κλάδο ασθένειας των προαναφερομένων προσώπων αρχίζει από την ημερομηνία, που συντελείται η πρόσληψη ή απασχόλησή τους και αρχίζει η καταβολή των σχετικών εισφορών.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Η ασφάλιση από τον κλάδο ασθένειας της (του) συζύγου και των τέκνων λήγει με την λήξη της ασφάλισης του (της) άμεσα ασφαλισμένου (ης) (δικαιοπάροχου) ή όταν παύσουν να πληρούνται οι προϋποθέσεις ασφάλισης (όπως σύζυγος λόγω έναρξης εργασίας και ασφάλισης σε άλλο φορέα ή λόγω διαζυγίου, παιδί λόγω στράτευσης ή λόγω σπουδών σε στρατιωτικές - αστυνομικές σχολές ή σχολές του Εμπορικού Ναυτικού κ.λ.π.).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599 του άμεσα ασφαλισμένου
 • Βιβλιάριο ασθενείας
 • Το κατά περίπτωση δικαιολογητικό λήξης της ασφάλισης όπως για σύζυγο σε περίπτωση διαζυγίου, το διαζευκτήριο, σε περίπτωση εργασίας τη βεβαίωση εργοδότη για παιδί λόγω στράτευσης, το φύλλο στράτευσης ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή λόγω γάμου τη ληξιαρχική πράξη γάμου ή λόγω σπουδών σε στρατιωτικές - αστυνομικές σχολές ή σχολές του Εμπορικού Ναυτικού τη βεβαίωση σπουδών ή λόγω εργασίας τη βεβαίωση εργοδότη κ.λ.π.

Αυτασφάλιση

Ο Τομέας δίδει τη δυνατότητα σε κάποιες κατηγορίες υπαλλήλων ή πρώην υπαλλήλων να συνεχίσουν να είναι ασφαλισμένοι σε αυτό εφ’ όσον πληρούν κάποιες προϋποθέσεις. Έτσι υπάρχουν οι παρακάτω περιπτώσεις κατά τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα της ασφάλισης αρκεί να καταβάλλουν οι ίδιοι τα αναλογούντα ποσά για την ασφάλιση τους (αυτασφάλιση).

α. Συνταξιούχοι σε αναστολή

Οι ασφαλιστικές εισφορές (ασφαλισμένου και εργοδότη) καταβάλλονται από τον ασφαλισμένο, υπολογίζονται δε στο ποσό της σύνταξης που τελεί σε αναστολή.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

β. Άδεια άνευ αποδοχών

Όσοι υπάλληλοι έχουν λάβει Άδεια Άνευ Αποδοχών έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν να είναι ασφαλισμένοι, μετά από έγγραφη αίτηση τους, εφ’ όσον η άδεια άνευ αποδοχών διαρκεί από 3 έως 12 μήνες και η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών βαρύνει τους ίδιους τους ασφαλισμένους. Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος δεν κάνει χρήση του δικαιώματος της αυτασφάλισης υποχρεούται μετά το 3μηνο, από την έναρξη της άδειας του να καταθέσει τα βιβλιάρια ασθένειας του ίδιου και των μελών της οικογένειας του και να διαγραφεί από την ασφάλιση του Τομέα.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

γ. Αυτασφάλιση συζύγου λόγω διάζευξης

Δίνεται η δυνατότητα σε διαζευγμένες συζύγους ασφαλισμένων, οι οποίες υπήρξαν ασφαλισμένες όταν ο γάμος τους ήταν σε ισχύ, να συνεχίσουν την ασφάλιση τους στον Τομέα με τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

 • Η ηλικία τους να είναι άνω των 35 ετών
 • Να μη καλύπτεται άμεσα ή έμμεσα για παροχές ασθένειας από άλλο ασφαλιστικό φορέα
 • Η αίτηση που θα υποβάλουν να είναι εντός έτους από την τελεσίδικη έκδοση του διαζευκτηρίου

Η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών βαρύνει την ίδια την ασφαλισμένη.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599 του ενδιαφερόμενου στην οποία θα δηλώνει ότι δεν εργάζεται και δεν δικαιούται ασφάλισης από άλλον ασφαλιστικό φορέα
 • Διεζευκτήριο (επικυρωμένο αντίγραφο)
 • Εκκαθαριστικό Σημείωμα ή Φορολογική Δήλωση του τελευταίου οικονομικού έτους (επικυρωμένο)

Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας

Οι ασφαλισμένοι που πρόκειται να ταξιδεύσουν στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στην Ισλανδία, στο Λιχτενστάιν, στη Νορβηγία και στην Ελβετία για τουρισμό, σπουδές, επαγγελματικό ή άλλο λόγο μπορούν να προμηθευτούν την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας.

Για την απόκτηση της κάρτας ο ασφαλισμένος θα πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση στον Τομέα του.